Na Triglavu potrdili dokapitalizacijo

Delničarji zdravstvene zavarovalnice Triglav na današnji skupščini so med drugim sprejeli predlagan sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe.

Objavljeno
11. december 2006 19.42
Ljubljana – Delničarji družbe Triglav, zdravstvena zavarovalnica so na današnji skupščini v Ljubljani, na kateri je bilo navzočega 99,36 odstotka kapitala, med drugim sprejeli predlagan sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe. Družba bo osnovni kapital povečala s 4,7 milijarde na 5,7 milijarde tolarjev.

Skupščina je potrdila, da se bo osnovni kapital, ki trenutno znaša 4,7 milijarde tolarjev in bo po vpisu povečanja osnovnega kapitala po sklepu uprave z 11. septembra letos znašal 5,3 milijarde tolarjev, povečal za 400 milijonov tolarjev na 5,7 milijarde tolarjev.

Zavarovalnica bo izdala 40.000 novih kosovnih imenskih delnic, vrednost ene delnice pa bo 10.000 tolarjev. Osnovni kapital bo po povečanju razdeljen na 570.874 kosovnih imenskih delnic. Obstoječi delničarji bodo imeli prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu zavarovalnice pred njegovim povečanjem (prednostni upravičenci v prvem krogu, ki bo trajal od 22. decembra do 5. januarja).

Nevpisane in nevplačane delnice posameznih prednostnih upravičencev bodo po pozivu uprave ponujene v drugem krogu v odkup zainteresiranim delničarjem zavarovalnice (upravičenci v drugem krogu od 8. do 12. januarja). Delničarji lahko v drugem krogu vpišejo in vplačajo delnice ne glede na njihov delež v osnovnem kapitalu zavarovalnice, pri čemer se bo upoštevalo pravilo prednosti glede na vrstni red vpisa in vplačila do popolnega prevzema vseh izdanih delnic.

Imetniki novoizdanih delnic bodo udeleženi v bilančnem dobičku za poslovno leto 2006 v višini sorazmerno času od vplačila do zaključka poslovnega leta, je še navedeno v sklepu.

Delničarji so tudi potrdili spremembe statuta, povezane s spremembo poslovnika o delu nadzornega sveta in preoblikovanjem nominalnih delnic v kosovne. Potrdili so tudi predlog sklepa, po katerem bo družba članom nadzornega sveta za opravljanje funkcije izplačevala mesečno nadomestilo v skupni višini 1900 evrov, pri čemer bo predsednik nadzornega sveta mesečno dobil 500 evrov, člani nadzornega sveta pa 350 evrov neto.