Poljuba za metulje, hrošče in dvoživke

Z denarjem EU bodo na barju obnavljali in ohranjali mokrotne habitate. Potekajo priprave na odkup desetih hektarov travnikov.

Objavljeno
29. marec 2018 18.03
Tina Lešničar
Tina Lešničar
Ljubljana – Za svoj projekt PoLJUBA so pri Krajinskem parku Ljubljansko barje prejeli evropska sredstva v višini 4,12 milijona evrov. Z denarjem nameravajo izboljšati stanje na travnikih in prispevati k ohranitvi sedmih živalskih vrst, ki prebivajo na tem območju.

»Cilj projekta je izboljšati stanje habitatnih tipov in vrst na območju Ljubljanskega barja, ki sodi v Naturo 2000, pri čemer so načrtovani neposredni ukrepi v izboljšavo stanja naravnega okolja in revitalizacijo kulturne krajine na 126 hektarih površine,« so sporočili z ministrstva za okolje in prostor.

Celotna vrednost projekta je 4,31 milijona evrov, sofinanciran pa bo v vrednosti 4,12 milijona evrov. Osem desetin sredstev bo prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, 20 odstotkov pa državni proračun.

Na Barju so že letos začeli aktivnosti, s katerimi želijo izboljšati stanje na travnikih s prevladujočo stožko, nižinskih ekstenzivno gojenih travnikih in na bazično nizkih barjih. S posegi nameravajo pospešiti tudi rast redkih orhidej Loeselove grezovke ter ohraniti sedem živalskih vrst, za katere je Ljubljansko barje eden zadnjih ostankov življenjskega prostora, ne le v Sloveniji, ampak tudi v Evropi. »Zato je projekt PoLJUBA morda ena zadnjih priložnosti za poskus njihove ohranitve,« so povedali v Krajinskem parku Ljubljansko barje (KPLB).

Kmetovanje ogroža živali

Med vrste, ki so postale ogrožene predvsem zaradi intenziviranja kmetijstva in spreminjanja hidroloških razmer, sodijo dve zelo ogroženi vrsti metuljev (strašničin mravljiščar in barjanski okarček), na stara dupla vezan hrošč puščavnik, kačji pastir koščični škratec, ptič kosec, dvoživke hribskega urha ter edina slovenska avtohtona sladkovodna želva, močvirska sklednica.

Da bi uveljavili navedenim vrstam in habitatnim tipom primerno kmetovanje, nameravajo odkupiti kritična zemljišča oziroma zanje skleniti pogodbeno varstvo ali skrbništvo. Na njih bodo poskrbeli za primerno pogostost košnje in da bo potekala v pravem času, prepovedali gnojenje ter naselili avtohtone vrste. Sočasno s sonaravnim kmetovanjem bodo odstranjevali tudi invazivne tujerodne vrste. »Dogovarjamo se za odkup prvih desetih hektarov kmetijskih zemljišč. V pripravi so javna naročila za popise izhodiščnih stanj vrst ter javno naročilo košnje, ki bo na odkupljenih zemljiščih potekala poleti,« je povedal Gregor Lipovšek, naravovarstveni svetnik pri KPLB. Za močvirsko sklednico in hribskega urha nameravajo urediti manjše stoječe vodne površine, za koščičnega škratca obnoviti jarke, za puščavnika pa odkupiti habitatna drevesa.

Več o projektih in posegih bodo lahko obiskovalci Barja spoznali na novi, tri kilometre dolgi krožni poti, ki jo bodo vzpostavili na območju Rakove Jelše.