Unicredit Banka Slovenija lani z minimalnim dobičkom

Zrasli pa so depoziti strank, in sicer za 29,3 odstotke.

Objavljeno
15. marec 2013 15.54
Posodobljeno
15. marec 2013 16.29
acr*STEFAN VAVTI
J. S. S., Delo.si
J. S. S., Delo.si

Ljubljana - »Leto 2012 se je na koncu izkazalo za še bolj zahtevno leto kot je bilo pričakovati na začetku. Kriza evro območja se je še poglobila kot pomemben zunanji dejavnik. Na domačem terenu so se praktično vse komponente BDP v letu 2012 skrčile, od zasebne, javne porabe do novih investicij. Le izvoz je ohranil stabilno raven. V celoti gledano so se že tako težke razmere v gospodarstvu še poslabšale. Ker je bančni sektor na koncu odraz realnega gospodarstva, so se težave celotnega sektorja še poglobile. Upoštevajoč vsa omenjena dejstva so naši poslovni rezultati še vedno solidni, čeprav se je celoten bruto dobiček iz poslovanja v višini 36 milijonov evrov porabil za rezervacije za izgube kreditov in oslabitve za naložbe. Kljub temu pa nas veseli, da so tekom leta 2012 prebivalci in podjetja okrepili svoje depozitno poslovanje z nami, kar je jasen znak zaupanja v naše poslovanje. Zasluge za takšen dosežek pripisujemo svojim sposobnim in visoko motiviranim sodelavcem kot tudi dejstvu, da je naš lastnim, skupina UniCredit, ugledna mednarodna bančna skupina z vplačanim kapitalom, ki presega 60 milijard evrov,« je dejal predsednik uprave UniCredit Banka Slovenija Stefan Vavti.

Ob koncu leta 2012 je bilančna vsota UniCredit banke znašala 2,815 milijarde evrov, kar predstavlja zmanjšanje za 4,4 odstotke v primerjavi s koncem leta 2011.

V letu 2012 so krediti strankam upadli za 3,7 odstotke na raven 2,269 milijarde evrov. Na takšen razvoj so večinoma vplivala predčasna odplačila v zadnjem četrtletju.

Depoziti strank so zrasli za 29,3 odstotke in so ob koncu leta 2012 dosegli raven 1,228 milijarde evrov. S tem se je tržni delež povečal iz 3,5 odstotke v letu 2011 nad pet odstotkov v letu 2012.

Čisti dobiček po obdavčitvi UniCredit Banka Slovenija se je znižal na letni ravni iz 14,7 milijonov evrov v letu 2011 na 1,1 milijonov evrov v letu 2012. Ta upad odraža enkraten učinek zaradi trajne oslabitve naložb v lastniške deleže v znesku 9,4 milijonov evrov.

Čisti prihodki od obresti so se znižali za 6,6 odstotkov na letni ravni na 56 milijonov evrov. Ta padec je predvsem posledica nadaljevanja obdobja nizkih posojilnih obrestnih mer ter visokih odhodkov za depozite. Po podatkih iz poročila Banke Slovenije iz februarja 2013 je bančni sektor v letu 2012 zabeležil upad čistih prihodkov od obresti v višini 12,9 odstotkov.

Oslabitve sredstev in rezervacije so se povečali za 52,4 odstotke na letni ravni in znašajo 35,6 milijonov evrov. Povečanje v višini 12,2 milijonov evrov, kar je v največji meri posledica trajnih oslabitev naložb v deleže podjetij, na katere je potrebno gledati kot na enkraten učinek v višini 9,4 milijonov evrov.

Zaradi naštetih dejavnikov je dobiček pred obdavčitvijo znašal 0,3 milijonov evrov in predstavlja padec v višini 17,7 milijonov evrov v primerjavi s preteklim letom. Po rezultatih iz poročila Banke Slovenije iz februarja 2013 je celoten bančni sektor v letu 2012 ustvaril skupno izgubo pred obdavčitvijo v višini 664 milijonov evrov.

Posledično je Banka ustvarila dobiček po obdavčitvi v višini 1,1 milijonov evrov za celotno leto 2012.