DSU zbira ponudbe za Pivovarno Laško

Ponudba se nanaša na tiste delnice Pivovarne Laško, ki jih DSU ni uspelo prodati v okviru junijskega razpisa.

Objavljeno
11. december 2015 10.56
lvi*pivovarna Laško
Ba. Pa., STA
Ba. Pa., STA
Ljubljana − Družba DSU zbira ponudbe za nakup 38.702 delnici Pivovarne Laško, kar predstavlja 0,4424 odstotka delnic družbe. Ponudba se nanaša na odkup celotnega paketa delnic, vsebovati pa mora ponujeno ceno, način in rok plačila, rok veljavnosti in dokazilo o vplačani varščini v višini 50.000 evrov. DSU ponudbe zbira do 21. decembra.

Ponudba se nanaša na tiste delnice Pivovarne Laško, ki jih DSU ni uspelo prodati v okviru junijskega razpisa. Takrat je prodajala 126.407 delnic Pivovarne Laško oziroma 1,5-odstotni delež pivovarne, pri čemer je ceno določila pri 15,74 evra.

Na junijskem razpisu so lahko sodelovali le delničarji Laškega, in sicer v razmerju s svojimi lastniškimi deleži. Odkupljenih je bilo 87.705 delnic Pivovarne Laško, pri odkupu pa je sodelovala tudi uprava pivovarne.

Sodeluje lahko tudi Laško

Na tokratnem razpisu lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe. Če bo ponudbo za nakup delnic dala Pivovarna laško sama oziroma od nje odvisna družba ali družba, v kateri imajo Laščani večinski delež, mora ponudba izpolnjevati vse zakonske predpostavke za veljavnost pravnega posla pridobitve lastnih delnic.

Ponudbe bo pregledala in ocenila komisija za izbor najboljšega ponudnika. Ocenjevala jih bo na podlagi zgoraj omenjenih kriterijev, o izboru pa bodo ponudniki obveščeni po končanem postopku oziroma v dveh mesecih od zadnjega dne roka za oddajo ponudb.

Tudi pogajanja s ponudniki

Če komisija oceni, da na podlagi ponujenih pogojev med prejetimi ponudbami ne more izbrati najugodnejšega ponudnika ali da je mogoče doseči boljše pogoje prodaje, lahko pozove ponudnike, da ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih. Komisija se lahko odloči tudi za pogajanja s posameznimi ponudniki z namenom doseganja čim boljših pogojev prodaje.

DSU sicer ni zavezana skleniti pogodbe o prodaji delnic z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom, še izhaja iz razpisa.

DSU delnice Pivovarne Laško sicer prodaja zaradi izvajanja obveznosti po zakonu o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe ter v povezavi z zakonom o prenosu pooblastil pravic in obveznosti Slovenske razvojne družbe in prenehanju Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo.

Pivovarna Laško je sicer sredi oktobra prešla v roke nizozemskega Heinekena. Ta je za delnico Pivovarne Laško odštel 25,56 evra.