Delo vložilo tožbo proti MOL

Včeraj je odvetniška družba Zdolšek v imenu časopisne hiše Delo pri Upravnem sodišču RS proti Mestni občini Ljubljana (MOL), ki jo zastopa župan Zoran Janković, vložila tožbo in predlog za izdajo začasne odredbe.

Objavljeno
18. september 2009 22.53
C. R.
C. R.
Ljubljana -  Nanašata se na odločbo, s katero je MOL 9. septembra odločila o izboru izvajalca projekta Izdajanje kulturnega štirinajstdnevnika za obdobje od aprila do marca 2013 v okviru projekta Ljubljana - svetovna prestolnica knjige 2010. Izbran je bil projekt družbe Dnevnik. Kot piše v tožbi, Delo odločbo MOL izpodbija, ker je bil v postopku razpisa očitno kršen zakon, ker so podane bistvene kršitve določb postopka ter nepravilna in nepopolna ugotovitev dejstev.

Pristojni zakon, zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, določa, da »prijavljene kulturne projekte, tako v postopku javnega poziva kot v postopku javnega razpisa, obvezno ocenjuje strokovna komisija, upoštevaje objavljene kriterije iz razpisa«. Komisija je dolžna izdelati poročilo, v katerem poda obrazložitev ovrednotenja projektov in predlog financiranja. Minister, oziroma v primeru lokalne skupnosti župan, o financiranju kulturnih projektov odloči na podlagi predloga strokovne komisije. To pomeni, da je z zakonom določeno obvezno ugotavljanje odločilnih dejstev - se pravi presoje interesa kulture - s pomočjo strokovne komisije, zato ta ni le posvetovalno, ampak zavezujoče telo, mnenje katerega bi moral župan upoštevati. Strokovna komisija je Delov projekt dvakrat ocenila najviše.

Tik pred izdajo odločbe pa je župan Zoran Janković sklical sestanek, na katerega je povabil tožečo stranko, torej družbo Delo, in Dnevnik, ter zahteval, da udeleženca spremenita prijave - da znova določita parametre o obsegu naklade, številu izdaj na leto ter deležu sofinanciranja iz javnih sredstev in si v tem pogledu konkurirata. Na podlagi na sestanku podanih ponudb - to je v razlogih županove odločbe izrecno navedeno -, je župan izbral projekt družbe Dnevnik. Način, kako je župan sklical sestanek, in »odločitev župana pomenita popoln odstop od pravil postopka javnega razpisa«, s čimer je kršena tudi ustava RS. Prav tako je povsem arbitrarna županova odločitev, da Delova ponudba ni veljavna (Delo je navedlo, da v vsakem primeru ponuja 10.000 evrov ugodnejše črpanje javnih sredstev od konkurenta). »Takšna ponudba je v pravnem smislu povsem jasna in določljiva ter zavezujoča in veljavna, o čemer se je že večkrat izrekla tudi sodna praksa.«

Zakon tudi določa, da je vloga, ki jo stranka poda po poteku roka javnega razpisa, prepozna in se jo zato zavrže. Rok za oddajo vlog je potekel 20. julija 2009. To pa pomeni, da »je dne 7. 9. 2009 podana zahteva župana, da udeleženca spremenita posamezne elemente projekta, nedopustna, na tej podlagi podane ponudbe pa pravno neupoštevane. Ker gre za nedopustne spremembe vlog, nanje ni mogoče opreti odločbe.« V tožbi je zato zapisano, da je župan kršil tako razpisni rok kot kriterije razpisa, saj je o izboru med družbama Delo in Dnevnik odločil na »podlagi finančnega kriterija - upoštevajoč obseg naklade in predlagani delež javnih sredstev (pa še to na podlagi nedovoljene zahteve po spremembi razpisne vloge)«. Župan, še piše v tožbi, je s tem zavestno prezrl strokovno razliko v oceni in za odločilnega štel finančni kriterij, kar je v očitnem nasprotju z razpisnimi kriteriji.

Neupoštevanje razpisnih kriterijev predstavlja očitno preseganje pooblastila za odločanje in s tem bistveno kršitev določb postopka. »Ker župan ni upošteval strokovne presoje komisije oziroma je dal nestrokovnim in osebnim kriterijem prednost pred strokovnimi, je kršen javni interes na področju kulture. Županova zahteva po spremembi prijav po preteku razpisnega roka in odstop od kriterijev razpisa sta v konkretnem primeru enaka ukinitvi javnega razpisa.« Družba Delo zato naslovnemu sodišču predlaga, da odločbo MOL odpravi in zadevo vrne MOL v ponovni postopek.

Ker bi družba Delo brez izdaje začasne odredbe ostala brez učinkovitega sodnega varstva v upravnem postopku, je odvetniška pisarna Zdolšek v imenu podjetja vložila tudi predlog za izdajo začasne odredbe, s katero sodišču predlaga, da odločbo MOL zadrži, s tem pa prepove mestni občini, da na podlagi te odločbe sklene pogodbo o financiranju kulturnega projekta vse do izdaje pravnomočne sodbe v sproženem upravnem sporu.

Iz sobotne tiskane izdaje Dela