Urejanje meteorne vode pri Čolnarni v Tivoliju

Do 15. oktobra bodo prenovili sistem odvodnjavanja, da ne bo več prelivanja in poplavljanja.

Objavljeno
17. julij 2014 15.59
Park Tivoli,Ljubljana Slovenija 17.07.2014
Andreja Žibret, Ljubljana
Andreja Žibret, Ljubljana
Ljubljana – Do srede, 23. julija, bo potekalo zbiranje ponudb za izvedbo javnega naročila o izbiri izvajalca za ureditev odvodnjavanja meteornih vod v Tivoliju, na območju med dvorcem Tivoli in Čolnarno ob tivolskem bajerju.

Ureditev vključuje prenovitev sistema odvodnjavanja, tako da ne bo več prelivanja in poplavljanja, dela pa morajo biti končana najpozneje 15. oktobra, piše v projektni nalogi. Območje, ki je predvideno za ureditev, je kombinacija travnih površin in peščenih poti. Na njem je tudi vodnjak, ki se polni z dotokom padavinske in podzemne vode.

Rešitev odprti jarek

Problem so predvsem površinska odvodnja zaledne vode iz pobočja – ta se prek odprtih korit steka v peskolove in nato v ribnik – in njeno zajetje ter kakovostna odvodnja prek sistema padavinskih kanalov oziroma jarkov in cevne padavinske kanalizacije. Delna zamašitev na iztoku preprečuje normalno odtekanje vode iz padavinske kanalizacije v ribnik.

Sedanji odvodni jarki so zaraščeni in zasuti z naplavinami, prav tako prepusti pod potmi. Nekatere peščene poti so zaradi neustreznega odvodnjavanja in zamašenih peskolovov izdolbene oziroma razorane (erodirane). V hidrološki študiji so ugotovili, da sestava tal oziroma zemljine ne omogoča pronicanja padavinske vode, kar pomeni, da meteorna voda odteka površinsko. Predvidena je ureditev odvodnjavanja z odprtim jarkom.

Pod sprehajalnimi potmi nameravajo urediti nove betonske prepuste, vzdolž gorvodnih robov sprehajalnih poti pa odprti jarek. Predvideni so tudi vtočni peskolovi, ki omogočajo preprosto vzdrževanje in čiščenje, ter novi jarki na mestih, ki jih je že utrla površinska voda.

Erodirane sprehajalne poti bodo ponovno nasuli in utrdili. Tlakovane mulde ob sprehajalnih poteh bodo nadomestili s plitkimi travnimi muldami. Očistili bodo tudi vso meteorno kanalizacijo, odvodne jarke in jih deloma obložili s kamnitim materialom ali betonskim kanaletami, prav tako vodnjak.