Deset centov delničarjem Gorenja

Voljč in Bobinac predlagata izplačilo dividend, za novega člana nadzornega sveta pa malega delničarja Kardova.

Objavljeno
12. junij 2017 15.37
Brane Piano
Brane Piano
Velenje − Za 24,4 milijona delnic Gorenja z oznako GRVG bo Gorenje avgusta delničarjem izplačalo 0,10 evra dividende oziroma skupaj 2,4 milijona evrov. O tem in drugih predlogih predsednika nadzornega sveta Marka Voljča in predsednika uprave Franja Bobinca mora seveda odločati skupščina, ki je sklicana za 14. julij. Po aprilskem odstopu člana nadzornega sveta Toshibumija Tanimota iz nadzornega sveta Voljč za novega člana skupščini predlaga Karla Kardova.

S tem bodo lahko zadovoljni tudi v Društvu delničarjev GRVG, ki je bilo ustanovljeno letos. Mali delničarji Gorenja so že pred lansko skupščino predlagali, da bi v dvanajstačlanskem (štirje člani so predstavniki zaposlenih) nadzornem svetu po odstopu Keitha Charlesa Milesa dobili člana iz svojih vrst, a je skupščina namesto tega izglasovala predlog prvega nadzornika Voljča in imenovala Miho Košaka. Strojnik, finančnik in ekonomist Karlo Kardov prihaja s Hrvaške, trenutno pa je član nadzornih svetov Elektroprivrede HZ HB v BiH in Infosistema na Hrvaškem.

Gorenje je lani za leto 2015 moralo izgubo v višini štirih milijonov evrov zaradi izpadov trgov in tečajnih razlik pokriti iz kapitala: iz prenesenega čistega dobička prejšnjih let 2,8 milijona evrov, iz dela kapitalskih rezerv iz naslova splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala pa 1,2 milijona evrov. V letu 2016 je bilo že bolje. Čisti poslovni izid matične delniške družbe Gorenje je lani znašal 3,7 milijona evrov, bilančni dobiček pa toliko, kolikor znaša predlog za izplačilo dividend, torej 2,4 milijona evrov. Mimogrede, Skupina Gorenje je poslovno leto 2016 končala z 8,4 milijona evrov dobička.

Preden sta Bobinac in Voljč v ponedeljek objavila predlog za izplačilo deset centov dividende na delnico, ki se zadnje mesece giblje okoli vrednosti 6,4 evra, je moralo Gorenje dobiti tudi soglasje dveh bank v zvezi s posojili iz let 2014 in 2016. Posojilni pogodbi v trenutnem znesku 72,6 milijona evrov namreč Gorenju brez soglasja bank prepovedujeta izplačilo dividend, če je razmerje med čistim finančnim dolgom in EBITDA (dobiček iz poslovanja pred odbitkom obresti, davkov, odpisov in amortizacije) višje od dva- oziroma 3,5-kratnika.

»Izplačilo dividend brez soglasja posojilodajalcev bi predstavljalo kršitev predmetnih pogodb in posledičen odpoklic pogodb, zato je Gorenje pred sklicem skupščine od obeh posojilodajalcev pridobilo odobritev spregleda zavez, ki so povezane z izplačilom dividende v znesku, kot je predlagan,« v sklicu skupščine delničarje obvešča Bobinac.