Zakon o davku na nepremičnine je na mizi!

Ministrstvo za finance je na svoji spletni strani objavilo predlog zakona o davku na nepremičnine.

Objavljeno
07. junij 2013 18.22
jer/Ministrstvo za finance, drzavne finance, drzavni proracun
Katarina Fidermuc, gospodarstvo
Katarina Fidermuc, gospodarstvo

Po izračunih ministrstva za finance se bo obremenitev za povprečnega zavezanca z novim davkom povečala celo za dvakrat.

Ministrstvo je po predlaganih davčnih stopnjah izračunalo, da bo povprečna obremenitev pri stanovanjskih nepremičninah znašala okoli 120 evrov na nepremičnino, kar je po izračunih ministrstva glede na trenutno obdavčitev z nadomestilom za uporabo stavbnih zemljišč povprečno dvakrat več. »Simulacija podatkov pokaže, da lastnik lastnik 80 kvadratnih metrov velikega stanovanja v Ljubljani plačal okoli 230 evrov davka na nepremičnine, medtem ko danes z nadomestilom za uporabo stavbnih zemljišč plača okoli 120 evrov. Lastnik nepremičnine v Murski Soboto bo z uvedbo predloga zakona plačal okoli 65 evrov davka na nepremičnine in bo njegova obremenitve glede na današnjo višja za približno 20 evrov na leto,« so izračunali predlagatelji zakona.

Davčne stopnje, ki jih predlaga ministrstvo za finance, znašajo: 0,15 odstotka za stanovanjsko rabo; 0,80 odstotka za poslovno  in industrijsko rabo in  0,50 odstotka za drugo rabo (javno, kmetijsko in drugo).

Hkrati ministrstvo za finance predlaga dve dodatni stopnji: 0,45 odstotka za stavbe in dele stavb s pripadajočim zemljiščem za nerezidenčno stanovanjsko rabo in 1,50 odstoka za zemljišča z neizkoriščeno rabo za gradnjo stavb.

Vse zgornje stopnje obdavčitve so predvidene za leto 2014.

Za zemljišča ministrstvo za finance predlaga stopnje: 0,50 odstotka za gradnjo stavb (nezazidana stavbna zemljišča za gradnjo stavb) in prav tako 0,50 odstotka za ostala zemljišča (kmetijska, gozdna, druga zemljišča).

Po predlogu ministrstva za finance bodo torej višje obdavčene nepremičnine, v katerih lastnik ne bo imel stalnega bivališča. Po predlogu zakona namreč šteje, »da ima stavba ali del stavbe s pripadajočim zemljiščem nerezidenčno stanovanjsko rabo, če mu je po tem zakonu določena stanovanjska raba in v njem na dan 1. januarja leta, za katero se davek odmerja, lastnik oziroma solastnik nima prijavljenega stalnega prebivališča oziroma v njem ni prijavljenega najema v skladu z zakonom, ki ureja množično vrednotenje nepremičnin«.

Davek državi in občini

Po predlogu ministrstva za finance bo lahko občina zgornje davčne stopnje, za del prihodkov, ki bo pripadal občini, povečala ali zmanjša za največ 50 odstotkov. Predlog namreč predvideva, da si bosta novi davek delila državni in občinski proračun. Toda pravica znižati davčno stopnjo ne bo pripadala vsem občinam, kajti po predlogu ministrstva občina, ki bo v letu pred letom odmere davka prejela iz državnega proračuna finančno izravnavo, davčnih stopenj ne bo smela zmanjšati.

V določenih primerih bo smela občina davčno stopnjo povečati za trikrat, na primer, če bo nepremičnina nevarna gradnja in ne bo več primerna za uporabo.

Po predlogu zakona bo za davčno osnovo veljala posplošena tržna vrednost nepremičnine, ugotovljena s predpisi o množičnem vrednotenju nepremičnin in pripisana nepremičnini v registru nepremičnin 1. januarja leta, za katerega se odmerja davek.

Z davkom se obdavčijo nepremičnine na območju republike Slovenije, kot so po stanju na dan 1. januarja leta, za katerega se davek odmerja, določene v registru nepremičnin ali na ta dan izpolnjujejo pogoje za določitev nepremičnine v registru nepremičnin v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, predlaga ministrstvo.

Nepremičnina postane predmet obdavčitve 1. januarja po letu določitve nepremičnine v registru nepremičnin oziroma 1. januarja po letu, v katerem je izpolnila pogoje za določitev nepremičnine v registru nepremičnin.

Dvakrat višji prihodki

»S predlaganimi zakonskimi stopnjami in ob upoštevanju predlaganih oprostitev in olajšav bodo skupni prihodki iz naslova davka na nepremičnine okoli dvakrat višji od sedanjih prihodkov iz dajatev, vezanih na nepremičnine. In sicer se bodo prihodki z okoli 193 milijonov evrov povišali na okoli 467 milijonov evrov. Pri tem pa bo najvišje povečanje prihodkov iz naslova tega davka iz obdavčitve stanovanjskih nepremičnin (v povprečju za več kot trikrat), kar pa je predvsem v največji meri posledica večjega zajema stanovanjskih nepremičnin v obdavčitev. Prihodki iz obdavčitve poslovnih in industrijskih nepremičnin bodo višji za približno 13 odstokov,« napoveduje minidtrstvo za finance.

Predlog ministrstva za finance predvideva oprostitev davka za tri skupine nepremičnin, tako da ga po predlogu ne po treba plačati za nerpemičnine: ki v lasti ali v uporabi tujih držav in jih te uporabljajo za opravljanje dejavnosti njihovih diplomatskih in konzularnih predstavništev, akreditiranih v Republiki Sloveniji, pod pogojem vzajemnosti; v lasti mednarodnih organizacij ali njihovih predstavništev, in jih ti uporabljajo za opravljanje dejavnosti njihovih predstavništev v Republiki Sloveniji, če tako določajo mednarodne pogodbe, ki veljajo za Republiko Slovenijo; v lasti inštitucij EU v Sloveniji in se uporabljajo za opravljanje njihove dejavnosti; nepremičnine za javno dobro in varovalni gozdovi.

Po predlogu zakona se za leto 2014 davek na nepremičnine odmeri tako, »da se občinam zagotovi enak prihodek, kot so ga dosegle iz naslova davka od premoženja, nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč in pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest v letu 2012«. Novi zakon bo namreč na nem mestu uredil obdavčitev, ki je zdaj urejena z nadomestilom za uproabo stavbenga zmeljišča, zakonom o davkih občanov in nadomestilom za uporabo gozdnih cest.

Predlog zakona o davku na nepremičnine bo v javni obravnavi do 28. junija 2013. Predlog zakona si je mogoče ogledati na spletni strani ministrstva za finance .