Poravnava med MOL in islamsko skupnostjo

Zemljišča za džamijo: Islamska skupnost je občini odpisala 413 tisoč evrov dolga, MOL pa skupnosti 396 tisoč

Objavljeno
13. februar 2013 17.56
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana
Ljubljana – Komasacija med MOL, islamsko skupnostjo in Energoplanom se je končala brez finančnih obveznosti za Energoplan, ki je tako prišel do večjega občinskega zemljišča, ne pa tudi za islamsko skupnost. A MOL se je z njo poravnala, zato dodatnih izplačil ne bo. Tako na občini kot v skupnosti pričakujejo, da bodo nova lastniška razmerja vpisana v mesecu dni.

Prejšnji teden smo poročali o lastniškem stanju zemljišč na območju, kjer bo islamska skupnost gradila džamijo in o zemljiškoknjižnem predlogu, ki ga je Energoplan vložil septembra lani in s katerim naj bi tako islamska skupnost kot občina prišli do zemljišč, ki jih potrebujeta za gradnjo verskega objekta na eni in javne infrastrukture na drugi strani. Medtem je ljubljanski mestni svet potrdil dopolnjen osnutek prostorskega načrta za džamijo, z občine pa so nam pojasnili vsaj nekaj podrobnosti pogodbene komasacije med tremi partnerji. Do premika pa je, kot kaže, prišlo tudi na sodišču oziroma v postopku vpisa v zemljiško knjigo.

Prejšnji teden je bilo pri vseh zemljiškoknjižnih predlogih, ki jih je za Energoplan, MOL in islamsko skupnost vložil notar Miro Košak, ob stanju zadeve zapisano »zadeva še ni dodeljena«, do včeraj pa je vsaj glavni zemljiškoknjižni predlog (ki zadeva menjave lastniških deležev na zemljiščih za Bežigradom) premaknil stopnjo više – zadeva je zdaj »dodeljena odgovorni osebi«. Ostali zemljiškoknjižni predlogi, ki se nanašajo na prenos hipotek z zemljišč, na katerih se menja lastnik, ostajajo nedodeljeni. Napredek v postopku vendarle kaže na to, da bi se lahko uresničili želja in napoved tako islamske skupnosti kot vodstva občine, da bo lastništvo zemljišč urejeno v mesecu dni.

Plus za islamsko skupnost, minus za MOL

Na občini so pojasnili, da so pogodbo o komasaciji (zložitev in ponovna razdelitev zemljišč med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čim bolj zaokrožena zemljišča) z islamsko skupnostjo in Energoplanom sklenili marca lani, in sicer za zemljišča, ki so potrebna za ureditev prostora skladno z občinskim podrobnim prostorskim načrtom za islamski versko-kulturni center in izvedbenim delom občinskega prostorskega načrta. »Pogodbena komasacija se je izvedla tako, da ima posamezna pogodbena stranka po realizaciji te pogodbe v lasti zaokrožena zemljišča,« so sporočili z oddelka za ravnanje z nepremičninami ljublajnske mestne uprave.

Poročali smo že, da je iz zemljiškoknjižnega predloga razvidno, da bo Energoplan postal lastnik skoraj 4000 kvadratnih metrov zemljišč, ki so zdaj v lasti občina (gre za šest parcel, ki tvorijo zaokroženo zemljišče, na katerem naj bi bila dovoljena gradnja stolpnic). Na drugi strani pa se od Energoplana v last občine prenaša 13 parcel v skupni velikosti 2255 kvadratnih metrov, ki so raztresene po območju za islamski versko-kulturni center in na katerih je predvidena ureditev cest in zelenic.

Če v enačbo vključimo še islamsko skupnost (ta bo postala lastnica sedmih parcel, ki so zdaj v lasti Energoplana in skupaj merijo 1866 kvadratnih metrov, hkrati pa bo eno svojo pracelo (163 kvadratnih metrov) prenesla na Energoplan, dve (556 kvadratnih metrov) pa na občino – gre za parcele, ki jih je pred štirimi leti od MOL kupila), lahko izračunamo, da je Energoplan le nekaj kvadratnih metrov v plusu, islamska skupnost pridobiva dobrih tisoč kvadratnih metrov zemljišč, občina pa jih dobrih tisoč izgublja.

V izogib tožbi poravnava

»Na podlagi ocene vrednosti nepremičnin, ki so predmet izročitve po pogodbi o komasaciji, je bila razvidna razlika v vrednosti zemljišč v škodo MOL in v korist islamske skupnosti, zato je bila islamska skupnost zavezana k plačilu zneska na račun MOL v višini 396.500 evrov,« pravijo na oddelku. A do dodatnih finančnih obveznosti verske skupnosti vendarle ni prišlo. Kot pojasnjujejo na MOL, so 1. marca lani prejeli zahtevek islamske skupnosti za vračilo preveč plačane kupnine po prodajni pogodbi za stavbno zemljišče za džamijo (sklenili so jo decembra 2008), in sicer zaradi »naknadno ugotovljene manjše površine, kot je bila navedena v tej pogodbi«. Zahtevek za vračilo je znašal 413.478 evrov. »V izogib tožbi in ob vzajemnemu popuščanju je bila med MOL in islamsko skupnostjo 30. avgusta lani sklenjena izvensodna poravnava, na podlagi katere sta bili terjatvi medsebojno poravnani,« pravijo na občini.

Dodajajo, da je soglasje k pravnemu poslu komasacije dalo tudi sodišče, saj je Energoplan od lani v prisilni poravnavi. Pogoj za izvedbo komasacije s strani MOL je bil ta, da so nepremičnine proste bremen, zlasti hipotek na zemljiščih, ki so bila v lasti družbe Energoplan in ki po sklenjeni pogodbi pripadejo MOL. »Zemljiškoknjižni postopki so v teku, predvidevamo, da bodo končani v roku enega meseca,« menijo na oddelku za ravnanje z nepremičninami in dodajajo, do bo po ureditvi zemljiškoknjižnega stanja mogoče nadaljevati z evidentiranjem komasacije po zakonu o evidentiranju nepremičnin.