Delničarjem ACH 2,79 evra dividende na delnico

Skupščina je podelila razrešnici Hermanu Rigelniku in Sonji Gole, Ilirika pa je napovedala izpodbojne tožbe.

Objavljeno
28. avgust 2013 13.44
17.10.2012 Novo Mesto, Slovenija. Sonja Gole, prva dama Adrie Mobila in ACH-ja.FOTO: JURE ERZEN/Delo
A. L., gospodarstvo
A. L., gospodarstvo

Ljubljana - Delničarji družbe ACH, d.d. so na skupščini sprejeli predlog uprave in nadzornega sveta, da se bilančni dobiček v skupnem znesku 21,7 milijona evrov uporabi za razdelitev delničarjem v višini 6,9 milijona evrov, preostanek bilančnega dobička v višini 14,8 milijona evrov EUR pa se nameni za uporabo v naslednjih poslovnih letih. S tem je bilo sklenjeno, da se izplačajo za leto 2012 dividende v višini 2,79 evra bruto na delnico. Ilirika, d.d., ki ima v lasti 4 delnice, je kot edini delničar nasprotoval vsem sprejetim sklepom ter napovedal izpodbojne tožbe. 

Skupščina delničarjev družbe ACH, d. d., je generalnemu direktorju Hermanu Rigelniku podelila razrešnico za obdobje do 30. septembra 2012, generalni direktorici Sonji Gole, ki družbo vodi od 1. oktobra 2012, pa za obdobje od 30. septembra do 31. decembra 2012. Skupščina je razrešnico za poslovno leto 2012 podelila tudi članom nadzornega sveta, za revizijo izkazov družbe za poslovno leto 2013 pa je imenovala revizijsko družbo Ernst & Young.

Na skupščini so delničarji sprejeli predlog uprave in nadzornega sveta o dopolnitvi statuta, s katerim lahko družba v naslednjih petih letih od dneva vpisa sprememb statuta v sodni register poveča osnovni kapital z izdajo novih delnic za denarne in stvarne vložke največ do zneska, ki ne presega polovice osnovnega kapitala, ki obstaja v času izdaje tega pooblastila, pri čemer lahko izključi prednostno pravico. Nadalje je skupščina sprejela še spremembe statuta, v skladu s katerimi uprava potrebuje predhodno soglasje nadzornega sveta za podelitev prokure, ter dolžnost uprave, da letni in strateški plan družbe pred njegovim sprejemom predloži v soglasje nadzornemu svetu.

Vsi delničarji, razen družbe Ilirika, d. d., ki ima v lasti 4 delnice (kar predstavlja 0,0002% oddanih glasov), so podprli vse predlagane sklepe. Delničar Ilirike je glasoval proti oziroma se je vzdržal glasovanja ter napovedal izpodbijanje sklepa o uporabi bilančnega dobička, spremembah statuta ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Uprava družbe ocenjuje, da napovedano izpodbijanje sprejetih sklepov ni utemeljeno.

Generalna direktorica družbe Sonja Gole je delničarjem predstavila izvajanje ukrepov prilagajanja razmeram v gospodarstvu in zagotavljanja stabilnega poslovanja obvladujoče in odvisnih družb v skupini ACH. Tako z nadaljevanjem izvajanja ukrepov v letu 2013 družba ACH, d.d., Ljubljana v prvem poletju posluje v skladu z načrtovanimi cilji.