Davčna reforma: MF objavil tri zakone

Ministrstvo predlaga novi zakon o posebni davčni obravnavi nagrajevanja uspešnosti delavcev. Prek nižjih olajšav viša obdavčitev kapitalskih dobičkov. Uvaja jo za nepremičnine, kupljene pred letom 2002.

Objavljeno
10. november 2015 18.05
suhadolnik mramor
Katarina Fidermuc, Nedelo
Katarina Fidermuc, Nedelo

Ljubljana – Ministrstvo za finance je pravkar napvoedalo osnutke treh davčnih zakonov, med tudi osnutek novega zakona o posebni davčni obravnavi nagrajevanja uspešnosti delavcev, ki ga na svoji spletni strani še ni objavilo.

Poleg tega je ministrstvo za finance objavilo osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini ter zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. Besedili teh dveh zakonov si je že mogoče ogledati na spletni strani ministrstva.

Nova olajšava za delodajalce in delavce

Z zakonom o posebni davčni obravnavi nagrajevanja uspešnosti delavcev ministrstvo predlaga posebno davčno obravnava dohodkov delavcev za uspešnost: »Upravičenci do posebne davčne obravnave dohodkov delavcev za uspešnost bodo po predlogu delodajalci in delavci. Z zakonom se določajo pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se lahko ob izplačilu dohodka za uspešnost uveljavijo z zakonom določene ugodnosti, ter določajo davčne ugodnosti ob izplačilu dohodka za uspešnost. To pomeni, da se  dohodek za uspešnost se ne všteva v osnovo za prispevke za osebe v delovnem razmerju in polovica dohodka za uspešnost se ne všteva v davčno osnovo za dohodnino. Z zakonom naj bi se nadomestil veljavni zakon o udeležbi delavcev pri dobičku.«

Po pojasnilih ministrstva so zakoni del javnofinančnih ukrepov, »ki so na splošno usmerjeni k povečanju konkurenčnosti in produktivnosti slovenskega poslovnega okolja ter posledično zaposlenosti z znižanjem obremenitve dohodkov iz dela, ob hkratnem zagotavljanju potrebne javnofinančne konsolidacije«.

Glede na te cilje je po pojasnilih predlagateljev  treba na novo določiti porazdelitev davčnih bremen in učinke davčnih potroškov na ravni davkov od dohodka usmeriti na področja, kjer bi prinašali večje učinke na gospodarsko rast, sporočajo z ministrstva: »V zadnjih letih Slovenija zaznava vedno večji obseg davčnih potroškov v obliki različnih olajšav, donacij, nižjih stopenj oziroma drugih odstopanj od širše opredeljene davčne osnove, ki so del davčnega sistema. To posledično pomeni, da so ti lahko eden izmed pomembnih vzrokov za zmanjšanje proračunskih prihodkov na eni strani, medtem ko na drugi strani posameznikom, zavezancem predstavljajo znižanje davčne obveznosti.«

Udarec po kapitalskih dobičkih, tudi pri »starih« stanovanjih

Z novelo zakona o dohodnini ministrstvo  predlaga znižanje olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj s sedanjih 100 odstotkov na 50 odstotkov, črtanje olajšave za zaposlovanje in olajšave za donacije za izplačila političnim strankam, znižanje olajšave za investiranje v okviru dohodka iz dejavnosti ter dohodka iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti s sedanjih 40 odstotkov na 20, ukinitev oprostitve dohodnine od dobička iz odsvojitve kapitala z dobo imetništva nad 20 let in za nepremičnine, pridobljene pred 1. januarjem 2002, ter uveljavitev enotne davčne stopnje za dobičke iz kapitala ne glede na dobo imetništva kapitala v višini 25 odstotkov, črtanje oprostitve od dobička iz kapitala, doseženega pri odsvojitvi deleža v družbah tveganega kapitala, ter podaljšanje veljavnosti četrtega davčnega razreda z mejno davčno stopnjo 50 odstotkov do leta 2020.

Z novelo zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ministrstvo predlaga črtanje olajšave za zaposlovanje in olajšave za izplačila političnim strankam, znižanje olajšave za investiranje s sedanjih 40 odstotkov na 20 odstotkov, znižanje olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj s 100 odstotkov na 50 odstotkov in črtanje ugodnosti glede družb tveganega kapitala. Hkrati osnutek ureja davčno obravnavo amortizacije dobrega imena z ustreznimi prehodnimi določbami.