Milijoni za izobraževanje za potrebe trga dela

V programe, zanje je namenjenih 41 milijonov evrov, se lahko vključijo vsi – od mladih odraslih do »oldtimerov«.

Objavljeno
31. maj 2017 12.17
Maja Štefančič Hribar poučuje upokojence nemški jezik v Ljubljani, 11. oktober 2016 [Maja Štefančič Hribar,Ljubljana,portreti]
Silva Čeh
Silva Čeh

Ljubljana – Aktivno staranje delovne sile je postalo ena vodilnih tem, potem ko je postalo jasno, da so demografski kazalniki naše starajoče se družbe neugodni. V vladnem letnem programu izobraževanja odraslih za letos je v tretjem prednostnem področju – usposabljanje in izobraževanje za potrebe dela – veliko programov, za katere je skupaj namenjeno več kakor 41,5 milijona evrov. Z njimi se, kot odgovarjajo na ministrstvu za delo, sofinancira številne delavnice, tudi praktične.

Programi za usposabljanje in izobraževanje za potrebe trga zajemajo tako mlade kakor tudi starejše: od mlajših osipnikov do starejših od 45. ali 50. leta, ki so brezposelni ali zaposleni, v obeh primerih pa nimajo poklicne ali strokovne izobrazbe in imajo tudi zato manj poklicnih možnosti ali pa zaradi starosti nekaterih poklicev ne morejo več opravljati.

V omenjenem letnem programu je za tovrstno usposabljanje namenjenih skoraj 60 odstotkov vseh sredstev od skupnih skoraj 72 milijonov evrov; torej omenjenih 41,5 milijona evrov. Največ sredstev za to področje namenja ministrstvo za delo (MDDSZ), in sicer 23 milijonov evrov, na drugem mestu je ministrstvo za kmetijstvo (MKGP) s skoraj 19,7 milijona evrov, ministrstvo za izobraževanje (MIZŠ) pa 6,5 milijona evrov. V različne oblike izobraževanje se torej lahko vključijo vsi – od mladih odraslih do »oldtimerov«.

Kariera po petdesetem

Kot odgovarjajo na ministrstvu za delo, znotraj omenjenega letnega programa ministrstvo »pokriva« tri večje segmente, kjer izvajajo različne programe. Gre za storitve na trgu dela, različne delavnice, kot so Kariera po 50+, učinkovit nastop na trgu, svetovanje. Drugi sklop zajema usposabljanje in izobraževanje za zaposlitev, v katera se vključujejo samo brezposelne osebe.

Izvajajo se tudi programi za pridobivanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK), za formalno izobraževanje, za izvajanje različnih svetovalnih aktivnosti, a tudi za organizacije dogodkov, na katerih se lahko srečajo brezposelne osebe in delodajalci.

V financiranje je torej zajeto več sklopov programov. Izpostavljajo tiste za opravljanje storitev na trgu dela, pri katerih koncesionarji izvajajo različne vrste delavnic, vse pa so namenjene izboljšanju zaposlitvenih možnosti brezposelnih oseb na trgu dela, prepoznavanju njihovih kompetenc, znanj, veščin, tudi prepoznavanju ovir in njihovemu odpravljanju; torej tistih ovir, ki ljudem otežujejo ponovni vstop na trg dela. Financirajo tudi programe praktičnega usposabljanja, z njimi želijo povečati zaposljivost in fleksibilnost brezposelnih oseb na trgu dela, zmanjšati strukturno neskladje ter dvigniti izobrazbeno in kvalifikacijsko raven brezposelnih.

Aktivno staranje, večja konkurenčnost podjetij

Potekajo tudi različni programi, ki so sofinancirani iz Evropskega socialnega sklada, pri njih gre zlasti za usposabljanje na delovnem mestu, spet zato, da se z njimi brezposelnim poveča zaposljivost in torej dostop do trga dela. V to usposabljanje so vključeni tako mladi kot starejši ter osebe z mednarodno zaščito. 

Znotraj teh programov so znani tudi kompetenčni centri, prek teh programov se povečuje tako konkurenčnost podjetij kot tudi celih panog. Sem spada tudi sodelovanje podjetij pri razvoju kadrov, vzpostavljanju in usklajenem izvajanju panožnega kompetenčnega modela. Vse za to, da bi zmanjšali primanjkljaje kompetenc zaposlenih.

S »posebnimi« programi omogočajo tudi celovito podporo podjetjem za aktivno staranje delovne sile. Tako se povečuje stopnja delovne aktivnosti starejših in ostajanje zaposlenih na trgu dela. Vse te raznolike programe izvajata zavod za zaposlovanje in javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad.

Za letos je bilo predvideno, da se bo vanje vključilo prek 8300 ljudi: v usposabljanje na delovnem mestu za osebe pri delodajalcih 3430 ljudi in v neformalno izobraževanje in usposabljanje 3610 ljudi, v programe pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij pa prek zavoda za zaposlovanje za brezposelne osebe 1310 oseb.

Ali so tovrstna izobraževanja za udeležence in podjetja brezplačna? Na ministrstvu za delo odgovarjajo: »Programi, v katere se vključujejo brezposelne osebe, so brezplačni tako za udeležence kot za podjetja, saj v večini primerov podjetja pridobijo povrnjene vse stroške, poleg tega pa se vključitev brezposelne osebe dodatno sofinancira (v smislu plačila stroškov dela, povrnitve drugih stroškov, financiranja izvajanja izobraževanj/usposabljanj).