DUTB prosi državo še za 50 milijonov evrov dokapitalizacije

Zaradi Probanke in Factor banke želijo na slabi banki dodaten kapital in spremembo ciljnih kazalnikov uspešnosti.

Objavljeno
10. oktober 2016 18.49
suhadolnik DUTB
Nejc Gole
Nejc Gole

Ljubljana – Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je državi menda predlagala, da jo dokapitalizira s 50 milijoni evrov. Kapital DUTB se je namreč skrčil zaradi pripojitve Probanke in Factor banke ter poslovanja z izgubo.

Po odločitvi države, da k DUTB tudi v luči zmanjšanja stroškov pripoji Probanko in Factor banko, bo država, kot kaže, morala dokapitalizirati slabo banko. V DUTB so v zadnjih mesecih pojasnjevali, da bo natančna višina potrebne dokapitalizacije znana po oceni poštene vrednosti prenesenih sredstev z obeh bank, ki sta bili v nadzorovani likvidaciji. Zdaj je to prevrednotenje končano.

Prenos Probanke in Factor banke zmanjšal kapital DUTB

Kapital DUTB se je tako zaradi pripojitve Factor banke in Probanke zmanjšal za 72,3 milijona evrov. Večina zmanjšanja kapitala je posledica prevrednotenja prenesenih sredstev z obeh bank na DUTB. Ta je namreč sredstva pripojila po knjigovodskih vrednostih, ki so bile za 63,7 milijona evrov višje od ocenjenih poštenih vrednosti.

DUTB je zato slabila vrednost prenešenih nepremičnin, terjatev in naložb. Znatne razlike v vrednotenju so v določeni meri tudi posledica razlik v metodologiji slabe banke ter obeh pripojenih bank, DUTB pojasnjuje v polletnem poročilu.

K negativnemu vplivu pripojitve na kapital DUTB je treba prišteti še 8,6 milijona evrov negativnega kapitala, ki sta ga skupaj imeli Probanka in Factor banka. Natančneje; Probanka je ob zaključku delovanja imela 9,9 milijona evrov negativnega kapitala, ki ga je Factor banka deloma omilila z 1,3 milijona evrov pozitivnega kapitala.

Poleg razlik med poštenimi in knjigovodskimi vrednostmi prenesenih sredstev ter negativnim kapitalom Probanke je k znižanju kapitala DUTB prispevala tudi nepokrita bilančna izguba slabe banke pred pripojitvijo in izguba v prvem polletju.

DUTB je namreč v prvih petih mesecih ustvarila 5,6 milijona evrov izgube, kot razloga pa navajajo enkratne računovodske posledice pripojitve bank k DUTB ter visoke stroške državnih poroštev in financiranja. Vse skupaj je povzročilo, da se je lastniški kapital DUTB v prvem polletju tega leta znižal pod nivo kapitalske ustreznosti.

Zato je DUTB v polletnem poročilo napovedala, da bodo lastnika, torej državo, zaprosili za 50 milijonov evrov dokapitalizacije. Predlagajo še prepolovitev vrednosti delnice in osnovnega kapitala z 208 milijonov evrov, kar ustvari 104 milijone evrov kapitalskih rezerv, s katerimi se pokrije bilančne izgube. »Z izvedenimi predlaganimi ukrepi se bo kapitalska struktura DUTB okrepila in omogočila poslovanje v prihodnosti v skladu z zakonodajo,« so zapisali.

Ministrstvo pričakuje znižanje stroškov zaposlenih

Na finančnem ministrstvu so pojasnili, da je DUTB ministrstvo že seznanila s predlaganimi ukrepi za krepitev kapitalske strukture: »Ministrstvo bo pripravilo predlog za odločitev vlade v vlogi skupščine, ki se bo obenem seznanila tudi s polletnim poročilom DUTB.«

DUTB je ministrstvu predložila tudi predlog, da se zaradi pripojitve spremenijo ciljni kazalniki uspešnosti DUTB. Pri tem ne predlagajo spremembe dveh najpomembnejših kazalnikov, in sicer glede ustvarjenih prilivov in dobičkonosnosti, pojasnjujejo na ministrstvu. Kot je znano, mora DUTB vsako leto prodati vsaj 10 odstotkov vrednosti prenesenih sredstev, ekonomska dobičkonosnost kapitala (EROE) pa znašati vsaj osem odstotkov.

Prvi cilj je DUTB dosegla že do konca avgusta, saj je ustvarila 226 milijonov evrov prilivov. Ob polletju pa je povprečni letni EROE s popravki zaradi odločitev lastnika znašal 53,2 odstotka, torej nad zahtevanimi osmimi odstotki.

»Ministrstvo za finance bo predloge DUTB preučilo in pri tem upoštevalo tudi, da se je s pripojitvijo Factor banke in Probanke povečal tako obseg sredstev v upravljanju, kot tudi število zaposlenih v DUTB. Za stroške v zvezi z zaposlenimi pričakujemo, da jih bo DUTB znižala skladno z začrtano reorganizacijo,« so poudarili na ministrstvu.

Na DUTB na naša vprašanja o potrebni dokapitalizaciji niso odgovorili konkretno: »DUTB je vrednotenje celotnega premoženja opravila, nadaljnji koraki v zvezi s tem so v pripravi. DUTB je z ministrstvom za finance v rednih stikih glede vseh področij, ki jih opredeljuje zakonodaja.«

Upravni odbor DUTB je že pred pripojitvijo pripravil poročilo o pripojitvi. V njem je izpostavil štiri potrebne ukrepe, da bodo pozitivni učinki pripojitve pretehtali negativne. Med njimi sta tudi 50-milijonska dokapitalizacija in sprememba ciljnih kazalnikov uspešnosti DUTB.

Poleg tega je upravni odbor še predlagal zavezo države, da bo pokrila morebitna plačila nekdanjim delničarjem in lastnikom obveznic Probanke in Factor banke ter da se z ministrstvom za finance doseže dogovor o prestrukturiranju 369 milijonov evrov dolga ali pa da država izda poroštvo za refinanciranje teh obveznosti.

DUTB je namreč od Probanke in Factor banke prevzela tudi 414 milijonov evrov finančnih obveznosti, od tega 369 milijonov evrov do finančnega ministrstva. DUTB je večino dolga že odplačala ter s finančnim ministrstvo tudi dosegla dogovor, da se rok poplačila preostalih 68,5 milijonov evrov dolga podaljša z letošnjega avgusta oziroma septembra na december.