Sofinaciranje programov socialne aktivacije

Evropska sredstva za dolge programe socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi, skupaj 4 milijone evrov.

Objavljeno
21. april 2017 21.50
uho*Socialdress
Silva Čeh
Silva Čeh
Ljubljana - Danes je v Uradnem listu objavljen razpis za programe socialne aktivacije, visok 4 milijone evrov, od tega prispeva Evropski socialni sklad 3,2 milijona evrov. Vladna  služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad (SVRK), je namreč izdala odločitev o podpori za dodatni javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi«. 

Gre za dodatni razpis, da bi lahko dodeli sredstva projektom v tistih regionalnih enotah, v katerih na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi« (Uradni list RS, št. 6/17), kjer se je rok za oddajo vlog zaključil dne 20. 3. 2017, ni prispela nobena vloga, so zapisali na splenti strani SVRK.

Za pomoč in motivacijo za ponovno vključevanje na trg dela

Sicer pa bodo tako imenovani dolgi programi socialne aktivacije "zagotavljali socialne in delovne spretnosti ter znanja osebam mlajšim od 49 let, ki so v zadnjih 24 mesecih najmanj dvanajstkrat prejele denarno socialno pomoč, dvig njihove motivacije, graditev funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje morebitnih socialnih problematik, vključevanje v delovno aktivnost ter njihovo opolnomočenje za približevanje vstopu na trg dela."

Z danes objavljenim dodatnim javnim razpisom se bo sofinanciralo predvidoma 21 projektov v manjkajočih regionalnih enotah, ki bodo razvili in izvajali dolge programe socialne aktivacije ter bodo s svojim celostnim pristopom vplivali na ponovno socialno in zaposlitveno vključenost oseb iz ciljne skupine. 

Ključni cilj dodatnega javnega razpisa je podpreti projekte v manjkajočih regijah/regionalnih enotah, ki bodo razvili in izvajali omenjene programe socialne aktivacije in tako prispevali, da bo čim več vključenih oseb iz ciljne skupine pridobilo kompetence, ki jih bodo približale vstopu na trg dela. Cilj dodatnega javnega razpisa je tudi spodbujanje socialne vključenosti oseb iz teh ciljne skupine ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji.

Specifičbi cilji in pričakovani rezultati so doseči povečani delež oseb, ki bi bila po koncu programa lahko vključena v iskanje zaposlitve, izobraževanje ali usposabljanja, pridobivanje kvalifikacije ali v smao zaposlitev. 

Tudi o tem, kako reševati socialne stiske

Seveda se mora tem ciljnim osebam omogočiti in ponuditi dostopne in tudi raznolike programe socialne aktivacije, da bodo sploh lahko razvili socialne veščine in spretnosti, si povišali funkcionalne kompetence za vključenost v družbo, si pridobili znanja in informacije, kako razreševati socialne stiske, ki so znani spremlejvalec dolgotrajne brzeposlenosti, kako bodo krepili moi in motiviranost, da se ponovno aktivirajo na trgu dela in podobno. Pomeben cilj je tudi okrepiti povezovanje različnih deležnikov v posmaezni manjkajoči regiji - zavode za zapsoleovanje, centre za socialno delo, občine, nevladne orhganizacije, izobraževalne insitucije.

V razpisu je seveda natačno opisano, kakšne programe morajo izvesti prijavitelji, koliko oseb iz ciljne skupine vključiti in druge podrobnosti.