Obvezno knjigovodstvo za kmetije

Kmečka gospodarstva z vsaj 7500 evrov skupnega letnega dohodka bodo 1. 1. 2014 začela voditi knjigovodstvo za davčne namene.

Objavljeno
11. september 2013 17.32
regent/PANORAMA
Marjeta Šoštarič, gospodarstvo
Marjeta Šoštarič, gospodarstvo
Ljubljana - Z zadnjo spremembo zakona o dohodnini (decembra lani) je bil namreč uveljavljen enoletni zamik uzakonitve 47. člena zakona o dohodnini, po katerem so kmečka gospodinjstva s preseženim pragom 7.500 evrov skupnega dohodka članov gospodinjstva iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti v zadnjih dveh letih »dolžni določiti nosilca dejavnosti in ugotavljati davčno osnovo od odhodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov«.

Omenjena določba zakona o dohodnini bo tako prvič uporabljena za odmero dohodnine v prihodnjem letu.
Na to obveznost davčnih zavezancev v kmetijstvu je te dni z objavo na svoji spletni strani spomnilo tudi ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO).

Kmečka gospodinjstva, ki bodo presegla omenjeni dohodkovni prag, bodo morala davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov ugotavljati vsaj pet let.
Zavezanci za dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti bodo torej morali voditi ustrezno računovodstvo in iz računovodskih razvidov (evidenc) sestavljati predpisane računovodske izkaze in davčne obračune.

Pomoč ministrstva z navodili

Za lažji prehoda na obvezno vodenje knjigovodstva, tako kmečkim gospodinjstvom, kot računovodskim servisom, kmetijskim svetovalcem in ostalim, ki bodo sodelovali v vodenju knjigovodstva v kmetijstvu, je ministrstvo pripravilo uporabniška navodila, ki vključujejo tudi enoten kontni načrt.

Po izvedenem javnem naročilu je navodilo za knjiženje poslovnih dogodkov v kmetijski dejavnosti z vzpostavitvijo povezave med metodologijo FADN - z uredbo EU predpisana mreža za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev - in davčnim knjigovodstvom ter temu ustrezen kontni načrt že oktobra leta 2012 izdelala Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije skupaj s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je uporabniška navodila, skupaj z ministrstvom za finance in Davčno upravo RS, dopolnilo, predvsem v skladu s spremenjenimi davčnimi predpisi.

Obvezna določitev nosilca dejavnosti

Davčna osnova od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti članov kmečkega gospodinjstva, zavezancev za dohodnino iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, so naslednji dohodki: katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč; potencialni tržni dohodek od pridelave v panjih (med ipd.), obdavčljiva plačila za ukrepe kmetijske politike v letu 2012 in tudi še v letu 2013 v 50-odstotnem deležu, medtem ko so okoljska plačila, plačila za območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo in investicijske podpore oproščene plačila dohodnine.

Prijava do 31.oktobra

Če torej povprečni skupni dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leti 2011 in 2012 presega 7.500 eurov, so člani kmečkega gospodinjstva dolžni do 31. oktobra 2013 pri davčnem organu določiti nosilca dejavnosti v okviru kmečkega gospodinjstva kot enega od zavezancev za dohodnino za zavezanca za celotno kmetijsko in gozdarsko dejavnost ter priglasiti, da s 1. 1. 2014 ugotavljajo davčno osnovo od teh dohodkov na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov oziroma normiranih odhodkov.
Če se v okviru kmečkega gospodinjstva opravlja tudi druga kmetijska ali dopolnilna dejavnost na kmetiji, postane zavezanec za celotno kmetijsko in dopolnilno dejavnost v okviru kmečkega gospodinjstva. Zavezanec s tem nase prevzame ves dohodek iz dejavnosti.

Če je več članov kmečkega gospodinjstva pokojninsko in invalidsko zavarovanih kot kmet iz naslova kmetijske ali dopolnilne dejavnosti, se dohodnina v primeru ugotavljanja davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov odmeri po posebej izračunani povprečni stopnji (120. člen zakona o dohodnini).

Spremembe pri normiranih odhodkih

Zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih priznanih odhodkov, ne vodijo poslovnih knjig, le predpisane evidence za davčne namene. Davek so do vključno leta 2012 med letom obračunali in plačali plačniki njihovih dohodkov oziroma ga je odmeril davčni organ na podlagi napovedi takšnih zavezancev za dohodek pri neplačnikih davka. Na podlagi lanske spremembe zakona o dohodnini pa si od leta 2013 zavezanci, ki uveljavljajo normirane odhodke, davek obračunavajo sami.

Vsem kmetom, fizičnim osebam, ki niso samostojni podjetniki posamezniki, pri pokojninskem in invalidskem zavarovanju prispevek delodajalca krije država, ne glede na to, ali se ukvarjajo s primarno kmetijsko, gozdarsko ali dopolnilno dejavnostjo.