Okoljevarstveno soglasje za stadion odpravljeno

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ugodilo pritožbi fondovcev in odpravilo soglasje za prenovo Plečnikovega stadiona.

Objavljeno
13. november 2012 17.23
Slovenija, Ljubljana, 07. April2009, V galeriji Kresija so otvorili razstavo Prenova Centralnega stadiona za Bežigradom, razstavo si je ogledal tudi Joc Pečečnik. Foto: Igor Zaplatil/Delo
Janez Petkovšek, Ljubljana
Janez Petkovšek, Ljubljana

Ljubljana – Stanovalci Fondovih blokov iz Ljubljane so s pritožbo nedavno dosegli, da je ministrstvo za kmetijstvo in okolje odpravilo okoljevarstveno soglasje za prenovo Plečnikovega stadiona oziroma za izvedbo projekta Bežigrajskega športnega parka. Postopek gre tako nazaj na prvo stopnjo.

Kot razberemo iz odločbe, izdane 24. oktobra, pa ministrstvo ni ugodilo zahtevi fondovcev, naj okoljevarstveno soglasje s konca maja letos razglasi za nično. To je namreč le pogoj za pridobitev nadaljnjih upravnih aktov, na podlagi katerih bo nosilec posega, družba BŠP, v kateri so podjetnik Joc Pečečnik, MOL in Olimpijski komite Slovenije, pridobil pravico njegove izvedbe. Ker soglasja pojmovno ni mogoče izvesti, zatrjevani ničnostni razlog ne more nastati, piše v utemeljitvi odločitve.

Ministrstvo pa se je odločilo, da zaradi postopkovnih pomanjkljivosti, napak in delno utemeljenih pritožb soglasje odpravi in vrne v ponovni postopek istemu organu, to je agenciji za okolje (Arso). Tako med drugim stranskih udeležencev niso obvestili o predložitvi zadnje različice poročila o vplivih posega na okolje z oznako PVO-8 in jim niso dali roka za opredelitev do njega. Kar je kršitev postopka.

Čeprav ministrstvo ve, da je ohranjanje kulturne dediščine Jožeta Plečnika in stadiona kot spomenika državnega pomena pomembno, so pritožnikom dali vedeti, da njihovih ugovorov, ki se nanašajo na domnevno nepravilno presojo vplivov na kulturno dediščino, ne morejo obravnavati po vsebini, saj so del javnega interesa, o katerem bi morali svoje mnenje dajati organi, določeni za varovanje kulturne dediščine. Oni so status stranskega udeleženca dobili le zaradi varovanja svoje pravice do zdravega življenjskega okolja.

Pritožbeni organ tudi ne vidi nobene ovire, da v ponovnem postopku za izdajo okoljevarstvenega soglasja pritožniki ne bi smeli uporabiti recenzijskega poročila o PVO Bežigrajski športni park, ki ga je zanje letos izdelalo podjetje A-projekt iz Maribora. Ta dokaz bi lahko uporabili za podkrepitev svojih trditev. Pritožnikom so zatem dali prav, ko so ti trdili, da je treba presojati vse vplive, ki jih bodo imeli posegi na različnih prostorskih enotah, ne pa izolirano vsakega posebej.

Najbolj sporen je hrup

Stanovalci so sicer največji poudarek v svoji pritožbi namenili hrupu. Menijo, da bi med gradnjo nastale čezmerne emisije hrupa, zaradi česar Arso ne bi smel izdati okoljevarstvenega soglasja. V prvi fazi gradnje bi ga morali prenašati 14 mesecev, v drugi do sedmi fazi pa naslednja tri leta. Ministrstvo jim je dalo prav, da izdelovalec poročila ni opredelil vpliva vseh faz, temveč le prvo, in da gre za nepopolno ugotovljeno dejansko stanje. Od presoje vplivov za ves čas gradnje so namreč odvisni tudi pogoji za preprečitev ali zmanjšanje hrupa.

V ponovnem postopku bo moral pripravljavec poročilo PVO dopolniti še z navedbo osebe, ki je sodelovala pri oceni hrupa na zdravje ljudi, katere metode dela so uporabili, utemeljiti njihov izbor ali pa opisati, na podlagi česa je bila ocena vpliva izvedena. Ponovno bo treba vključiti tudi ministrstvo za zdravje. To je namreč dalo mnenje k poročilu o vplivih na okolje PVO-5, in ne k PVO-8, ki je v marsičem drugačno od tistega, izdelanega pol leta prej. Prav tako se ni izrekalo o vseh vplivih na zdravje (le o vplivih prašenja, ne pa hrupa) in v vseh fazah.

Mnenje E-neta

Investitor predvidenega projekta je prek svojega pripravljavca poročila o vplivih načrtovanega posega v okolje, to je podjetja E-net okolje, ugovarjal večini obtožb stanovalcev Fondovih blokov. Odgovoril je, da pritožniki lahko kot stranski udeleženci uveljavljajo le svoj pravni interes, nikakor pa dejanskega in javnega. Organ se je po njihovem prepričanju dolžan omejiti zgolj na njihov pravni interes. Iz pritožb pa da se vidi, da pritožniki navajajo samo dejstva, ki zadevajo njihove dejanske interese po nespremenjenem stanju (ohranitvi zelenic in vrtičkov), in da s številnimi ugovori uveljavljajo kršitev javnega interesa.

Njihovo dnevno vlaganje pripomb štejejo celo za onemogočanje dela upravnega organa in zlorabo procesnih pravic za zavlačevanje postopka. Organ jim je skušal ugoditi celo več, kot je bilo treba, saj je bilo poročilo dopolnjeno kar sedemkrat. Recenzijsko poročilo najetega izvedenca za PVO Bežigrajski športni park, ki so ga predložili pritožniki, pa E-net označuje za nedopusten dokaz, saj je bilo izdelano že po koncu postopka na prvi stopnji.

Komentar pritožnikov

Koordinacijski odbor stanovalcev Fondovih hiš je v pismu za javnost zapisal, da obžaluje takšno »polovično odločitev«, saj je ministrstvo kot razlog za odpravo soglasja na prvem mestu navedlo postopkovno nepravilnost neseznanitve stranskih udeležencev z zadnjo različico poročila o vplivih na okolje, medtem ko je ključne pripombe o nezakonitosti in nedopustnosti posega zavrnilo ali se razglasilo za nepristojno.

Strinjalo se je predvsem s pritožbenimi navedbami o pomanjkljivi presoji vpliva hrupa, glede trditev o nedovoljenem poseganju v podtalnico pa je zaradi zahteve po razveljavitvi vodnega soglasja začelo ločen upravni postopek; to je trojica stanovalcev vložila 18. septembra letos.

Člani koordinacijskega odbora znova ugotavljajo, da je bil izvirni greh storjen s sprejetjem občinskega podrobnega prostorskega načrta za Plečnikov stadion. Trdijo, da je bil pripravljen po željah investitorja in da omogoča prevelik poseg na premajhnem prostoru tik ob stanovanjski soseski, hkrati pa da ne spoštuje varstvenega režima za kulturni spomenik.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in Arso se po njihovem mnenju sklicujeta na veljavnost tega prostorskega akta ter ne upoštevata, da obstajajo utemeljeni razlogi za dvom o mnenjih ministrstva za kulturo, čeprav sta seznanjena z dejstvom, da je družba Bežigrajski športni park prek ljubljanskega župana naročala, kakšno stališče morajo glede skladnosti načrtovane gradnje z odlokom o razglasitvi za kulturni spomenik imeti strokovne službe ministrstva za kulturo.