Po evru kontinuiteta pogodb

Uvedba evra kot zakonitega plačilnega sredstva v Sloveniji ne sme v ničemer spremeniti medsebojnih pravic in obveznosti pogodbenih strank, saj bo veljalo pravilo kontinuitete pogodb.

Objavljeno
18. december 2006 09.29
Ljubljana - Uvedba evra kot zakonitega plačilnega sredstva v Sloveniji ne sme v ničemer spremeniti medsebojnih pravic in obveznosti pogodbenih strank, saj bo veljalo pravilo kontinuitete pogodb. Vsi tolarski zneski bodo avtomatično preračunani v evre po tečaju zamenjave. Samo zaradi uvedbe evra tako strankam ni treba sklepati aneksov k obstoječim pogodbam.

Tako se denimo v kreditnih pogodbah pogoji obrestovanja ob nespremenjenih pogodbenih določilih ne bodo spremenili. Banke bodo kredite preračunale tako, da se bo tolarska obveznost po nepreklicnem tečaju zamenjave in pravilih zaokroževanja preračunala v obveznost v evrih, obrestovanje tako preračunanega zneska pa bo ostalo nespremenjeno.

V pogodbah, ki za obrestno mero predvidevajo temeljno obrestno mero (TOM), se bo znesek v evrih še naprej obrestoval po tej obrestni meri. TOM bo državni statistični urad še naprej izračunaval po enaki metodologiji. Pri kreditnih pogodbah, kjer je obrestovanje vezano na gibanje tolarske referenčne obrestne mere SITIBOR, pa bo SITIBOR zamenjala obrestna mera EURIBOR. Pri pogodbah, kjer velja fiksna obrestna mera, se z zamenjavo valute ta ne bo spremenila.

Kontinuiteta pogodb velja tudi pri sklenjenih zavarovalnih pogodbah. Zavarovalnice bodo z iztekom leta zavarovalne vsote in premije obstoječih zavarovalnih pogodb, ki se glasijo na tolarje, preračunale po tečaju zamenjave, vsa ostala pogodbena določila pa bodo ostala do izteka veljavnosti zavarovalnih polic nespremenjena (višina zavarovalnega kritja, premija, zavarovalni pogoji in klavzule). Zavarovalnih polic torej ni potrebno na novo sklepati, prav tako ne dopolnjevati z dodatki k obstoječim zavarovalnim pogodbam.