Iskraemeco z 18 milijoni evrov izgube

Zaradi nezadovoljivega poslovanja Iskraemeca naj bi uprava do naslednje seje nadzornega sveta pripravila kratkoročne ukrepe za odpravo nelikvidnosti družbe.

Objavljeno
23. januar 2007 12.17
Marko Pogačnik
Kranj - Nadzorni svet kranjske družbe Iskraemeco se je v ponedeljek seznanil s poslovanjem družbe v prvih enajstih mesecih leta 2006, uprava pa je na seji predstavila tudi oceno poslovanja v celotnem preteklem letu. Glede na trenutne ocene naj bi družba lani izkazala 18 milijonov evrov izgube, je sporočil predsednik nadzornega sveta Iskraemeca, direktor Slovenske odškodninske družbe (SOD) Marko Pogačnik. Nadzorniki so upravo zadolžili za pripravo ukrepov, ki naj bi odpravili nelikvidnost družbe.

Izguba Iskraemeca je v veliki meri posledica tekočega poslovanja (10,5 milijona evrov), večja od načrtovane pa je predvsem na račun dodatno oblikovanega popravka terjatev, prevrednotenja zalog, popravka obračunanih obresti za blagovni kredit in popravkov dolgoročnih finančnih naložb, kar skupaj predstavlja 7,5 milijona evrov.

Strateški načrt do leta 2011

Nadzorni svet je potrdil osnutek letnega poslovnega načrta 2007 skupine Iskraemeco in osnutek strateškega načrta skupine do leta 2011 kot najnižji še sprejemljiv rezultat. Hkrati je upravi družbe naložil, da načrte do naslednje seje nadzornega sveta dopolni s kazalniki, vse izkaze dopolni z analitiko ter da predvidi možne ukrepe za izboljšanje predvidenega poslovnega rezultata.

Nadzorni svet je soglašal z načelno usmeritvijo ustanovitve dveh hčerinskih družb, na kateri naj bi prenesli dejavnost laboratorija oz. proizvodnjo indukcijskih števcev. Vodstvu družbe so nadzorniki naložili, naj nadaljuje z aktivnostmi, vendar mora pred dokončnim soglasjem pripraviti poslovne načrte vseh družb.

Z ukrepi nad nelikvidnost

Uprava mora do naslednje seje nadzornega sveta pripraviti še poročilo o poteku in finančnih posledicah projekta AMRELVA 2 za kupca Vattenfall, analizo stanja vseh terjatev do konca leta, analizo stanja zalog, oceno bilance stanja in izkaza uspeha v letu 2006 ter ostale analize, ki bodo pokazale razloge za nastalo izgubo v lanskem poslovnem letu.

Najpomembnejša naloga uprave je priprava kratkoročnih ukrepov, ki naj bi odpravili nelikvidnost družbe. Ti bodo sestavljeni iz analize terjatev in zalog, pregleda možnosti dezinvestiranja nepotrebnih poslovnih sredstev, analize optimizacije kadrov in plačnega sistema, ki bo primerljiv panogi. Ob tem bo potrebna dodatna preveritev denarnega toka za obdobje šestih mesecev in ureditev razmerij z bankami. Ukrepi naj bi bili pripravljeni do naslednje seje nadzornega sveta, ki bo predvidoma 12. februarja.