Državni proračun januarja s 7,6 milijoni evrov presežka

Po podatkih finančnega ministrstva se je nateklo za 714,6 milijona evrov davčnih prihodkov.

Objavljeno
28. februar 2018 17.33
denar
Ba. Pa., STA
Ba. Pa., STA
Ljubljana – Državni proračun je januarja zabeležil 7,6 milijona evrov presežka, potem ko je januarja lani prikazal 21 milijonov evrov primanjkljaja. Prihodki so bili s 771 milijoni evrov za 2,3 odstotka nižji kot v lanskem januarju, odhodki pa so bili nižji za 5,8 odstotka pri 763,4 milijona evrov. Presežek se pričakuje tudi ob koncu leta.

Lani je proračun po zadnjih podatkih zabeležil 326,2 milijona evrov primanjkljaja, za letos pa je v skladu s sprejetim proračunom predviden presežek v višini 50,8 milijona evrov.

Januarja se je v državni proračun po podatkih finančnega ministrstva nateklo za 714,6 milijona evrov davčnih prihodkov, kar je za za 1,8 odstotka več kot januarja lani. Prihodki od davka na dodano vrednost (DDV) so bili kot strukturno najpomembnejša kategorija s 326,4 milijona evrov nižji za 3,9 odstotka.

Nižjo realizacijo DDV na ministrstvu pripisujejo izključno načinu knjiženja in zapiranja terjatev sistema finančne uprave, saj so zapadle terjatve v višini 30,8 milijona evrov knjižene še pod druge davke, po vsebini pa so prihodek od DDV, kar se bo izkazalo v končnih podatkih.

Dohodnina je bila z 92,2 milijona evrov od primerljivega lanskega obdobja nižja za 5,9 odstotka. Razlog za to znižanje je po pojasnilih ministrstva višji znesek, ki po zakonu o financiranju občin pripada občinam. Letos bodo namreč občine prejele 1,15 milijarde evrov oz. 66 milijonov evrov več kot v letu 2017. Januarja so tako prejele 27,3 milijona več kot lani v tem času, kar je posledično vplivalo na nižji skupni znesek, ki pripada državnemu proračunu.

Davek od dohodka pravnih oseb je medtem dosegel 59,9 milijona evrov in je bil višji za 70,2 odstotka. Visoko rast glede na primerljivo obdobje lani na ministrstvu pripisujejo tudi dejstvu, da je bila januarja lani poravnana enkratna obveznost za nazaj, ki je vplivala na takratne razmeroma nižje prihodke od tega davka.

Prejeta sredstva iz EU so bila s 27,2 milijona evrov za 168,8 odstotka višja kot januarja lani. Letos se sicer po dveh letih šibkejšega črpanja evropskih sredstev zaradi vzpostavljanja pogojev za povračila iz bruseljske blagajne pričakuje preobrat na tem področju.

Med odhodki so tekoči odhodki (za plače, blago in storitve, obresti) z 293,6 milijona evrov ostali na ravni iz januarja lani, tekoči transferji posameznikom, podjetjem, zavodom in občinam pa so bili s 415,7 milijona evrov nižji za 8,9 odstotka.

Med tekočimi odhodki so se obveznosti za plačilo plač in prispevkov v januarju v primerjavi z enakim mesecem preteklega leta povišale za 2,8 odstotka na 98,7 milijona evrov, kar je po pojasnilih ministrstva med drugim posledica dogovora o ukrepih na področju stroškov dela v javnem sektorju.

Nižja kot pretekli januar je bila obveznost države do pokojninskega zavoda, ki je odvisna od lastnih prihodkov zavoda. Prav tako je bil v januarju glede na enako obdobje lani za polovico nižji transfer občinam, saj v letošnjem letu ni načrtovanih sredstev iz državnega proračuna za finančno izravnavo. Tekoči transferji v javne zavode so se medtem povečali za 2,6 odstotka na 143,6 milijona evrov, in to zopet predvsem zaradi izvajanja že omenjenega dogovora o plačah in drugih ukrepih v javnem sektorju iz decembra 2016.

Samo plačila obresti so bila s 146,8 milijona evrov za 1,3 odstotka nižja kot januarja lani. Po lanskih 977 milijonih evrov za obresti naj bi se ta številka letos sicer znižala na 855 milijonov evrov.