Vlada spreminja dohodninski zakon

Med spremembami, ki jih je vlada prejšnji teden še načrtovala, zdaj ni dodatne 0,5-odstotne donacije za ustanove. Vlada se je odločila tudi, da bo večje popravke v povezavi z obdavčitvijo kmetijske dejavnosti opravila, ko bo pripravljen tudi novi zakon o katastrskem dohodku.

Objavljeno
24. september 2009 10.30
Rok za ugovore na prvi sveženj se izteče danes
K. F.
K. F.
Ljubljana - Predloga zakonov o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini in davčnem postopku je vlada včeraj popoldne objavila na svoji spletni strani www.vlada.si v poglavju o gradivih v obravnavi. Med spremembami, ki jih je vlada prejšnji teden še načrtovala v dohodninskem zakonu, zdaj ni dodatne 0,5-odstotne donacije za ustanove, ki delujejo po zakonih o humanitarnih organizacijah in Rdečem križu. Vlada se je odločila tudi, da bo večje popravke v povezavi z obdavčitvijo kmetijske dejavnosti opravila, ko bo pripravljen tudi novi zakon o katastrskem dohodku: dotlej bodo dohodki iz subvencij za kmetijstvo obdavčeni po povprečnih zneskih subvencij.

V povezavi s kmetijstvom tako vlada zdaj v zakon vnaša le dopolnilo, s katerim za dohodnine oproščena plačila štejejo tudi plačila za kmetovanje na območjih z omejenimi dejavniki (OMD plačila). V povezavi z vzdrževanimi družinskimi člani vlada z dopolnili v zakonu o dohodnini rešuje zagate staršev, ki so izgubili pravico do olajšave za polnoletnega otroka, ki se šola, ker je ta imel dohodke, ki jih zakon uvršča med dohodke iz zaposlitve. Zakon bo tudi pri tej skupini vzdrževanih družinskih članov določil dohodkovno mejo, ki bo merilo za presojo, »ali se šolajoči se polnoletni otrok lahko šteje za vzdrževanega družinskega člana, kot sicer velja tudi za druge kategorije vzdrževanih družinskih članov, s to izjemo, da se med lastne dohodke za preživljanje ne štejejo oziroma se ne upoštevajo družinska pokojnina, dohodek od študentskega dela, štipendije in dohodki otroka oproščeni plačila dohodnine po 22. in 29. členu zakona, na primer otroški dodatek in preživnina«.

Največjo spremembo je vlada pripravila v povezavi z obdavčitvijo slovenskih državljanov, ki dobivajo plače od avstrijskih delodajalcev: ti zavezanci so se uprli slovenskemu dohodninskemu zakonu, po katerem morajo od leta 2005 dohodnino plačati tudi v Sloveniji, ta pa jim pri tem prizna davek, ki ga plačajo pri sosedih: veljavni dohodninski zakon je namreč 1. januarja 2005 uvedel načelo obdavčitve po svetovnem dohodku, zato so slovenski rezidenti domači davčni upravi dolžni poročati tudi o vseh obdavčljivih dohodkih iz tujine. Vlada Janeza Janše je tej skupini zavezancev pomladi 2007 obljubila, da se bo z Avstrijo dogovorila za spremembe meddržavne konvencije o izogibanju dvojni obdavčitvi, tako da bodo slovenski rezidenti s plačo iz Avstrije davek plačali le pri sosedih, v Sloveniji dohodnini ne bodo zavezani. Vlada Janeza Janše je hkrati davčni upravi naročila, naj pri slovenskih rezidentih s plačo iz Avstrije ne izvaja odmernih dohodninskih postopkov, zato jim ta za leta 2006, 2007 in 2008 tudi ni izdala ne informativnih izračunov ne odločb.

Vlada zdaj ne le zanje, ampak za vse rezidente čezmejne delovne migrante, uvaja 7000 evrov olajšave pri odmeri dohodnine v Sloveniji. Skupaj z blizu 3000 evri splošne olajšave, ki po zakonu o dohodnini pripada vsem zavezancem, bodo tako rezidenti s plačo iz Avstrije v Sloveniji deležni olajšave, primerljive z avstrijsko, kjer je leta 2008 splošna olajšava znašala 10.000 evrov (zdaj 11.000), v Sloveniji pa 2800. Pri tem vlada navaja še podatek, da je leta 2008 povprečna plača v Avstriji znašala 38.653 evrov, v Sloveniji pa v istem letu 15.768 evrov. S spremembami zakona o davčnem postopku vlada določa pogoje, ob katerih bo slovenskim rezidentom s plačo iz Avstrije odpisala dohodnino za leta 2005, 2006, 2007 in 2008. Pravico do odpisa bodo imeli zavezanci, ki bodo do 31. 3. 2010 s samoprijavo napovedali dohodke iz Avstrije za ta leta. Vlada načrtuje, da bodo vračila zaradi odpisa dohodnine v letu 2010 znašala 2,5 milijona evrov, v letu 2011 pa 1,5 milijona evrov. Pri odmeri za leto 2009 bo že veljala nova, višja olajšava za rezidente čezmejne delovne migrante.

V dohodninski zakon vlada s spremembami in dopolnitvami vnaša še več drugih popravkov. Zaradi uradnega opomina Evropske komisije o obdavčitvi športnikov in izvajalcev nerezidentov, vlada zakon spreminja tako, da jim bo priznala stroške, potrebne za doseganje dohodkov v Sloveniji, v vrednosti 25 odstotkov ustvarjenih prihodkov. Po predlaganih spremembah in dopolnitvah dohodninskega zakona bodo rezidenti zavezanci za davek na obresti, ki dohodke dosežejo z obrestmi na vrednostne papirje izdajateljice Republike Slovenije in zdaj plačajo davek ob izplačilu obresti, po novem oddali davčno napoved. Nerezidentom dohodnine na te obresti ne bo treba plačati.

Predloga zakonov o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini in o davčnem postopku bo danes obravnavala vlada.