Nova odmera stroškov bivanja

Ključi za delitev stroškov v blokih: skupna elektrika po osebah, ogrevanje po uredbi energetskega zakona.

Objavljeno
23. november 2011 19.37
Posodobljeno
23. november 2011 19.37
Božna Križnik, gospodarstvo
Božna Križnik, gospodarstvo
Ljubljana – Pred dnevi je začel veljati spremenjeni pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb. S spremembami je predlagatelj, ministrstvo za okolje in prostor (MOP), izpolnil obljubo iz leta 2009, da bo sprejeti pravilnik o upravljanju posodobil in uskladil s smiselnimi pripombami iz prakse.

Tako nove rešitve izhajajo iz pripomb etažnih lastnikov, ki so se obrnili na ministrstvo, pa tudi iz sugestij upravnikov in stanovanjske inšpekcije. Prav na dan, ko so začele veljati (prejšnji četrtek), so jih predstavili tudi udeležencem nepremičninske konference v Portorožu. Po besedah Anite Hočevar Frantar iz sektorja MOP za stanovanja se je v praksi največ problemov pojavljalo pri strošku skupne elektrike. Tu je pravilnik kot ključ določal kvadraturo stanovanjske enote, vendar je večina etažnih lastnikov menila, da ni ustrezen. Zato je ministrstvo spremenilo način delitve in kot ključ določilo število oseb.

Druga sprememba izhaja iz določil energetskega zakona, ki je lastnike zavezal, da morajo v stanovanja v večstanovanjskih hišah vgraditi delilnike toplote in deliti stroške po dejanski porabi. To delitev za večstanovanjske stavbe z najmanj štirimi posameznimi deli ureja poseben pravilnik ministrstva za gospodarstvo (pravzaprav v času, dokler še niso povsod vgrajeni delilniki, veljata oba pravilnika), za manjše večstanovanjske hiše s centralnim ogrevanjem pa se stroški le-tega obračunavajo po ogrevani površini, stroški za toploto za pripravo tople vode pa po številu uporabnikov.

Motivacija za vodomere

Prenovljeni pravilnik na novo opredeljuje tudi delitev obratovalnih stroškov v mešanih stanovanjsko-poslovnih stavbah. V teh primerih je najprej treba po kvadraturi oddeliti stroške, ki odpadejo na poslovni del, od stroškov, ki jih poravnavajo etažni lastniki stanovanj. Tako bodo obračunani bolj pravično kot prej, ko so se delili neposredno po ključih »iz skupne vreče«. Stanovanjski obratovalni stroški se nato delijo po ključih, ki jih predvideva omenjeni pravilnik.

Rešitev, po kateri se poraba vode meri in deli po števcih samo takrat, ko ima v hiši vsaj polovica stanovanj vgrajene števce, se ni izkazala, saj ni spodbujala vgradnje vodomerov. Predlagatelj je nato po pogovorih z vodarji in ljudmi iz gospodarstva spremenil stališče. Upošteval je številne klice etažnih lastnikov, ki želijo ravnati ekološko in varčno, zato so vgradili vodomere. Tako je pravilnik določil, da se pri delitvi stroška za porabljeno vodo upošteva vodomer, čeprav ga ima v hiši samo en etažni lastnik. Pogoj je le, da mora o tem pisno obvestiti upravnika in dokazati, da je vodomer pregledan in ustrezno označen. Upravnik mora njegovo voljo uresničiti najpozneje v 60 dneh od prejema obvestila.

Do zdaj je veljalo, da se stroški, katerih ključ je bilo število oseb (poraba vode, če ni števca, stroški čiščenja, odvoza smeti ipd.), v praznih stanovanjih in poslovnih prostorih niso obračunavali. Zdaj pravilnik predpisuje, da se za obračun stroškov po osebah šteje, da je stanovanje uporabljala ena oseba, čeprav je v njem bivala manj kot 15 dni. Sicer pa se za dejanskega uporabnika šteje vsaka oseba, ki biva v stanovanju vsaj 15 dni na mesec.

Trije ključi

Po novem pravilniku je tako površina posamezne enote stavbe ključ za razdelitev: obratovalnih stroškov kotlovnice (pregledi kotlovnice, toplotnih postaj, plače kurjača ipd.), priključne moči pri preskrbi s toploto iz sistema daljinskega ogrevanja, dimnikarskih storitev, ki bremenijo skupne dele, in kemične priprave vode za ogrevanje. Upošteva se ogrevana površina posamezne enote.

Po številu uporabnikov posamezne stanovanjske enote pa se delijo: poraba vode in kanalščina, če ni individualnih merilnih naprav, skupna poraba elektrike (dvigala, razsvetljava skupnih prostorov in skupnih delov ipd.), odvoz odpadkov, najem zabojnikov za odpadke ter drugi komunalni stroški, čiščenje skupnih prostorov in stroški čiščenja kanalizacije ter odmašitve kanalizacijskih cevi in praznjenja septičnih jam.

Morda je, upoštevaje slovensko stanovanjsko realnost – zaznamuje jo veliko napol praznih novih večstanovanjskih stavb –, zanimivo tudi določilo, kako se delijo stroški v takih stavbah. Dokler torej v stavbi ni več kot polovica posameznih enot oddanih v najem ali prvič prodanih v skladu z zakonom o varstvu kupcev stanovanj, se stroški, za katere sicer pravilnik uporablja kot ključ delitve število uporabnikov stanovanja, delijo po številu posameznih enot.

Tretji ključ – število stanovanj – pa ostaja v uporabi pri delitvi stroškov za hišniška opravila, za deratizacijo, dezinsekcijo in sanitarne preglede, za čiščenje oziroma vzdrževanje bivalnega okolja, nabavo drobnega orodja za uporabo v stavbi, telefonske linije v dvigalu in reševanje iz dvigala, čiščenje jaškov za smeti, čiščenje snega in za drobna opravila na skupnih delih.