Predlaganega enotnega šolskega okoliša ne bo

Približno petino ljubljanskih otrok starši vpišejo v šolo zunaj okoliša, v katerem živijo, vpis prvošolčkov bo potekal 12. in 13. februarja.

Objavljeno
10. februar 2013 22.32
3.8.2012 Ljubljana ,Slovenija. Prvosolci in starsi poslusajo uciteljico, ki jih je na prvi solski dan sprejelana pred solo.FOTO: JURE ERZEN/Delo
Andreja Žibret, Ljubljana
Andreja Žibret, Ljubljana
Ljubljana – V prihodnjem šolskem letu bo za ljubljanske prvošolčke na voljo približno tri tisoč mest. Vpis v 48 javnih osnovnih šol bo 12. in 13. februarja. Še približno sto mest pa bo na voljo v dveh zasebnih ustanovah – osnovni šoli dr. Alojzija Šuštarja in Waldorfski šoli.


Osnovne šole letos vpisujejo otroke, rojene leta 2007, vpis v javnih šolah pa bo potekal oba navedena dneva od 8. do 12. in od 16. do 19. ure. V dveh zasebnih šolah s koncesijo, nasprotno, prijave zbirajo vse leto, pri čemer imajo prednost otroci, katerih bratci in sestrice že obiskujejo to šolo.

Odložitev šolanja

Po zakonu morajo starši vpisati otroke, ki bodo letos dopolnili šest let. Če otrok ni pripravljen na vstop v šolo, lahko starši, zdravstvena služba ali komisija za usmerjanje odložijo začetek šolanja za eno leto. Lani je v ljubljanske šolske klopi sedlo 2672 prvošolčkov, za odložitev šolanja pa so se odločili starši 173 otrok. Najpogostejši vzroki za to so starost, še posebno če so otroci rojeni konec leta, bolezen ali telesna šibkost.

Starši bodo vpisovali otroke v šolskih okoliših tako kot do zdaj, ker predlaganega enotnega okoliša ne bo. Ministrstvo za izobraževanje je namreč umaknilo predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Zofvi). Marija Fabčič, vodja mestnega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, pa opozarja, da morajo ob vpisu prvošolčkov ljubljanske osnovne šole ravnati v skladu z mestno uredbo o merilih za oblikovanje javne mreže in poskrbeti za enakomerno zasedenost šol in uravnoteženo prehajanje učencev med šolami različnih šolskih okolišev.

Okoli petino ljubljanskih otrok starši vpišejo v šolo zunaj okoliša, v katerem imajo stalno bivališče. Fabčičeva je pojasnila, da ima 47 ljubljanskih osnovnih šol določen šolski okoliš, medtem ko zavod za usposabljanje Janeza Levca zaradi specifike dela sprejema otroke ne glede na to, od kod prihajajo. Šolski okoliši so usklajeni z zmogljivostjo šol, to je z največjim mogočim številom učencev, ki jih lahko šola po normativih razporedi v oddelke.

Starši lahko vpišejo otroka v prvi razred v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo, če se šola s tem strinja. Najprej ga morajo sicer vpisati v šolo v svojem šolskem okolišu, najpozneje štirinajst dni po izteku roka za vpis pa na šoli, kamor ga želijo vpisati, vložijo vlogo za prepis. O tej mora v 30 dneh odločiti zaprošena šola, vendar se mora obvezno posvetovati s šolo šolskega okoliša, v katerem otrok prebiva. Zaprošena šola ni dolžna ugoditi vlogi staršev, če bi to posegalo v njeno organizacijsko in kadrovsko strukturo ter prostorsko zmogljivost ali če bi se s tem v šolskem okolišu, kjer učenec prebiva, zmanjšalo število učencev oziroma oddelkov in bi to vplivalo na spremembo statusa šole ali njeno ukinitev, pravi Fabčičeva.

Šolanje na domu

Starši lahko za svojega otroka organizirajo tudi šolanje na domu; lani se jih je tako šolalo 41. Šolar mora biti vpisan v eno od osnovnih šol, ki vodi dokumentacijo o njegovem izobraževanju in preverja njegovo znanje, na podlagi katerega ugotovi doseženi standard; ta mora biti enakovreden tistemu, ki ga zagotavlja program javne osnovne šole. Šola, na katero je učenec vpisan, tudi izda spričevalo o izobraževanju na domu.