MOL znova išče izvajalca, ki bo obdelal prostorski načrt

Do konca leta bodo znana strokovna stališča do predlogov, končna odločitev o njih pa potrjena do konca leta 2014.

Objavljeno
01. oktober 2013 18.33
Stanovanjski bloki. Ljubljana, 14.06. 2013
Janez Petkovšek, Ljubljana
Janez Petkovšek, Ljubljana

Ljubljana – Slaba tri leta od sprejetja občinskega prostorskega načrta občina znova išče izvajalca, ki bo obdelal pobude za njegovo spremembo in dopolnitev v izvedbenem delu. Dela bo ogromno, saj so jih meščani, podjetja in ustanove med 20. majem in 20. junijem letos poslali kar 1817.

Občina se je za spreminjanje izvedbenega dela OPN odločila predvsem zato, ker je že leta 2010 morala kot nesprejemljive ali neusklajene s strateškim delom načrta zavrniti večino od 3370 prejetih pobud. Ker pa so jo meščani, podjetja in ustanove vseskozi zasipali s pobudami, je lani sklenila, da jim da mesec dni časa, da formalno vložijo svoje predloge sprememb ali dopolnitev omenjenega akta.

Kljub kratkemu roku jih je prejela le slabo polovico manj kot po drugi razgrnitvi novega dolgoročnega prostorskega akta, sprejetega pred tremi leti. Je pa res, da je dolžna vsaj enkrat na dve leti preverjati, ali so posamezne razvojne potrebe prebivalcev skladne s cilji prostorskega razvoja občine.

Septembrska razpisa

Občina je zato objavila razpis za izdelovalca okoljskega poročila k spremembam in dopolnitvam OPN MOL – izvedbeni del (prijave bodo odpirali 11. oktobra). Ta je namreč obvezna vsebina, brez katere ni mogoče upoštevati niti enega predloga. Sočasno je objavila še razpis za izvajalca sprememb in dopolnitev OPN, ki bo proučil in strokovno obdelal prejete predloge ter nato predlagal, katere naj sprejmejo oziroma zavrnejo. Javno odpiranje ponudb za ta del posla je predvideno 29. oktobra.

Kot pri prejšnjih istovrstnih razpisih je občina tudi tokrat postavila ostre razpisne pogoje tako za izdelovalca okoljskega poročila kot za obdelavo predlogov o spremembah in dopolnitvah izvedbenega dela OPN. Ponudniki morajo imeti dobre reference, uspešno poslovati v zadnjih letih in biti kadrovsko močni.

Namen sprememb in dopolnitev načrta

V lani izpeljanem postopku priprave »redakcijskih« sprememb in dopolnitev izvedbenega dela OPN niso bile obravnavane pobude, ki bi se nanašale na spremembe nestavbnih v stavbna zemljišča, ali tiste, ki bi posegale na zavarovana območja s posebnimi varstvenimi režimi. Zato je njihova obravnava vključena v tokratni postopek.

Izvajalec bo moral pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN upoštevati nove uradne podatke in evidence ter uradne akte in predpise, ki vplivajo na spremembo posameznih vsebin izvedbenega dela načrta, ter jih z njimi uskladiti oziroma posodobiti. Med drugim spremenjeno stanje zemljiškega katastra za katastrske občine, za katere je bil podatek posodobljen po septembru 2011, po maju 2010 potrjene karte razredov poplavne nevarnosti in po septembru 2012 potrjene celovite protipoplavne ukrepe.

Nato bo izdelal stališča do 1817 pobud, jih strokovno razložil in utemeljil. Pri tem mora upoštevati stališča do vsebinsko enakih pobud in pripomb iz prejšnjih postopkov, razen če je od takrat prišlo do sprememb predpisov, izhodiščnih podatkov ali novih strokovnih spoznanj, ki pa jih mora izvajalec strokovno utemeljiti oziroma spremeniti ali dopolniti morebitne že izdelane strokovne podlage. Izdelana stališča do pobud so osnova za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev OPN. Utemeljitev stališča do pobude hkrati pomenita tudi utemeljitev morebitne spremembe ali dopolnitve OPN.

Faznost del in končni rok

Naloga bo izdelana v več fazah, opravljena pa mora biti najkasneje konec leta 2014. V prvi fazi bodo razvrstili pobude in izdelali stališča do njih s strokovnimi utemeljitvami. Končana naj bi bila v dveh mesecih od podpisa pogodbe oziroma do izteka tega leta.

V drugi, ki naj bi trajala največ pet mesecev od podpisa pogodbe, bodo izdelali osnutek sprememb in dopolnitev OPN za pridobitev prvega mnenja nosilcev urejanja prostora in odločbe o celoviti presoji vplivov na okolje (CPVO) ter za izdelavo okoljskega poročila. V tretji fazi sledi izdelava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev, ki bo primeren za obravnavo na mestnem svetu, za javno razgrnitev in javno razpravo.

V četrti bodo pripravili stališča do pripomb in izdelali predlog sprememb in dopolnitev načrta, potreben za pridobitev drugega mnenja nosilcev urejanja prostora. V zadnji fazi pa bodo pripravili prečiščeno besedilo usklajenega predloga sprememb in dopolnitev OPN, ki ga bo zatem obravnaval mestni svet. Na koncu ga bodo skupaj z dopolnili pripravili za objavo v uradnih mestnih in državnih glasilih.

Ali bo Ljubljana v predvidenem roku sprejela spremembe in dopolnitve svojega dolgoročnega prostorskega načrta, je težko napovedati. Zaplete se lahko že pri izbiri izvajalcev za pripravo okoljskega poročila in sprememb OPN, saj ni izključena revizija javnega razpisa. Pogoji so namreč pisani na kožo velikim izvajalcem. Prav tako so dvomljivi roki obdelave vseh pobud. LUZ je denimo 325 »administrativnih« popravkov izvedbenega dela OPN obdeloval osem mesecev, kar pomeni, da so bile spremembe precej obsežne in vsebinske, ne le formalne. Tokrat jih je skoraj šestkrat več, zadevale pa bodo tudi spremembe namembnosti zemljišč iz nestavbnih v stavbne, poskuse legalizacije črnih gradenj ...

Financiranje projekta

Občina bo denar za izvedbo sprememb OPN zagotovila z rebalansom letošnjega proračuna in proračunoma za prihodnji dve leti. Koliko bo projekt stal, bo odvisno od prispelih ponudb in kakovosti izbranega izvajalca. V vzorcu pogodbe namreč piše, da bo izvajalec moral za vsak koledarski dan zamude po svoji krivdi občini plačati pogodbeno kazen v vrednosti odstotka pogodbene cene. Ta pa lahko znaša največ polovico maksimalne vrednosti del.

K navedenemu je treba prišteti še stroške za izdelavo okoljskega poročila za pripravo sprememb in dopolnitev OPN. Z njim se opredelijo, opišejo in ovrednotijo pričakovani vplivi izvedbe načrta in oceni njihova sprejemljivost, kar vključuje oceno morebitnih alternativnih rešitev in v primeru ugotovljenih pričakovanih škodljivih vplivov tudi predlog in oceno ustreznih omilitvenih ukrepov.

Izvajalec mora izdelati elaborat posegov na najboljša kmetijska zemljišča za vključitev v spremembe in dopolnitve OPN in okoljsko poročilo s presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo in na varovana območja. Vsebovati mora informacije, potrebne za celovito presojo vplivov na okolje, z opredeljenimi, opisanimi in ovrednotenimi vplivi izvedbe plana na okolje, ki upošteva okoljske cilje varstva okolja, ohranjanja narave ter varstva človekovega zdravja, naravnih virov in kulturne dediščine.

V prvi fazi bo moral izbrani izvajalec izdelati izhodišča za pripravo okoljskega poročila, v drugi elaborat posegov na kmetijska zemljišča ter v tretji okoljsko poročilo, usklajeno z mnenji nosilcev urejanja prostora in odločbo o celoviti presoji vplivov na okolje.

Nato sledi izdelava stališč do pripomb s področja okoljevarstva in okoljske usmeritve za pripravo predloga sprememb in dopolnitev OPN, v zadnji fazi pa bo moral pripraviti končni elaborat s predlogom sprememb in usmeritev. Nalogo mora končati najkasneje 31. decembra 2014.