Lastnina se dokazuje šele 
z vpisom v zemljiško knjigo

Plombe ne samo na nepremičninah GPG, ampak tudi SCT. Jutri je zadnji rok za prijavo terjatev upnikov SCT, ocenjene terjatve presegajo 350 milijonov evrov.

Objavljeno
24. februar 2011 10.03
Cveto Pavlin, gospodarstvo
Cveto Pavlin, gospodarstvo
Ljubljana – Zemljiška knjiga je v Sloveniji osnovna nepremičninska evidenca, s katero se dokazujeta lastništvo in obremenjenost nepremičnin. Prav to dvoje v tem tednu predvsem v Ljubljani močno obremenjuje nekatere lastnike nepremičnin, predvsem tiste, ki se kot lastniki še vedno niso vpisali v zemljiško knjigo, podjetja, od katerih so kupili nepremičnine, najpogosteje stanovanja in garaže, pa so v postopku prisilne poravnave ali v stečajnem postopku. Upniki teh podjetij – GPG in SCT – so namreč v zemljiško knjigo vpisali predznambe oziroma plombe na njihove nepremičnine, saj sta GPG in SCT kot lastnika še vedno vpisana na številne nepremičnine, ker tega niso storili njihovi kupci. Nekateri tudi deset ali dvajset let po nakupu, zdaj pa so se začele težave. Včeraj smo pisali o predznambah oziroma plombah, ki so jih na nepremičnine GPG vpisali Vozila Gorica in Afaktor, hčerinska družba Abanke. Prvim je GPG dolžan tri milijone evrov, kolikšen je njegov dolg do Afaktorja, pa ni mogoče izvedeti, ker v GPG o tem ne govorijo – prav gotovo pa zneski niso majhni –, Afaktor pa ne komentira svojih odnosov s strankami. Po naših podatkih se nekaj podobnega dogaja tudi z nepremičninami SCT, ki je od 25. januarja v postopku prisilne poravnave, in morda še kakšnega gradbenega podjetja, ki je v prisilni poravnavi ali stečaju, teh pa je v Sloveniji precej.

Na Okrajnem sodišču v Ljubljani, kjer vodijo zemljiško knjigo, ugotavljajo, da je bilo v zadnjem času, predvsem v zadnjem mesecu, vpisano večje število predznamb oziroma plomb. Samo v postopkih, v katerih je bil ena od strank GPG, je bilo takšnih postopkov približno 130. Matjaž Voglar, podpredsednik sodišča, pravi, da »je šlo za predloge posameznih predlagateljev, ki tega še niso uredili, za vpis lastninske pravice in drugih pravic, na primer predznamb pridobitve hipoteke. V zvezi s temi predlogi so bile vpisane plombe pri različnih nepremičninah pri parcelah in posameznih delih v etažni lastnini ter v različnih katastrskih občinah Okrajnega sodišča v Ljubljani«.

Plombe tudi na nepremičninah SCT

Prav tako na okrajnem sodišču ugotavljajo, da je bilo letos tudi pri nepremičninah SCT in drugih gradbenih podjetjih vpisanih nekaj plomb. Za SGP Gorico in GP Gradišče po ena plomba za zaznambo izvršbe. Pri SCT je bilo vpisanih 17 plomb za predznambo pridobitve hipoteke, dve plombi za zaznambo izvršbe ter po ena plomba za zavarovanje – hipoteka – in za začasno odredbo – zaznambo prepovedi odtujitve in obremenitve. »Plomba je vpis, razviden iz zemljiškoknjižnega izpiska, s katerim se javno objavi, da je bil glede določene nepremičnine začet zemljiškoknjižni postopek, v katerem zemljiškoknjižno sodišče o vpisu še ni odločilo,« je pojasnil mag. Damjan Orož, podpredsednik sodišča, in dodal, da je predznamba glavni vpis, s katerim se doseže oziroma izkaže pridobitev oziroma prenehanje pravice, ki se vpisuje v zemljiško knjigo in ki učinkuje pod pogojem, da se predznamba opraviči.«

Kar se tiče SCT, bo o terjatvah upnikov več znanega v kratkem, saj jutri poteče rok za njihovo prijavo, nato pa bo potrebnega kar nekaj časa, da jih bo upraviteljica prisilne poravnave Marija Magdalena Šantl pregledala in priznala ali prerekala. V sredo prihodnji teden se bo na drugi seji sestal tudi upniški odbor SCT, ki ga sestavljajo upniki Petrol, Abanka Vipa, NLB, Salonit Anhovo in Direkcija za cesta Federacije BiH. Pri Petrolu so nam pojasnili, da imajo svoje terjatve do SCT že nekaj časa dobro zavarovane in zato ni potrebe po uporabi predznamb, sicer pa konkretnih poslovnih razmerij s poslovnimi partnerji ne komentirajo. Podobne odgovore smo dobili tudi v NLB in Abanki. Po neuradnih in nepopolnih podatkih terjatve upnikov do SCT presegajo 350 milijonov evrov.

Predznamba ne izbriše lastninske pravice

Negotovost lastnikov stanovanj, ki lastništva še niso vpisali v zemljiško knjigo, je torej velika. Zato ni odveč spomniti, da kupci nepremičnin ne postanejo formalnopravni lastniki s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, temveč šele z vpisom v zemljiško knjigo. Vanjo se poleg lastninske pravice med drugim vpisujejo tudi druge pravice glede nepremičnine, in sicer hipoteka, služnostna pravica, pravica stvarnega bremena, zakupna, predkupna in odkupna pravica, prepoved odsvojitve in obremenitve, zemljiški dolg, stavbna pravica in druge pravice, za katere vpis določa zakon.

Glavni vpisi v zemljiški knjigi so vknjižba, predznamba in zaznamba. V primerih gradbenih podjetij, ki so v prisilni poravnavi ali stečaju, imamo najpogosteje opraviti s predznambami upnikov. Ti z vpisom v zemljiško knjigo izkažejo pridobitev pravice razpolaganja z določeno nepremičnino, vendar predznamba učinkuje pod pogojem, da se pozneje opraviči, kar jo loči od vknjižbe, pri kateri opravičitev ni potrebna. »Predznambo je treba opravičiti v roku enega oziroma dveh mesecev od izdaje sklepa o dovolitvi vpisa predznambe, kar je odvisno od listine, na podlagi katere je bila vpisana predznamba,« pojasnjuje Orož. Če v tem roku ni podanega predloga za vknjižbo pravice, se dovoli izbris predznambe. Pri predznambi je prav tako pomembno vedeti, da se s pridobitvijo lastninske pravice s predznambo ne izbriše lastninska pravica, ki je že vpisana.

Kaj je plomba in kaj predznamba?

Plomba je vpis v zemljiško knjigo, iz katerega razberemo, da je bil vložen predlog za dovolitev določenega vpisa, vendar o tem vpisu sodišče še ni odločilo. Sodišče z njo objavi, da je bil vložen predlog oziroma začet postopek po uradni dolžnosti, in pove, da bo vpis, če bo uspešno opravljen, učinkoval že od časa vpisa plombe. Po drugi strani plomba pomeni, da poteka postopek, ki je ovira za odločanje v postopkih, ki so bili začeti pozneje. To pomeni, da sodišče o predlogu še ni odločilo in da je zadeva še nejasna. Torej ima podobno funkcijo kot predznamba s to razliko, da se plomba vpiše zaradi trajanja postopka, predznamba pa zaradi nepopolnih dokumentov in listin.

Predznamba je vpis ali izbris pravnih dejstev, kot so na primer zaznamba pravnih dejstev, ki se nanašajo na osebna stanja imetnika vpisane pravice, zaznamba vrstnega reda za prenos lastninske pravice in zaznamba vrstnega reda za vpis, prenos in izbris hipoteke, zaznamba odpovedi terjatvi, zavarovani s hipoteko, zaznamba hipotekarne tožbe in spora.

Danes knjižice delavcem SCT Gem

Delavci družbe SCT Gem (Gradbena mehanizacija), za katero je Okrožno sodišče v Ljubljani 28. januarja začelo uradni postopek stečaja, bodo danes na sedežu družbe v Mengšu dobili delavske knjižice. Še vedno niso dobili plač za januar in polovice lanskega regresa. Ostali bodo brez odpremnin. Tudi delavci matične družbe SCT, d. d., ki je od 25. januarja v postopku prisilne poravnave, še niso dobili januarske plače. Upniki SCT Gem, ki je skrbel za prevozne storitve in strojne storitve gradbene mehanizacije, imajo do 24. aprila čas za prijavo terjatev ter ločitvene in izločitvene pravice. Za stečajnega upravitelja je sodišče imenovalo Miroslava Jakšo. SCT Gem ima 400 zaposlenih.