Zavarovalnice pred »preklopom« na Solventnost 2

Velika sprememba v svetu evropskega zavarovalništva se bo zgodila 1. janaurja prihodnje leto, saj se bodo evropske zavarovalnice »preklopile« na zahteve nove zavarovalniške direktive Solventnosti 2

Objavljeno
25. maj 2015 09.08
Silva Čeh, gospodarstvo
Silva Čeh, gospodarstvo
Ljubljana - Zaradi uveljavitve velike zavarovalniške direktive Solventnost II, ki nastaja že leta, se v Sloveniji letos pospešeno spreminja tudi zakon o zavarovalništvu, ki bo začel veljati skupaj z direktivo 1. januarja 2016. Sergej Simoniti, direktor AZN: »Zavarovalnice se pripravljajo na uvedbo Solventnosti 2 na veliko različnih področjih. Glavna so predvsem: pravočasna uvedba ustrezne in kvalitetne IT-podpore, nov način poročanja zavarovalnic, zagotvaljanje kapitalske ustreznosti. Sem sodi tudi uvedba štirih ključnih funkcij, od katerih sta dve funkciji (funkcija notranje revizije in aktuarska funkcija) v nekoliko drugačni obliki že obvezni v obstoječi zakonodajni ureditvi, drugi dve pa se uvajata povsem na novo. Gre za funkcijo upravljanja tveganj ter funkcijo zagotavljanja skladnosti. Pomembna novost je tudi, da bodo morale zavarovalnice opraviti v prihodnost usmerjene lastne ocene tveganja kot del svojega sistema upravljanja tveganj; gre za tako imenovano tveganje ORSA (Own Risk and Solvency Assessment).«
Seveda so tudi po zavarovalnicah že lep čas v nizkem solvenčnem startu. V Triglavu pravijo: »Med drugim smo uvedli IT-rešitev za poročanje nadzornim organom, ki standardizira postopke regulatornega poročanja na ravni Skupine Triglav ter omogoča hiter in centraliziran dostop do informacij o tveganjih. Z nadgrajenim modelom upravljanja tako ne sledimo le direktivi Solventnost 2, ampak tudi dvigujemo raven korporativne kulture, varujemo interese vseh deležnikov in utrjujemo dobro ime Skupine Triglav.« V Triglavu bodo ob novem letu pripravljeni, saj se na Solventnost 2 pripravljajo že od leta 2007.« Podobno odgovarjajo tudi iz Skupine Sava Re in Zavarovalnice Adriatic Slovenica. Tudi pri Savi Re je postopek voden centralno, a so pojasnili da bo »prvo poročanje AZN o kapitalskih zahtevah v skladu s Solventnostjo 2 izvedeno na podlagi pripravljalnih smernic 3. junija 2015, uradno pa seveda 1. januarja 2016.« Pri zavarovalnici Adriatic Slovenica tečejo solvenčne priprave tudi »skladno z določili, ki izhajajo iz januarja objavljene Delegirane uredbe ter na podlagi smernic, objavljenih s strani EIOPA.«
Kapitalska ustreznost
Osrednje vprašanje, tudi med najpogosteje izpostavljenimi, je, kakšna kapitalska ustreznost bo po novih pravilih zahtevana od zavarovalnic. Agencija razpolaga s podatki o kapitalski ustreznosti v skladu s Solventnostjo II po stanju na dan 31. december 2013. Direktor AZN Sergej Simoniti: »Povprečni količnik kapitalske ustreznosti slovenskih zavarovalnic in pozavarovalnic je bil 157-odstotni. Zavarovalnice bodo morale glede na določbe nove direktive prvič izračunati kapitalsko ustreznost po stanju na dan 31. december 2015. Ker novi izračun kapitalske ustreznosti temelji na merjenju tveganj, ki jim je zavarovalnica izpostavljena, je rezultat kapitalske ustreznosti odvisen tudi od finančnih razmer v trenutku izračuna in zato nepredvidljiv. Zato agencija danes ne more oceniti, kakšna bo kapitalska ustreznost zavarovalnic po stanju na dan 31.december 2015, toda predvidevamo, da bodo vse zavarovalnice kapitalsko ustrezne.« Zahteve po kapitalski ustreznosti so in bodo odvisne od tveganja, ki jim je zavarovalnica izpostavljena. Simoniti: »Naložbe zavarovalnice vplivajo na višino kapitalskih zahtev. Več kot ima zavarovalnica tveganih naložb, višja je kapitalska zahteva. Višje kapitalske zahteve pa ob nespremenjenih lastnih virih sredstev zavarovalnice znižujejo kapitalsko ustreznost zavarovalnice.«
Več kapitala, več varnosti
Kaj za zavarovlanice pomeni višja kapitalska ustreznost - večjo varnost za zavarovance ali manj razpoložljivih sredstev za naložbe in dividende? Iz Adriatic Slovenice so odgovorili: »Podobno kot večina zavarovalniških ureditev je tudi Solventnost 2 zasnovana tako, da je njen osrednji cilj čim boljša zaščita zavarovancev. Solventnost 2 namreč uvaja tako imenovano na tveganjih temelječo kapitalsko zahtevo, kar v praksi pomeni, da kapitalska zahteva za razliko od sedanje ureditve odraža vsa tveganja, ki jim je zavarovalnica izpostavljena in ki bi lahko ogrozila njen obstoj. Ker bo kapitalska zahteva, izračunana po Solventnosti 2, načelno višja od sedanje, bodo bolje zaščiteni tudi zavarovanci.«
Višina kapitalske ustreznosti izraža pripravljenost družbe za sprejetje tveganj, pojasnjujejo pri Savi Re. Sava Re: »Pri določanju te višine je treba upoštevati in uskladiti pričakovanja različnih deležnikov (na primer lastnikov, strank, drugih zunanjih deležnikov) in jih tudi na sprejemljiv način uravnotežiti. Upravljanje kapitala bo po novem veliko bolj kompleksno.« Iz Triglava pa so odgovorili: »Pojem kapitalska ustreznost zavarovalnice zajema dolžnost zavarovalnice, da vedno zagotavlja ustrezen kapital glede na obseg in vrste zavarovalnih poslov, ki jih opravlja, ter glede na tveganja, ki jim je izpostavljena. Ustrezen obseg kapitala pomeni predvsem varnost za zavarovance, hkrati pa možnost financiranja prihodnje rasti zavarovalnice.«