Spor okoli rušenja Ria se poglablja, ne umirja

Zaradi prenove Kazine univerza izseljuje najemnike, zaradi gradnje prizidka pa se prepira s sosedi.

Objavljeno
22. maj 2017 19.22
Slovenska 28 (Rio)
Janez Petkovšek
Janez Petkovšek

Ljubljana − Ostankov gostilne Rio še nekaj časa ne bodo podrli. Pa ne le zato, ker je upravna enota zavrnila izdajo gradbenega dovoljenja za rušenje, temveč tudi zato, ker sta bili na sklep UE Ljubljana Center vloženi dve pritožbi. Poleg Univerze v Ljubljani se je nanjo pritožilo tudi več stanovalcev Slovenske 28.

Odvetniška pisarna Nevenka Šorli in Tadej Kovačič, ki zastopa Univerzo v Ljubljani, je le nekaj dni po prejemu sklepa o zavrnitvi prošnje za podaljšanje roka za dostavo vseh zahtevanih dokumentov in zavrnitvi izdaje gradbenega dovoljenja za rušenje Ria poslala pritožbo. Glede sklepa je prepričana, da je bil zavrnjen neupravičeno in da je bila zahteva po notarsko overjeni pogodbi med UL in MOL za začasno rabo javne površine glede na dosedanjo prakso nepotrebna.

Službe MOL so namreč univerzi zagotavljale, da v tej zadevi ni potrebna notarsko overjena pogodba med njima, temveč da zadošča dovoljenje MOL z izdelanim elaboratom, saj da gre za kratkotrajno posebno rabo površin (ureditev gradbišča za čas rušenja za približno en mesec), in ne za rušenje objektov na parceli MOL. Poleg tega bi lahko upravni organ investitorico tudi pozval k dopolnitvi dokumentacije s to pogodbo, a tega ni storil. Univerza je zato prepričana, da je svoje stališče v škodo nje kot investitorice spremenil šele po ustni obravnavi in ravnal povsem drugače kot v drugih primerljivih primerih. Meni, da je stališče UE, da sme investitorica dokazovati pravico graditi za parcelo 3184 samo s predložitvijo notarsko overjene pogodbe, ne pa z dovoljenjem MOL, povsem arbitrarno in v nasprotju s 56. členom zakona o gradnji objektov. Prepričana je celo, da bi bila pogodba pravzaprav enaka dovoljenju, saj bi imela isto vsebino. Tako bi bila namenjena sama sebi in ne bi imela večje dokazne vrednosti kot dovoljenje.

Na koncu so zaprosili za prednostno obravnavo pritožbe, češ da je izvedba rušitvenih del vezana na roke in zagotovljena proračunska sredstva. In da bo v primeru zamude rokov izgubila pravico do črpanja tega denarja, s tem pa da bi ji nastala velika premoženjska škoda.

Pritožba stanovalcev

Več stanovalcev s Slovenske 28 pa se je na odločitev UE Ljubljana pritožilo zato, ker da je v svoji razsodbi upoštevala zgolj formalistične pomanjkljivosti, ni pa se odločala po vsebini, torej ni presojala argumentov, ki so jih navajali lastniki stanovanj in lokalov Slovenske 28 in 30 kot stranke v postopku. Zato s pritožbo zahtevajo, da se opredelijo tudi do njihovih navedb. Gre za to, da so UE že od začetka postopka opozarjali, da je parcelacija zemljišč v začelju Kazine iz leta 2016 sporna, da je glede lastništva posameznih zemljišč vrsta nejasnosti in nepravilnosti, saj posamezniki niso bili nikoli vpisani v zemljiško knjigo po dejanskem stanju in pogodbah, ali pa je šlo za napačne vpise.

Prav tako še ni končan že pred leti začet postopek za določitev pripadajočih zemljišč k objektu Slovenska 28 (gre za dvorišče med hišo in prizidkom, za hišniško stanovanje v dislocirani »vrtni hiši« ter za drvarnice za njenimi vhodnimi vrati). Kako so lahko na UE »spregledali« plombo v ZK, da je začet postopek po zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine, pa jim tudi ni jasno. Poleg tega pa da UL v trenutku, ko je oddala vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja za rušitev gostinskih objektov, sploh še ni bila vpisana v zemljiško knjigo kot nova lastnica zemljišč z objekti Ria. In da še danes ta postopek vpisa ni izveden.

Vzporedno s pritožbo na odločitev UE Ljubljana so stanovalci poslali še pritožbo na Gurs. Geodetski upravi očitajo, da je pri izvedbi parcelacije v letu 2016 zagrešila bistveno kršitev upravnega postopka, ker jih takrat ni vključila v postopek kot lastnike sosednjih zemljišč. In da je z nepravilno parcelacijo lastnikom Slovenske 28 onemogočila dostop do lastnih drvarnic, ki so ga imeli več kot sto let.

Načrti glasbene akademije

V pogovoru s prorektorjem za umetniške dejavnosti Matejem Zupanom in Ireno Leban iz službe za investicije pri univerzi smo izvedeli tudi nekaj podrobnosti o načrtih glasbene akademije, kako naj bi pod njenim okriljem končno prišla do glasbenih dvoran in učilnic na enem mestu. Te naj bi umestili v Kazino in prizidkek na parceli nekdanjega Ria.

Najprej so pojasnili, da po odkupu zemljišč nekdanjega gostinskega vrta Rio že nekaj časa poteka druga faza. Vzporedno tako tečejo postopki za odstranitev ostankov Ria, pa tudi za praznjenje Kazine. Tečejo tudi postopki za preselitev Inštituta za novejšo zgodovino na nadomestno lokacijo. Iz stavbe na Privozu 11 bodo najprej izselili oddelek za geologijo pri Naravoslovnotehniški fakulteti. Ta se bo preselil v matično stavbo te fakultete na Aškerčevi 12, nato se bo v izpraznjene prostore vselil inštitut. Celotno operacijo naj bi izvedli najkasneje do prihodnjega študijskega leta, v najboljšem primeru pa celo že konec tega leta. Arhiv RS v kletnih prostorih bo od vseh javnih najemnikov ali uporabnikov Kazine v njej ostal najdlje, saj je njegova selitev vezana na preureditev objekta ob Roški cesti, kjer že deluje en del te državne ustanove.

Izseljevanje najemnikov

Precej hitreje pa naj bi prostore zapustili zasebni najemniki. Pred dobrima dvema tednoma so tako s sodno odločbo že dosegli odstranitev kioska Tobačne pod arkadami. Podobna usoda čaka tudi pritlični lokal Geonavtika, kjer je v enem delu knjigarna s pomorskimi zemljevidi in literaturo, v drugem pa gostinski lokal. Pod arkadami ima sicer tudi nekaj miz za kadilce.

Na univerzi so pojasnili, da bi morala Geonavtika prostore zapustiti že pred časom, a da se temu upira. Ker nam podrobnosti spora niso razložili, smo se o njem pozanimali še pri najemniku. Izvedeli smo, da so tam že 17 let da so v ureditev lokala vložili ogromno denarja, za dobrih 130 kvadratnih metrov velika prostora pa trenutno plačujejo 2500 evrov mesečne najemnine. Trdijo, da so sami plačali za izdelavo projekta prenove napeljav (vodovod, kanalizacija, elektrika) kot tudi izvedbo vseh del. Ko so s sodišča dobili poziv, da morajo hitro izprazniti prostore, pa da so se hoteli dogovoriti za poravnavo in normalen rok za izselitev. Ker se univerza po njihovem s tem ni strinjala, bo o zadevi odločalo sodišče.

Do jeseni pa mora svoje prostore v nadstropju zapustiti tudi Plesna šola Kazina, tako da bo na to dejavnost kasneje spominjal le spomenik plesnemu mojstru Adolfu Jenku v bližini arkad.

Rušenje in gradnja

Glasbena akademija, ki ima na vseh treh stopnjah 459 študentov, trenutno pa deluje na treh najetih lokacijah (v stiškem dvorcu na Starem trgu, v Glasbeni matici na Vegovi in v manjšem delu Kazine), bi rada vse dejavnosti združila v eni stavbi. Čeprav ima Kazina kar 3800 kvadratnih metrov uporabne površine, je Zupan prepričan, da poleg preurejenih prostorov v njej potrebujejo še prizidek s podobno veliko površino. Zato je nujna hitra rušitev Ria, zatem pa bi v izpraznjeni Kazini začeli prenovo. Glavni vhod s Šubičeve bi ostal, prav tako interni dostop s Slovenske ceste. V zadnji fazi bi zgradili še prizidek. Njegove gabarite, videz in umestitev pa bi dorekli s sprejetjem sprememb OPPN za Južni trg in z javnim arhitekturnim natečajem. Poleg pridobitve gradbenega dovoljenja za projekt bo ena glavnih nalog tudi zagotovitev 20 milijonov evrov za vse rušitve, prenove in gradnjo. In dodatnega denarja za vse prej opisane selitve javnih ustanov iz Kazine.