Za investicije 33 milijonov evrov manj

Rebalans ljubljanskega proračuna: manj denarja za stanovanja ter novogradnje vrtcev in šol, več pa za subvencijo LPP in Snagi.

Objavljeno
01. oktober 2012 18.42
SLOVENIJA LJUBLJANA 25.11.2011 NOVO STANOVANJSKO POSLOVNO NASELJE POLJE II FOTO:ROMAN SIPIC/DELO
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana
Ljubljana – Prihodki občine bodo za 37 milijonov evrov nižji od tistih, ki so jih na mestni upravi načrtovali januarja. V skladu s tem bodo nižji tudi odhodki, in sicer za 36 milijonov evrov, namesto načrtovanega proračunskega presežka pa bo imela občina ob koncu leta manjši primanjklaj, predvideva novi rebalans proračuna MOL.

Razlika gre predvsem na račun neuspešne prodaje zemljišč ter zgradb in prostorov ter neuspešnega črpanja evropskih sredstev. Na postavki kapitalski prihodki, kjer se zbira denar od prodaje zemljišč in stavb, naj bi namesto predvidenih skoraj 40 milijonov evrov do konca realizirali le slabih 18 milijonov. Tudi za dosego tega cilja se bo morala mestna uprava zelo potruditi, saj so v prvem polletju, kot smo že poročali, na tej postavki realizirali zgolj slaba dva milijona evrov. Ob rebalansu bodo svetniki potrjevali tudi spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki vključuje nekaj več milijonov evrov vrednih prodaj, a je vprašanje, kako uspešna bo občina v pri tem.

Druga postavka, na kateri so morali pripravljalci bistveno znižati pričakovane prihodke, so transferni prihodki, ki zajemajo tudi sredstva iz proračuna EU. Namesto načrtovanih več kot 19 milijonov naj bi občina iz teh virov zbrala le dobrih pet milijonov. Izpad gre predvsem na račun gradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki (Rcero), ker se, ko so zapisali v rebalansu, »projekt prestavlja v naslednje leto«. Letos so na občini za Rcero načrtovali dobrih 13 milijonov iz evropskih sredstev, a jih bodo realizirali le dobrih 400 tisoč.

Višja subvencija

Zaradi nižjih prihodkov je bilo treba za 36 milijonov evrov oklestiti tudi načrtovane izdatke. Namesto 318 naj bi občina tako letos porabila 282 milijonov evrov. Za dobrih 700 tisoč so zmanjšali načrtovane odhodke za plače in druge izdatke zaposlenim, kar gre pripisati posledicam zakona o uravnoteženju javnih financ, dobre tri milijone evrov pa bodo privarčevali tudi pri izdatkih za blago in storitve. Nasprotno so povečali izdatke za subvencije javnim podjetjem: LPP bo namesto sedmih prejel skoraj devet milijonov evrov, kot pojasnjujejo, zaradi povečanja števila in dolžine linij. Subvencija Snagi pa se je z 1,4 povečala na 2,6 milijona evrov. Obe javni podjetji sta v prvem polletju pridelali izgubi, LPP 2,1, Snaga pa 1,6 milijona evrov. S 50.000 evri za »najnujnejše izdatke za zagotavljanje delovanja« bodo kljub letošnjemu zvišanju cene vozovnic subvencionirali tudi vzpenjačo na Ljubljanski grad.

Izpad prihodkov pa se bo najbolj poznal pri investicijskih odhodkih, ki se bodo s skoraj 93 zmanjšali na slabih 60 milijonov evrov, največ na račun novogradenj in rekonstrukcij.

Manj za najemna stanovanja

Temu primerno so se sredstva najbolj zmanjšala službi za razvojne projekte in investijije; namesto 45 milijonov evrov bodo imeli na voljo le dobrih 31 milijonov. Sredstva za cestne projekte so se zmanjšala za 5,5 milijona evrov, največ na račun »racionalizacije projekta Njegoševa cesta«. V prihodnje leto je prestavljena ureditev Špice in pristanov v Gruberjevem kanalu. Za več kot polovico, kar 3,3 milijona evrov, se zmanjšuje postavka zagotavljanje najemnih stanovanj. Za obnovo Gradu pa se postavka zmanjšuje za 700 tisoč evrov.

Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so se sredstva zmanjšala za skoraj osem milijonov evrov, predvsem zaradi Rcera, medtem ko so se nekatere druge postavke zvišale. Tako rebalans nekaj sto tisočakov dodaja za nakup novih parkomatov in za WI-FI omrežje, ki bo zaživelo v središču mesta. Precej (s 1,3 na pol milijona evrov) pa so se zmanjšali investicijski transferi zavodu Turizem Ljubljana. Zaradi sprememb prioritet pri investicijah in dolgotrajnih postopkov pridobivanja soglasij so tako trenutno ustavljene tri načrtovane investicije: nova Ribja brv, pot ob Ljubljanici pod Krakovskim nasipom in prenova Gallusovega nabrežja.

Precej so zmanjšali tudi sredstva oddelku za šport, in sicer s 25 na 20 milijonov evrov. Izpad gre na račun stožiške športne dvorano, za katero bodo letos namesto predvidenih enajst porabili 4,5 milijona, saj »se bo zaključek investicije prenesel v prihodnja leta«. Na drugi strani rebalans več denarja zagotavlja za vzdrževanje športnih objektov in športni park Sava.

Edini, ki z rebalansom pridobiva sredstva, je oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje. Za investicijsko vzdrževanje vrtcev bo na voljo dodaten milijon več, za osnovne šole pa dobra dva milijona več. Medtem pa se sredstva pri službi za investicije za večje obnove in gradnje šol in vrtcev zmanjšujejo za 1,6 milijona evrov. Drugi rebalans proračuna MOL za leto 2012 (prvega so sprejeli januarja) bodo mestni svetniki obravnavali na naslednji seji, ki bo 22. oktobra.