Peticija sosedov proti gradnji soseske Koseze

V soseski Mostec zbrali 134 podpisov proti gradnji stanovanjskih hiš ob cesti Draga, češ da bi z njo ohromili promet v okolici.

Objavljeno
28. april 2014 18.45
Ulica Draga v Kosezah v Ljubljani, 16. aprila 2014
Ljubljana – Proti gradnji mini stanovanjske soseske Koseze, ki jo načrtujejo košarkar Vlado Ilievski, glasbenik Robert Pešut Magnifico in podjetnik Peter Selakovič, je podpise kljub praznikom zbralo kar 134 stanovalcev sosednje stanovanjske soseske Mostec.

V uradnem dopisu, ki so ga omenjeni stanovalci poslali na mestni oddelek za urejanje prostora tik pred iztekom enomesečne javne razgrnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) 382 Koseze, so zapisali, da nasprotujejo urbanističnim principom zgoščevanja zazidave v Ljubljani in arhitekturno-oblikovnemu predlogu zazidave stanovanjske soseske Koseze, dokler ne bodo izpolnjene njihove pisno navedene zahteve.

Zahteve krajanov

V pripombah na javno razgrnitev načrta so zahtevali, da morajo biti prej urejeni pločniki na obeh straneh ceste Draga, da je treba obstoječa vozna pasova razširiti, da je nujna ureditev novega voznega pasu za desno zavijanje iz ulice Draga na Večno pot, da je treba prej ugotoviti, ali ne bi bilo smotrno zdajšnje križišče sprememniti v krožišče ter prestaviti zdajšnji semafor in prehod za pešce v ulici Draga, da je obvezna postavitev protihrupne ograje ob Večni poti in ležečih cestnih ovir na tej cesti in da je obvezna predhodna ureditev varnih šolskih poti do OŠ Koseze in OŠ Valentina Vodnika.

Zatem so zapisali, da se zavedajo prometnih težav, ki jih prinašajo gradnja nove stanovanjske soseske Koseze, morebitna gradnja na preostalih zdaj travnatih zemljiščih ter morebitna gradnja 3. faze soseske Mostec. Dejstvo je namreč, da bi vse soseske napajala prav cesta Draga. Hkrati so opozorili, da bi morala biti cesta Draga razširjena že ob gradnji soseske Mostec, zatorej se ob novih predlogih ureditve prostora ne morejo strinjati s tem, da razširitev ceste Draga vedno ostane spregledana in nikoli uresničena.

Pripombe na načrt

Najprej so zahtevali, da se na seznam parcel v območju OPPN 382 dodajo parcele, ki so potrebne za širitev ulice Draga med Bergantovo ulico in križiščem Šišenska cesta-Večna pot-cesta Draga-cesta Pod hribom. Pri tem so občini predlagali naj tri parcele odkupi od zastopnikov Imosa in Vegrada (navedli so jim celo imena odgovornih oseb), sama pa naj prispeva svoje tri parcele. Gre za 83 metrov dolg in nekaj metrov širok pas, ki bi ga potrebovali za nujno širitev preozkega dela ceste Draga. Predlagajo, da bi bila oba pločnika ob razširjeni cesti široka 2,3 metra (zdaj imajo le enega, širokega 1,1 metra), da se uredijo predpisano široke bankine, robni pas in pregledne berme. Zatem predlagajo, da se prepotrebna širitev ceste Draga izvede na severno stran obstoječega cestišča, torej na zemljišča, ki so z OPPN 382 predvidena za gradnjo nove soseske Koseze.

Predlog širitve OPPN

Območje v dopolnjenem osnutku OPPN 382 bi po prepričanju 134 podpisnikov pripomb zajemati tudi vsa zemljišča med Podutiško cesto, cesto Draga ter na vzhodu in zahodu med obstoječo zazidavo. Ker se zavedajo, da bodo odprti (travnati) prostor sčasoma v celoti prekvalificirali v stanovanjsko rabo in s tem omogočili pozidavo na tem območju, se jim zdi smiselno, da se z OPPN 382 situacijo celostno uredi in se, ne kot zdaj, izdeluje občinski plan majhnih kvadratur in le kot odgovor na trenutne želje zainteresiranih investitorjev.

Raba prostora

Pri rabi prostora odločno naprotujejo, da bi OPPN dopustil spremljajoče dejavnosti (storitvene dejavnosti, zdravstvena oskrba, poslovni prostori ...), saj po OPN niso dopustne in je to v nasprotju z najvišjim občinskim prostorskim aktom. Te bi namreč zelo negativno vplivale na prometno ureditev območja ter mirujoči promet. Obiskovalcem in uporabnikom možnih storitvenih dejavnosti na parcelah, namenjenim gradnji, poleg tega tudi ni omogočeno parkiranje. Predvidena so samo parkirna mesta za eno- in dvostanovanjski objekt z normativom dve parkirni mesti na stanovanje. Tu po njihovem ne gre pozabiti, da 42 obstoječih parkirnih prostorov ob cesti Draga (ob soseski Mostec) ne bi zadovoljilo potrebe po dodatnih prostorih za obiskovalce nove soseske Koseze, saj so že zdaj prezasedena zaradi obiskovalcev in rekreativcev in vzdrževalcev v naselju Mostec in drugih, ki dnevno obiskujejo območje soseske Mostec, Koseški bajer, Rožnik in Pot spominov in tovarištva. Obstoječa parkirna mesta ob cesti Draga so že zdaj stalno zasedena in posledično mnogo obiskovalcev območja parkira na mestih, katerih primarna funkcija ni parkirišče (pločniki, dovozi, namenjeni intervencijskim vozilom, zelenice ...).

Zazidalna zasnova v OPPN Koseze po njihovem tudi ni skladna s predpisano tipologijo stavb iz OPN. Zaradi omenjenih kvalitet v prostoru, kot je veduta koseške cerkve (krajevna dominanta) in pogled na Kamniško-Savinjske Alpe, predlagajo da se upošteva z OPN MOL ID predvidena tipologija NB (nizka stavba-atrijska hiša do sedem metrov višine, etažnosti P+Po ali 1T) in ne vrstna ali verižna hiša z največjo višino 11 metrov, ki skoraj podvoji gabarit, ali celo v osnutek OPPN 382 vrinjena tipologija NA.

Problemi med gradnjo

Ker so predvideni dostopi na gradbišče že nakazani s spuščenimi robniki na obstoječem pločniku, sosedje že zdaj predvidevajo, da bi bil izredno otežen dostop tovornjakov, težke mehanizacije ter osebnega prometa na samo gradbišče. Bojijo se vzvratnih voženj po cesti, nepredvidljivega ustavljanja in parkiranja na pločniku ter vozišču ceste Draga.

Že zdaj se za osebni promet precej uporablja tudi Koseška cesta, ki pa je kot glavna povezovalna ulica med cesto Draga in Podutiško cesto neprimerno opremljena. Dvosmerni promet je na več mestih nemogoč, pločniki so preozki ali manjkajoči. To je tudi glavna sprehajalna ulica do Koseškega bajerja. Še bolj skrb zbujajoče pa je, da je to tudi glavna šolska pot širšega območja.

Uvozi do nove soseske

Uvoz na načrtovano drugo prostorsko enoto Koseze je od obstoječega prehoda za pešce oddaljen le dobre tri metre, od obstoječega križišča pa le slabih 20 metrov, kar je razvidno iz meritev, ki so jih prikazali v svoji grafični prilogi (merili so glede na obstoječe spuščene robnike pločnika). Ker so zvedeli, da bi radi posamezni zasebni investitorji gradili tudi na sosednjih parcelah (proti cerkvi), četudi jih zdajšnji OPN opredeljuje kot zelene parkovne površine, sklepajo, da bi s spuščenim robnikom nakazani uvozi, tudi dejansko postali uvozi in izvozi na novo zasnovane dovozne poti celotnega novega stanovanjskega območja med Podutiško cesto in cesto Draga. To bo pomenilo, da bi dobili pet nakazanih uvozov na medsebojni razdalji 20 metrov. To se jim zdi nedopustno, saj bi množičnost uvozov motila tekoči promet.

Razdalja med obema predvidenima uvozoma na PE1 in PE2 soseske Koseze je po njihovih izmerah 26,3 metra (v načrtu zazidalne situacije v OPPN 382 pa 34,3). Od prvega uvoza v novo sosesko in križiščem je razdalja po njihovih izmerah 19,9 metra (v načrtu zazidalne situacije pa 25). To se jim zdi občutno premalo za normalno funkcioniranje dvosmernega prometa, zavijanja nanjo s Šišenske ceste, saj slaba preglednost ovinka povečuje možnost naleta in s tem zastoja.

Preglednost

Preglednost je že zdaj ovirana z gosto vegetacijo na južnem robu ceste Draga, pri desnem zavijanju s Šišenske ceste na cesto Draga pa z obstoječim visokim vrtnim zidom obstoječega stanovanjskega objekta ter grmičasto vegetacijo. Glede na trenutno stanje, tranzitnost po cesti Draga, število parkirnih mest, trenutno nakazane številne uvoze in glede na dejstvo, da je prvi uvoz preblizu križišča (19,9 m), zahtevajo, da se množično vključevanje na parcele predvidene za gradnjo soseske Koseze poenoti na en uvoz/izvoz, saj se s prvim uvozom preblizu križišča ne morejo strinjati. Opisani problem obeh uvozov soseske Koseze (na enoti PE1 in PE2) bi lahko rešli kvečjemu s povezovalno potjo med obema enotama, in sicer na zemljišču predlagateljev OPPN. Skupaj z 2,3 metra širokim pločnikom bi tekla vzdolž ceste Draga.