Vladno soglasje k letnemu načrtu upravljanja SDH

SDH bi v 2016 realiziral 250,4 milijona evrov prilivov od prodaj kapitalskih naložb države ter osem od prodaj lastnih.

Objavljeno
16. december 2015 15.58
jsu/Slovenski Državni Holding
Maja Grgič
Maja Grgič

Ljubljana − Vlada je na današnji seji podala soglasje k načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2016, ki ga je pripravil SDH. Dokument  temelji na strategiji upravljanja državnega premoženja in vsebuje seznam naložb države in Slovenskega državnega holdinga za prodajo.

Iz ministrstva zs finance so sporočili, da SDH ocenjuje, da bo v letu 2016 realiziral 250,4 milijonov evrov prilivov od prodaj kapitalskih naložb države ter 8 milijonov evrov prilivov prodaj lastnih kapitalskih naložb. Kupnine od prodaje kapitalskih naložb države se bodo na podlagi zakona o javnih financah uporabile za odplačila dolgov v računu financiranja, 10 odstotkov pa se skladno z zakonom o SDH za financiranje demografskega rezervnega sklada. Poleg tega SDH v letu 2016 pričakuje 86,5 milijonov evrov prilivov od dividend kapitalskih naložb države ter 40,3 milijonov evrov dividendnih prihodkov od kapitalskih naložb SDH. »Za proračun RS je torej predviden skupen priliv v višini 336,94 mio EUR. Poleg tega SDH načrtuje odlive iz proračuna RS za namen pridobivanja kapitalskih naložb (pridobivanje novih naložb in dokapitalizacije) v višini 125 mio EUR, kar je že zagotovljeno v proračunu Republike Slovenije in sicer na postavki ministrstva za finance - povečanje kapitalskih naložb RS,« pojasnjuejo na ministrstvu.

Prodaja 33 naložb

Sprememba lastništva se po naših informacijah predvideva v 33 naložbah, poleg Adrie Airways in Palome še Uniorju, Peku, Polzeli, Cimosu, Geoplinu, začel pa naj bi se tudi postopek za prodajo NLB.

Letni načrt upravljanja kapitalskih naložb poleg tega vsebuje dodatne cilje upravljanja, ki jih določa strategija: dvig kulture korporativnega upravljanja, povečanje učinkovitosti razpolaganja z naložbami, preprečevanje koncentracije drugih lastnikov, opravljanje osnovne dejavnosti in koncesijske pogodbe strateških naložb, soglasje SDH v postopkih razpolaganja, vključitev zaposlenih v prodajne postopke ter uvrstitev družb na organiziran trg vrednostnih papirjev.

Jedro letnega načrta predstavlja načrt upravljanja po posameznih panogah in konkretnih naložbah, ki za njih določa tudi pričakovane cilje. Ti so po navedbah minsitrstva določeni skladno z merili, ki jih predpisuje zakon o SDH, kakšni so konkretno pa ne na minsitrstvu ne na SD niso razkrili. Sporočili so le, da merila upoštevajo strateške cilje, ki jih določa strategija, ter določajo ekonomske in finančne cilje. Strategija sicer predvideva, da bi moral prihodnje leto skupen donos na kapital podjetij v državni lasti znašati 6,3-odstotka.

Letni načrt prinaša tudi ciljne donose na kapital za posamezne naložbe. Strategija predvideva, da bi moral prihodnje leto skupni donos na kapital podjetij v državni lasti znašati 6,3-odstotka, medtem ko je lani dosegel 1,4 odstotka.

Vlada je sprejela tudi merila za merjenje uspešnosti poslovanja SDH. To predvideva donos na kapitla v višini 4,2 odstotka in stroškovno učinkovitost do 0,5 odsotkotka vrednosti naložb v upravljanju.