Z eno nogo naprej, z drugo nazaj

Ljubljana v številkah: več denarja za raziskave in razvoj, a manj sredstev za investicije.

Objavljeno
23. september 2014 00.46
rsi-delavec
Luka Jakše, Ljubljana
Luka Jakše, Ljubljana
Ljubljana - Investicije v osnovna sredstva so se po gospodarski krizi zmanjšale in so približno na ravni v letih 2003 in 2004. Podatkov o vlaganjih v raziskave in razvoj samo za glavno mesto sicer ni, iz podatkov za osrednjeslovensko statistično regijo pa lahko sklepamo, da ta naraščajo.

Izdatki za raziskave in razvoj so v tej statistični regiji namreč rasli tudi v kriznih časih, vse do 2011., naslednje leto pa je bil zaznan rahel padec. Iz števila zaposlenih v teh dejavnostih vidimo, da je teh po letu 2005 vsako leto več. Treba je sicer opozoriti, da številke za zadnje leto, ko so podatki dostopni, niso povsem primerljive s prejšnjimi, kajti statistični urad je nekoliko dopolnil metodologijo prepoznavanja tovrstnih delovnih mest.

 

 

Vseeno pa je opazen trend, da se zadnja leta zmanjšuje število zaposlenih v dejavnostih raziskav in razvoja v državnem sektorju in da se povečuje njihovo število v poslovnem sektorju. Stabilna rast je tudi med raziskovalci v visokem šolstvu, medtem ko zasebni raziskovalci tako rekoč izumirajo.

 

 

Investicije navzdol

Krivulja rasti in padca investicij je vidna tako pri vlaganjih v nove zmogljivosti, v rekonstrukcije, dograditve in posodobitve kot pri vzdrževanju obstoječih zmogljivosti. Pregled po dejavnostih pa razkrije, da so od leta 2008 do 2011 naraščale predvsem investicije v preskrbo z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki in za sanacijo okolja. Znesek se je v tem času s slabih 25 milijonov evrov dvignil na skoraj 38 milijonov. Indeks rasti imajo še kulturne in razvedrilne dejavnosti, izobraževanje ter promet in skladiščenje.

 

 

Največji padec je doživelo gradbeništvo, ki je bilo pred dvema letoma le še na petini investicij iz leta 2008. Nekoliko bolje je sicer pri poslovanju z nepremičninami, ki je upadlo za 40 odstotkov. Večjo skrb vzbujajo podatki o zdravstvenem in socialnem varstvu, saj so se vlaganja skrčila s 86 na 37 milijonov evrov.

Več kot polovični padec je prizadel tudi informacijske in komunikacijske dejavnosti (s 328 na 153 milijonov) in trgovino ter vzdrževanje motornih vozil (s 188 na 93 milijonov). Večina dejavnosti pa je pri dveh tretjinah moči iz leta 2008.