Arso z zahtevo za dopolnitev vlog razjezil Vevčane

Pri pridobivanju okoljevarstvenega soglasja za obrat Papir servisa hočejo še več dokazil.

Objavljeno
26. avgust 2014 11.16
Janez Petkovšek, Ljubljana
Janez Petkovšek, Ljubljana
Ljubljana – Civilne iniciative iz četrtne skupnosti Polje, ki so julija na agencijo za okolje poslale več vsebinskih pripomb na osnutek okoljevarstvenega soglasja za ponovno odprtje obrata Papir servisa v Vevčah, s katerimi so dale vedeti, da podjetje ne izpolnjuje pogojev za obratovanje, so znova zlile žolč na agencijo. Ta od njih namreč zahteva dopolnitev vlog za pridobitev statusa stranskih udeležencev.

Arso je civilnim iniciativam (nekaterim tudi posebej) ter nekaj posameznikom poslal zahteve za dopolnitev vlog. Ugotovil je namreč, da njihove vloge niso popolne, saj da upravni organ iz njih »ni mogel razbrati, da bi izpolnjevali pogoje za priznanje statusa strank v postopku v skladu z drugim odstavkom 64. člena zakona o varstvu okolja«, prav tako k zahtevi za priznanje statusa menda niso predložili nobenih konkretnih dokazov za svoje navedbe. Na agenciji so prepričani, da zgolj zatrjevanje pravnega interesa za vstop v postopek ni dovolj, temveč je treba vse trditve podkrepiti z dokazi, če je to mogoče.

Zato so od njih zahtevali, da v petnajstih dneh v dopolnjenih vlogah navedejo parcelne številke nepremičnin, katerih lastniki so, oziroma kje stalno prebivajo, tako da bo agencija lahko ugotovila, ali sodijo v vplivno območje načrtovanega posega. Poleg tega morajo predložiti konkretne dokaze za svoje navedbe, zapisane v vlogah za vstop v postopek.

Burni odzivi

Četudi je večina iniciativ in posameznikov sklenila dopolniti svoje vloge, pa je iz vsebine prvih razbrati, da so jih izkoristili predvsem za oster napad na Arso. Napisali so, da imajo poziv agencije za »norčevanje organa iz krajanov, namesto da bi ta izpolnjeval določbe 72. člena ustave«. Ta namreč določa, da ima vsak po zakonu pravico do zdravega življenjskega okolja, da je država tista, ki skrbi za tako okolje, in zato tudi predpisuje pogoje in načine za opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti.

Milan Mirkov, predsednik Civilne družbe Spodnji Kašelj-Podgrad-Zalog, je tako v dopolnitvi vloge zapisal, da so že v prvotni vlogi navedli svoj »pravni interes in priložili vsa dejstva, ki ga dokazujejo«. Nato pa še enkrat razložil, da ta civilna družba zastopa krajane, živeče na tem območju, ki so zaradi umeščanja dejavnosti Papir servisa na Vevško 52 »močno ogroženi in prizadeti tako v smislu zdravja kot prometne varnosti«.

Zatem je navedel, da so krajani, vključeni v to iniciativo, lastniki nepremičnin v neposredni bližini tiskarne Set, kjer naj bi znova odprli predelovalnico odpadkov Papir servisa. In to na ozemlju, ki sploh ni v lasti podjetja, in mimo vseh veljavnih slovenskih zakonov, evropskih direktiv, mednarodnih pogodb, aarhuške konvencije, občinskih predpisov in veljavnega občinskega prostorskega načrta.

Dal je še vedeti, da bi se morala agencija, če hoče podatke o nepremičninah krajanov, sama obrniti na geodetsko upravo in druge državne ali lokalne organe, ki jim jih morajo posredovati po zakonu. Zatem jih je podučil, da je treba v primeru, ko je pravni interes težko ugotovljiv zaradi nejasnih materialnih predpisov in so v dvomih, pravni interes in pravno korist priznati. To pa pomeni, da bi vsem krajanom, ki so se osebno ali prek civilnih družb, delujočih na tem ozemlju, pritožili na izdajo OVS, morali priznati pravni status v tem postopku.

Za lažje »vsebinsko« odločanje o umestitvi Papir servisa v Vevče oziroma o neizdaji OVS jim je poslal še opozorilne karte poplav, iz katerih bodo lahko razbrali, kje so poplavna območja, spletne naslove, kjer si lahko ogledajo študije poplavne ogroženosti, izdelane na ministrstvu za kmetijstvo in okolje, pa tudi predlog ukrepov za povečanje varnosti pred poplavami v MOL ter opozorilno karto poplavne ogroženosti za MOL in Slovenijo.

Po prepričanju Mirkova bi našteto moralo zadoščati, da bo Arso zavrnil predlog Papir servisa za izdajo OVS in spoznal, da je umeščanje sortirnice odpadkov v stanovanjsko sosesko nedopustno. Na koncu se še retorično vpraša, ali agencija dela v korist zdravega okolja ali v korist podjetniških interesov.

Kritika uradnikov

Aleš Babnik iz Državljanske pobude Vevče je v imenu vseh civilnih iniciativ poslal podobno »dopolnilo vloge«. Agencijo je poleg vsega vprašal, ali zanjo ni dovolj velik razlog, da po uradni dolžnosti preveri, koliko ljudi živi na tem območju in kateri imajo nepremičnine v neposredni bližini, dejstvo, da ima četrtna skupnost Polje kar 22.000 prebivalcev, torej je gosto poseljeno območje.

Četudi bi torej agencija sama lahko uporabila vsa pravna sredstva za dostop do uradnih evidenc, tega po Babnikovem mnenju ni storila, temveč je to pravno dejanje opustila in ga raje prenesla na fizične osebe, ki so v tem postopku (lahko) neuke stranke. Upravni organ jih je po njegovem dolžan na to opozoriti oziroma bi se temu lahko izognil in sam pridobil potrebne podatke.

Babnik ne razume niti, zakaj na agenciji te zadeve rešujejo različni uradniki pod različnimi številkami. Zdi se mu smiselno, da bi jih združili, pregledali vse gradivo in stranke pozvali k dopolnitvam pripomb šele, ko bodo resnično ugotovili, kaj je treba predložiti. Po njegovem zatrjevanju od ljudi ne morejo zahtevati, da prilagajo dokazila, ki jih že imajo, ali tistih, ki jih morajo pridobiti po uradni dolžnosti.

Zato poziv k dopolnitvam vlog civilne iniciative razumejo kot norčevanje organa iz zelo resnih in občutljivih zadev, predvsem pa iz ljudi, ki so žrtve neupoštevanja slovenske in evropske zakonodaje, pri čemer prav agencija dopušča, da se zakonodaja krši na vseh področjih.

Stanje na terenu

Tik pred vhodom v tiskarno Set in uradno zaprti obrat Papir servisa smo opazili, da so v zadnjih nekaj mesecih uredili tako Cesto 30. avgusta (ta ima zdaj celo pločnik) kot tudi Vevško cesto. Pod njima so prenovili večino komunalne infrastrukture (popravljen vodovod, nova kanalizacija ...), tako da je zdaj večina Vevč priključena na kanalizacijo in se naravnost v Ljubljanico stekajo le še fekalije manjšega števila tamkajšnjih prebivalcev. V obrat po besedah bližnjih stanovalcev v križišču omenjenih cest vozijo tovornjaki Papir servisa le občasno, dvakrat na teden, in precej poredko. Ob torkovem dopoldanskem ogledu smo v obratu videli več kombijev in zelenih zabojnikov tega podjetja, dva zaprta kombija, ki sta zapuščala obrat, ob odhodu pa je mimo nas pripeljal velik zaprti priklopnik. Ali je šel tja prazen ali poln, se ni dalo videti.