Komisija za nadzor javni financ za objavo dolžnikov

Z glasovanjem so na vlado naslovili poziv, naj z zakoni omogoči objavo imen, pri katerih je dolg starejši od 90 dni in presega 5000 evrov.

Objavljeno
13. september 2012 19.28
Katarina Fidermuc, gospodarstvo
Katarina Fidermuc, gospodarstvo
Ljubljana - Vlada naj s spremembami zakonov čimprej omogoči javno objavo zavezancev z zapadlimi neplačanimi davki in prispevki, pri katerih je dolg starejši od 90 dni in presega 5000 evrov. Poziv vladi, naj zagotovi objavo davčnih dolžnikov je na današanjem zasedanju komisije predlagala poslanka SDS Damjana Petavar Dobovšek: za tak predlog je glasovalo pet članov komisije.

Komisija se je danes sestala zaradi ene same točke dnevnega reda; Poročila o izvrševanju proračuna Republike Slovenije v obdobju januar–junij 2012 s Poročilom Dursa in Poročilom Carinske uprave Republike Slovenije o stanju in gibanju davčnega dolga poslovnih subjektov na dan 30. junija.

Poročila o davčnem dolgu vlada zadnja leta prilaga polletnim poročilom o izvrševanju proračuna, tako da davčna in carinska uprava pripravita dve poročili na leto. Prvo poročilo o davčnem dolgu je davčna uprava pripravila v obdobju vlade Boruta Pahorja, ministrstvo za finance, ki ga je takrat vodil Franc Križanič pa se je odločilo, da bodo objavljali le zbirne podatke o dolžnikih z dolgom nad 4000 evrov brez imen dolžnikov. Kot je v ministrstvu za finance mogoče zvedeti zdaj, razmišljajo o možnosti, da bi začeli objavljati tudi imena dolžnikov.

V prvem polletju manj denarja za proračun

Državni sekretar v ministrstvu za finance Aleš Živkovič je članom komisije za nadzor javnih financ poročal ogibanju proračunskih prihodkov v prvem polletju letošnjega leta: »Do konca junija so bili realizirani prihodki na ravni 3,7 milijarde evrov ali 47,6 odstotkov rebalansa proračuna ter odhodki na ravni 4,6 milijarde evrov ali 51,4 odstotkov predvidenih v rebalansu proračuna za leto 2012. Realizacija prihodkov v prvi polovici leta 2012 je za 4,4 nižja v primerjavi s prvim polletjem leta 2011. K temu so največ prispevali nižji prihodki iz naslova davka od dohodka pravnih oseb, manj dohodnine in manj davka na dodano vrednost. Tudi obseg odhodkov je za 4,7 odstotka manjši, kot je bil v enakem obdobju lanskega leta, pri čemer je na realizacijo odhodkov pomembno vplivalo zadrževanje izvrševanja državnega proračuna že od januarja leta 2012. Pomemben podatek je tudi, da je državni proračun v razmerju do proračuna Evropske unije realiziral neto proračunski presežek v višini skoraj 159 milijonov evrov.«

Ob izvrševanju še o davčnem dolgu

Poročilo o stanju davčnega dolga poslovnih subjektov ter gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, ki pri posameznem dolžniku presega 4000 evrov, pripravita tako davčna kot carinska uprava, ki je pristojna za pobiranje trošarin, davka na dodano vrednost pri uvozu in nekaterih drugih dajatev. »Po poročili davčne uprave je ta davčni dolg na dan 30. junij znašal dobrih 809 milijonov evrov, po poročilu carinske uprave pa 20,9 milijona evrov, skupaj torej 830,4 milijona evrov,« je povedal državni sekretar.

Dolžniki na seznamu tudi zaradi lastnik napak

Andreja Stupar iz davčne uprave je povedala, , da so v dolgu, o katerem poročajo, zajeti vsi aktivni dolgovi na podlagi izvršilnih naslovov in vsi pogojno izterljivi dolgovi, pri katerih pa je verjetnost, da bo njihovo poplačilo precej manjše kot pri aktivnih dolgovih: »V tej skupini se nahajajo predvsem zavezanci, pri katerih so uvedeni insolventni postopki oziroma pri katerih so izčrpane že vse možnosti izterjave, dolg pa še ni zastaral.« Poudarila je, da so poslovni subjekti na seznam uvrščeni na primer tudi zato, »ker pri njih na presečni datum, torej na datum 30. junij, ko pripravljamo poročilo za prvo polletje, še ni bil izveden pobot s presežkom davkov, kar pomeni, da so na določenih davkih imeli dolgove, na določenih preplačila«. Po njenih besedah se na seznamu nahajajo tudi davčni zavezanci, »ki so s plačilom zamudili morda za en dan, ker vemo, da je datum 30. junij tudi dan, ko se, če je to delovni dan, plačuje davek na dodano vrednost, in je torej na seznamu tudi zavezanec, ki je samo en dan zamudil s plačilom«. Na seznamu so, je povedala, tudi zavezanci, »katerih dolg na podlagi izvršilnih naslovov še ni pravnomočen, to pomeni, da še potekajo postopki na drugi stopnji«. Na seznam uvrstijo tudi zavezance, ki so so oddali vlogo za odlog ali obročno odplačevanje davkov, vendar do oblikovanja seznama davčni urad vloge še ni obravnaval, prav tako zavezanci, »katerih obveznost je na ta datum zastarala, pa še ni bil izvršen odpis zaradi zastaranja pravice do izvršbe«. Zavezanec se na seznam dolžnikov lahko uvrsti tudi zaradi lastne napake: če svoje obveznosti plača z napačnimi sklici, napačne vplačilne račune in davčne številke...Na seznamu, ki je zajel prvo obdobje letošnjega leta, je bilo 14.662 davčnih zavezancev.

Carina: Stroški izvršbe podaljšali seznam

Rajko Skubic iz carinske uprave je članom komisije za nadzor javnih financ povedal, da je pri dajatvah, za katere so pristojni v njihovi službi, »celotni dolg pravnih oseb 30. junija 2012 dobrih 21 milijonov evrov: »Od tega je bilo 9, 732 milijona evrov aktivnega dolga, ki se je pri pravnih osebah v zadnjih šestih mesecih zmanjšal za 27,25 odstotka. Rad bi opozoril na spremembo, na število vseh dolžnikov, ki se je povečalo s 16.000 na približno 25.000. Vzrok za to je sprememba zakona o davčnem postopku oziroma zakona o prekrških. V dolg se štejejo stroški izvršbe in se je s tem ta številka zelo povečala.«