Načrt trase za odsek tretje razvojne osi odprt za javno razpravo

Danes so javno razgrnili osnutek prostorskega načrta za povezavo med Novim mestom in izhodom iz predora pod Gorjanci na belokranjski strani. O stroških za zdaj ni podatkov, povprečni strošek za kilometer je 11 milijonov evrov.

Objavljeno
03. marec 2011 21.10
Aleš Stergar, gospodarstvo
Aleš Stergar, gospodarstvo
Ljubljana, Metlika – Danes se je začela 30-dnevna javna razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta za prvi odsek južnega dela III. razvojne osi od Novega mesta in pod Gorjanci do Jugorja oziroma od priključka Novo mesto vzhod na dolenjskem kraku avtocestnega križa (A 2) do priključka Maline onstran predora pod Gorjanci. Poleg trase 17,85 kilometra štiripasovne hitre ceste z 2,3-kilometrskim dvocevnim predorom pod Gorjanci so razgrnjeni tudi načrti za 10,35-kilometrsko dvopasovno novomeško zahodno obvoznico in še dve povezovalni cesti. Na predstavitvi v Ljubljani je minister za okolje in prostor Roko Žarnić povedal, da gre za traso na gospodarsko intenzivnih krajih, ki so morda nekoliko hendikepirani, ker nimajo ustreznih povezav. Minister je še opozoril, da sam prostorski načrt še ni odločitev o gradnji, je pa ena od ključnih faz na poti do odločitve, ki jo sprejme vlada po medresorskem usklajevanju.

Po javni razgrnitvi osnutka državnega prostorskega načrta (DPN) bodo vsekakor oblikovali stališča do pripomb ter predlogov javnosti in občin v javni razpravi, sledila bo izdelava predloga DPN, pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora, uskladitev predloga DPN in končno sprejem vladne uredbe o državnem prostorskem načrtu.

O stroških in urniku gradnje za zdaj ni podatkov. Povprečno so bili stroški gradnje avtocestnih odsekov v Sloveniji po letu 1994 (po podatkih publikacije Gradnja slovenskih avtocest) od 7,8 milijona evrov za kilometer na dolenjskem kraku, prek 9,5 milijona evrov na pomurskem, 9,9 milijona evrov na primorskem, 11,5 na podravskem, 12,8 na štajerskem do 20,4 milijona evrov na gorenjskem kraku. Povprečni strošek je 11 milijonov evrov na kilometer.

Od Mačkovca do Maline

Trasa hitre štiripasovnice poteka od avtoceste A 2 vzhodno od Novega mesta mimo Cikave, prek Gotenskega boršta, prek Težke vode in pod Gorjanci do vasi Maline, kjer sta predvidena priključek Maline in navezava 2,5-kilometrske povezovalne ceste Maline–Jugorje. Predvideni so izvennivojskimi priključki Novo mesto vzhod, Mačkovec, Cikava, Revoz (z 1,1-kilometrsko navezovalno cesto Žabja vas), Poganci, Gorjanci in Maline, 51 deviacij cest in poti, mostova čez Krko in Šajser, 11 nadvozov, 17 podvozov, štirje viadukti, predor in pokriti vkop ter številni oporni in podporni zidovi.

Zahodno od Novega mesta je načrtovana povezovalna dvopasovna obvozna cesta, ki se začne na obstoječem zahodnem priključku na avtocesto A 2 in se nadaljuje zahodno od Dolenjih Kamenc in Potočne vasi, v Bučni vasi prečka dolino Bršljinskega potoka in železniško progo. Zahodno od tovarne Adria Mobil se priključi trasi daljnovoda, premosti reko Krko in se nadaljuje proti Šmihelu in Regrči vasi ter se v Pogancih priključi na traso hitre štiripasovnice. Predvideni so izvennivojski priključki Novo mesto Ljubljanska cesta, Kamence, Brezje, Podbreznik, Brod in Regrške košenice s 50 deviacijami cest in poti, mostom čez Krko, šestimi nadvozi, petimi podvozi, dvema viaduktoma in tremi podpornimi zidovi. Ob trasah štiripasovnice in obvoznih povezovalnih dvopasovnic je predvidenih 11 deponij odvečnega materiala z rekultivacijo gozdnih in kmetijskih zemljišč, rušenje objektov, ureditev obcestnega prostora, ureditev za odvodnjavanje in čiščenje padavinskih voda, ureditev Škrjanškega potoka, prestavitve, zamenjave, zaščita in izgradnjo komunalne, energetske in elektronsko-komunikacijskih naprav in objektov ter okoljevarstveni ukrepi.

Za Belo krajino 
je pomemben predor

»Razgrnitev DPN za južni del tretje razvojne osi je velika stvar za Belo krajino, saj kaže, da se nekaj vendarle premika. Pri prvi fazi prostorskega načrta od skupaj treh je za Belo krajino pomemben dvocevni predor skozi Gorjance, ki ga bodo gradili najmanj dve leti. V naslednji fazi, predvidoma do konca leta, bosta zarisani cesti do Metlike in Semiča, v tretji fazi pa mimo Črnomlja do Semiča,« je povedala metliška županja Renata Brunskole. Vendar bo predor, ki bo imel vhod oziroma izhod pri priključku Maline v semiški občini, olajšal prehod Gorjancev le delno, saj bo treba po povezovalni cesti do Malin pripeljati prek Jugorja, torej le dva kilometra pod vrhom prelaza Vahta, oziroma v nasprotni smeri se iz predora vzpeti na Jugorje in nato po sedanji ovinkasti cesti spustiti do Metlike.

***

Tretja razvojna os poteka s Koroške prek Šaleške in Savinjske doline prek Save na Dolenjsko in pod Gorjanci v Belo krajino. Osnutka DPN sta pripravljena za odseka med Slovenj Gradcem in Velenjem ter Novim mestom in Jugorjem. Tik pred dokončanjem sta tudi osnutka za odseka od Dravograda do Slovenj Gradca in od Velenja do Šentruperta. Na vseh teh odsekih je predvidena gradnja hitrih štiripasovnic. Za srednji del III. razvojne osi, med Savinjsko dolino 
in Dolenjsko, trasa še ni določena.