Ne obremenimo dedičev s posojili

Odgovorno ravnanje s financami pomeni tudi odgovornost pri najemanju posojil.

Objavljeno
05. november 2011 19.25
Posodobljeno
05. november 2011 20.00
Jelka Simončič, Nedelo
Jelka Simončič, Nedelo

Z njimi si najhitreje zagotovimo potrebna sredstva za večje nakupe, a je treba biti predvsem pozoren na to, da si izposodimo le toliko, kolikor bomo lahko brez večjih težav poplačali, in da obroki ne bodo tako visoki, da bi ogrozili naš življenjski standard.

Pri kratkoročnem in srednjeročnem zadolževanju nismo izpostavljeni prevelikemu tveganju, pri dolgoročnem, ponavadi je namenjeno financiranju nepremičnin, pa je treba temeljito pretehtati morebitne dogodke, na katere ne moremo vplivati. Ne le da je za desetletje ali več vnaprej težko predvideti, kolikšni bodo naše premoženje, prejemki in izdatki, v tako dolgem obdobju se lahko precej spremeni makroekonomsko in gospodarsko okolje, mogoči so tudi nepričakovani dogodki v družini, morda ločitev, brezposelnost, bolezen, smrt … Vse to povečuje tveganje, da dolga ne bomo mogli poravnati ali da bo v primeru naše smrti prešel na naše družinske člane ali tiste, ki so finančno odvisni od nas. V takšnih primerih ne bo dovolj, da je posojilo, denimo za nepremičnino, zavarovano s hipoteko, saj si je s tem zgolj banka zagotovila, da bo posojilo poplačano, družina pa bo ostala brez strehe nad glavo.

Kadar kreditojemalec nima drugega vrednejšega premoženja, s katerim bi se ob njegovi resni bolezni ali celo smrti takšna obveznost poplačala, je modro posojila in druge dolgove zavarovati, tako da svojim najdražjim ne bi zapustili finančnih težav. Da bi se izognili črnemu scenariju, je dobra odločitev življenjsko zavarovanje.

Pestra ponudba

V Novi KBM predlagajo sklenitev življenjskega zavarovanja s padajočo zavarovalno vsoto ali katero drugo vsoto – tako je ta vedno enaka preostalemu dolgu. Mesečna premija je odvisna od zneska posojila, spola in starosti zavarovanca, zavarovalne dobe in frekvence plačevanja premije. Denimo, za žensko, staro 35 let, ki ima 50.000 evrov posojila z odplačilno dobo 10 let, je mesečna premija 5,43 evra. Premija se ne plačuje celo dobo zavarovanja, temveč le 2/3 zavarovalne dobe, v tem primeru torej sedem let, in je ves čas enaka. Stranke se lahko odločijo tudi za nezgod­no zavarovanje, ki je namenjeno vsem med 14. in 75. letom starosti. Njegove prednosti so jamstvo kjer koli, 24 ur na dan, sklenitev za ne­omejeno zavarovalno obdobje in ugodna zavarovalna premija. Njihovi posojilojemalci se pogosto odločijo za to možnost, saj se zavedajo pomena in občutka varnosti, ki jim ga zavarovanje zagotovi, so še povedali.

Na UniCredit banki ob pogovoru za najem posojila strankam ponujajo tudi možnost sklenitve življenjskega zavarovanja Moja odgovornost. Ved­no jim svetujejo, da zavarujejo posojilo za primer neljubega dogodka (smrti), še posebno ko gre za mlade družine, ki so zelo odvisne od prihodkov stranke. Zdravniški pregled je obvezen pri starosti zavarovanca do vključno 45 let in višini zavarovalne vsote nad 75.000 evrov oziroma starosti zavarovanca 46 let in več ter višini zavarovalne vsote nad 50.000 evrov. Zavarovanja ponujajo strankam predvsem za tiste primere, ki lahko na dolgi rok prizadenejo od njih odvisne osebe ter za primer, ko kreditojemalec zaradi nezgode ne bi mogel odplačevati obveznosti. To sta zavarovanje za primer smrti s padajočo zavarovalno vsoto in zavarovanje za primer trajne nezgodne invalidnosti. Pri življenjskem zavarovanju Moja odgovornost, sklene se za primer smrti, je mogoče enkratno plačilo premije. Za 35-letno žensko, ki bi za 10 let najela 50.000 evrov posojila, bi znašala 816,70 evra, za primer smrti in nezgodne invalidnosti pa 1219,50 evra. Njihove stranke se večinoma odločijo za to ponudbo.

Tudi v Hypo Alpe-Adria Banki vsakemu posojilojemalcu predlagajo sklenitev zavarovanja za primer brezposelnosti, nezgodne smrti ali invalidnosti nad 50 odstotkov. Če stranka ob najemu stanovanjskega posojila sklene tudi eno od življenjskih zavarovanj, jo nagradijo z znižanjem pribitka pri obrestni meri. Pri njih bi ženska enake starosti in z višino kredita kot v prejšnjih primerih prvih sedem let plačevala 6,32 evra (zavarovanje velja vseh 10 let). K obstoječemu zavarovanju lahko doda še zavarovanje tveganja nastopa kritične bolezni (za 12,39 evra na mesec) in zavarovanje nezgodne invalidnosti nad 50 odstotkov (3,75 evra na mesec). Stranke se po njihovih izkušnjah vse bolj zavedajo tveganja, ki ga prevzemajo z najemom posojila. Pri dolgoročnih stanovanjskih posojilih se odločajo za življenjska zavarovanja, predvsem s padajočo zavarovalno vsoto, zavarujejo pa se tudi pri manjših vrednostih in krajši ročnosti.

Prostovoljno ali obvezno?

Pri Gorenjski banki je odločitev za dodatno zavarovanje prostovoljna in ni povezana z odobritvijo. Je neobvezna in ne vpliva na pogodbena določila. Za primer smrti predlagajo sklenitev življenjskega zavarovanja. Stranka mora opraviti zdravniški pregled le pri večjih zneskih, sklad­no s tabelo zdravniških pregledov zavarovalnice oziroma v primeru resnejših bolezni ali nezgod. Če sklene življenjsko zavarovanje, banka lahko zniža obrestni pribitek za 0,10 odstotne točke. Strankam ponujajo življenjsko zavarovanje kreditojemalcev, pri katerem se ob sklenitvi določi osnovna zavarovalna vsota, ki je enaka višini najetega posojila. Med samim trajanjem zavarovanja se osnovna zavarovalna vsota postopoma znižuje, tako da je ob koncu zavarovalne dobe enaka nič. Stranka ima možnost plačila premije v enkratnem znesku ali obročno. Pri obročnem načinu se premija, ki je fiksno določena in se ne spreminja, plačuje samo 2/3 zavarovalne dobe. Za že omejeno 35-letno žensko bi znašala 6,32 evra na mesec, in to sedem let. Zadnja tri leta stranka premije ne bi plačevala, zavarovana pa bi bila. Pri enkratnem plačilu bi bil znesek premije 505,80 evra. V Gorenjski banki lahko posojilojemalec sklene tudi zavarovanje za primer brezposelnosti. Na višino premije vpliva več dejavnikov, med drugim ročnost posojila, vrsta posojila ter zavarovalno kritje. Stranka lahko izbira med šest- ali 12-mesečnim kritjem obrokov v primeru brezposelnosti. Glede na podatke, ki jih imajo na banki, se ljudje vse bolj odločajo za zavarovanja, saj želijo svoji družini zagotoviti varnejšo prihodnost v primeru neljubega dogodka. Največkrat se odločijo za obročno življenjsko zavarovanje kreditojemalcev, zavarovanje za primer brezposelnosti pa je v Gorenjski banki še razmeroma nov produkt, za katerega se zaradi sorazmerno visoke premije odloči manj ljudi.

Tudi pri NLB sklenitev življenjskega zavarovanja ni pogoj za odobritev posojila, seveda pa ga strankam svetujejo. Še zlasti pri daljši ročnosti ali višjih zneskih, saj tako v primeru smrti posojilojemalca dediči ne bodo obremenjeni s preostankom dolga, stranke pa lahko hkrati pri stanovanjskem kreditu pridobijo najugod­nejšo obrestno mero. Pri drugih vrstah posojil višina obrestne mere ni povezana s sklenitvijo življenjskega zavarovanja. Zdravniški pregled je odvisen od višine skupne izpostavljenosti in starosti zavarovanca. Pri sklenitvi NLB Vita Odgovorna – to je življenjsko zavarovanje – je zdravniški pregled potreben le za zavarovalne vsote, višje od 100.000 evrov, ne glede na starost zavarovanca. Stranke tako poskrbijo, da bo v primeru njihove smrti preostanek posojila plačala zavarovalnica. Mesečna premija je odvisna od višine in dobe odplačevanja p0sojila, starosti in spola kreditojemalca. Ženska, stara 35 let, ki se želi zavarovati za zavarovalno vsoto 50.000 evrov, kolikor znaša posojilo, s trajanjem zavarovanja 10 let, bo sedem let plačevala fiksno premijo 6,52 evra. Strankam, ki se zanimajo za najem posojila, priporočajo tudi zavarovanje za primer brezposelnosti – pri kreditih z ročnostjo nad 48 mesecev, denimo, krije zavarovalnica do 12 mesečnih obveznosti. Najvišji znesek posamezne mesečne obveznosti, ki ga krije zavarovanje, je 1000 evrov. Ljudje se ob najemu posojila dokaj pogosto odločijo za sklenitev življenjskega zavarovanja, pravijo v NLB – največ pri stanovanjskem, zavarovanem z zastavo nepremičnine, saj gre pri teh praviloma za najvišje zneske in najdaljše ročnosti.

Pred vsako večjo odločitvijo, povezano z našimi financami, se je dobro posvetovati s strokovnjakom. Slovenci se po mnenju mnogih poznavalcev tega področja ne moremo pohvaliti z dobrim finančnim znanjem. NLB je tudi zato v središču Ljubljane odprla konceptno poslovalnico NLB Bankarna, kjer strokovnjaki vsak dan izvajajo brezplačne delavnice (udeleži se jih lahko vsak, ne le njihov komitent) o ravnanju z denarjem.