Računsko sodišče Steklarni Rogaška izreklo negativno mnenje

Računsko sodišče je steklarni pri porabi namenskih javnih sredstev izreklo negativno mnenje in sicer za obdobje zadnjih treh let. Steklarna namreč ni spremenila programa prestrukturiranja.

Objavljeno
18. december 2006 15.27
Rogaška Slatina - Računsko sodišče je Steklarni Rogaška pri porabi namenskih javnih sredstev v letih 2003, 2004 in 2005 izreklo negativno mnenje. Sodišče zato od steklarne zahteva predložitev odzivnega poročila v roku 90 dni, ki mora vsebovati poročilo o izvajanju programa prestrukturiranja, novo poročilo o dejanski porabi sredstev državne pomoči do konca leta 2005 in dokazila o porabi teh sredstev, je zapisano na spletnih straneh računskega sodišča.

Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja steklarne pri porabi namenskih javnih sredstev ugotovilo, da steklarna ni dopolnila ali spremenila programa prestrukturiranja, zato je struktura dodeljenih sredstev državne pomoči za 300 milijonov tolarjev odstopila od predvidene, predvideni skupni znesek pa je bil presežen za 20,4 milijona tolarjev. Prav tako program prestrukturiranja ni vseboval vseh predpisanih podatkov o višini lastnih in tujih virov iz odprodaje nepotrebnega premoženja.

Sodišče je tudi ugotovilo, da poraba sredstev v višini 120,4 milijona tolarjev iz posojilne pogodbe, zavarovane s poroštvom države, ni bila v skladu z določili zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah. Steklarna ni predložila niti dokazila o namenski porabi sredstev iz dolgoročnega posojila ministrstva za gospodarstvo v višini 91,9 milijona tolarjev, poraba teh sredstev pa ni bila skladna z omenjenim zakonom.
Med revizijo je računsko sodišče še ugotovilo, da program prestrukturiranja ni vseboval možnosti v projekciji poslovanja za petletno obdobje, za leto 2005 pa steklarna ministrstvu za gospodarstvo ni poročala o izvedenih ukrepih iz programa prestrukturiranja.

Na podlagi ugotovitev o uspešnosti doseganja ciljev iz programa prestrukturiranja računsko sodišče meni, da je steklarna delno realizirala cilje finančnega prestrukturiranja. Zaradi uvedbe prisilne poravnave v letu 2005 poraba sredstev državne pomoči ni bila učinkovita, poslovanje steklarne pa je bilo pri dezinvestiranju in porabi bančnih posojil negospodarno.

Računsko sodišče je steklarni priporočilo, da v novo poročilo o porabi sredstev državne pomoči vključi obrazložitev porabe sredstev dodeljene državne pomoči do konca leta 2005, analizo vseh porabljenih sredstev državne pomoči, oceno učinkov na poslovanje steklarne, in da v poročilo o izvajanju programa prestrukturiranja vključi predvidene aktivnosti in obseg sredstev za načrtovane realizacije neizvedenih ciljev po programu prestrukturiranja.