Sporne spremembe preložili na jesen

Najprej ocena dela agencije, nato bo prišla prenova zakona. Novela zakona o agenciji bo šla v proceduro po nujnem, o Kadu in Sodu pa po rednem postopku. AUKN bo moral vsako leto poročal o svojem delu.

Objavljeno
22. februar 2011 11.19
Maja Grgič, gospodarstvo
Maja Grgič, gospodarstvo
Ljubljana – Poslanci državnega zbora bodo o noveli zakona o upravljanju kapitalskih naložb države razpravljali na februarski seji, ki se bo začela v ponedeljek. Omenjena novela vsebuje le nekatere najnujnejše spremembe, ne pa tudi tistih, ki so po eni od različic predvidele omejevanje pristojnosti Agencije za upravljanje kapitalskih naložba (AUKN) in lažjo odstavitev njenega vodstva, zaradi česar so njeni organi premieru celo zagrozili z odstopom. Po dosegljivih informacijah v vladi ni bilo soglasja glede teh korenitejših posegov, že jeseni pa naj bi pripravili oceno dela AUKN in po potrebi zakon obsežneje prenovili. Ena ključnih sprememb, ki jih prinaša prenova zakona, je opredelitev, da morajo ministrstva agenciji sektorske politike predložiti najpozneje do 30. aprila letos, AUKN pa se čas za pripravo strategije upravljanja državnih kapitalskih naložb podaljša do 30. junija. Do takrat bo morala vlada ta dokument predložiti državnemu zboru, ki jo mora nato še potrditi.

Prav zato po mnenju poznavalcev ni pričakovati, da bi bila ta sprejeta pred jesenjo.

Novela še predvideva, da bo moral AUKN, ki ga vodi Dagmar Komar, vsako leto do konca maja pripraviti poročilo o uspešnosti svojega dela in družb v upravljanju. Novela je še predvidevala, da bi državni zbor, če tega poročila ne bi sprejel, lahko posledično razrešil upravo in svet agencije, a je vlada to sporno določilo nato umaknila. Za zdaj je odstopila tudi od predloga o uvedbi solidarne odgovornosti članov uprave in sveta agencije za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih nalog. Poročali smo že, da so ta določila močno razburila vodstvena organa agencije, ki sta zato med drugim pisala celo premieru Pahorju in v primeru sprejetja takšnih določil zagrozila z odstopom.

Čeprav gre za zakona v svežnju, je kolegij državnega zbora včeraj sklenil, da bodo poslanci po nujnem postopku obravnavali le novelo zakona o upravljanju kapitalskih naložb države, sprememb zakona o preoblikovanju Kapitalske družbe (Kad) in Slovenske odškodninske družbe (Sod) pa ne, tako da bo zadnji skozi parlamentarno sito moral po rednem postopku. Ta novela predvideva, da za prenos izvrševanja glasovalnih pravic Kada, Soda ali nove zavarovalnice na agencijo ne veljajo določbe zakonov, ki urejajo prevzeme in preprečevanje omejevanja konkurence.

Vlada s spremembo zakona še predlaga, da agencija do sprejetja strategije glasovalne pravice izvršuje v imenu in za račun Kada oziroma Soda v vseh naložbah, katerih knjigovodska vrednost presega 20 milijonov evrov. Kad in Sod bosta lahko s temi naložbami samostojno razpolagala, pred tem pa bosta morala pridobiti soglasje agencije oziroma vlade. Enako bi veljalo za družbe, v katerih imata najmanj 25-odstotni delež.