Županski kandidati v Piranu o informacijskih oznakah v mestnem jedru

Bralci sprašujejo, županski kandidati odgovarjajo.

Objavljeno
02. oktober 2014 12.08
suligoj/alibi
Ni. Č., Delo.si
Ni. Č., Delo.si

Kako bi se lotili problematike prometnega označevanja v javnem prostoru? Poudarjam neprimernost označb za promet v Piranu, garažne hiše in označevanje gostiln in dejavnosti na fasadah stavb, ki so zaščitene kot kulturna dediščina.

Irena Dolinšek (Oljka): Oznake v mestnem jedru je treba poenotiti in slogovno prilagoditi staremu mestu, tako da ne kazijo zunanjosti stavb in ulic. Obstoječe infotable z oznakami kulturnih spomenikov, mesta in pešpoti bi morale biti digitalizirane. Tem bi dodala tudi infotable, prilagojene za slepe in slabovidne.

Oznaka Garažne hiše pred Piranom in režim parkiranja bi morala biti označena že dosti pred samim vhodom v mesto. Isto velja za informacije o prometu v centru mesta. Obiskovalci bi morali imeti tudi dostop do brezplačnih aplikacij za pametne telefone z vsemi informacijami, povezanimi tako s parkirnim režimom kot tudi s turistično ponudbo Pirana.

Sebastjan Jeretič (SZV): Tega projekta bi se lotil celovito, od samih tabel na objektih do telefonskih aplikacij in uporabe QR-kod ter drugih sodobnih orodij, kot je to urejeno v modernih mestih.

Peter Bossman (SD): Občina in Avditorij Portorož kot skrbnik usmerjevalnega sistema v občini sta se navedene problematike že lotila in naročila elaborat o postavitvi ustreznega usmerjevalnega sistema, ki bo podal informacije o javnih objektih (poudarek tudi na objektih kulturne dediščine) kot tudi informacije o ostalih objektih, (hoteli, gostišča). Izvajalec tega elaborata je že izdelal osnutek predloga, ki je bil na občini predstavljen pred dvema tednoma in na katerega je treba pridobiti strokovno mnenje ZVKD. Osnutek predloga je bil že poslan na ZVKD in ga bo treba uskladiti z njihovimi smernicami, saj gre za občutljivo območje (govorimo o mestu Piran), ki je zavarovano, zato morajo biti posegi usklajeni z ZVKD.

Predvideno je, da bo tako pripravljeno gradivo predstavljeno širši javnosti in da bo izvedena javna razprava pred njegovim sprejetjem, saj gre za prostorsko občutljivo nalogo, kjer bo veliko morda tudi nasprotujočih si interesov, ki jih bo treba uskladiti. Zavedamo se, da je prostor v Piranu omejen in zelo občutljiv in bo težko brez tehtnega premisleka umestiti večje število novih drogov, tabel, idr. Zato bo treba določiti kriterije in pravila ravnanja, na kar je izdelovalec elaborata že opozoril. Naša želja je izdelati tak sistem usmerjevalnih tabel, ki bo sprejet tako s strani ponudnikov v mestu, kot tudi dovolj jasen za naše obiskovalce.

Romana Kačič Liden (SMC): Signalizacija je prvi obraz prijaznosti občine. Vključena mora biti v celostno podobo mesta in informirati večplastno: vsebine, smeri in odnos do dediščine. Prometna signalizacija: skladno s predpisi preveriti današnje število, pogostost, tip, čitljivost in lokacijo pojavljanja ter zakaj se trenutno ne dosega namen pravočasnega in jasnega informiranja obiskovalcev ter na podlagi tega predlagati ustrezno rešitev.

Turistična signalizacija: izdelava oziroma dopolnitev odloka z jasnimi smernicami, kako naj se signalizacija izvede, kaj je dovoljeno in kaj ne. Načeloma je treba slediti: poenotenosti v oblikah, materialih, barvah, dimenzijah, pisavah, načinu postavitve, zagotovljeni berljivosti, dvo- ali večjezičnosti ...

Izhodišča za dokončno rešitev bi izhajala tudi iz dobrih rešitev v podobnih kontekstih. Ena od takih je Občina Capri v Italiji, kjer je v zgodovinskem jedru vsa signalizacija iz keramike, vključno s hišnimi številkami; poleg informiranja takšna signalizacija polepša javni mestni prostor in hkrati podpira lokalno obrtništvo. Oglaševanje: tako kot za signalizacijo opredelitev jasnih pravil, omejitev, nadzor.

Stanka Premru Lovšin (Desus): Še kako se zavedam te problematike in sram me je, da je v Piranu tako slabo urejeno informacijsko označavanje tako ulic kot tematskih poti po ulicah še posebno pa kulturnih objektov.
Kljub mestnemu arhitektu se v zadnjih dveh desetletjih ni nič uredilo. Že na vrhu bernardinskega klanca bi z znakom obvestila obiskovalce na garažno hišo, označbo bi ponovila na vozišču.

Kot prvo bi pristopila k enotnemu označevanju kulturnih in zgodovinskih objektov ter naredila kažipote, ki bi obiskovalce peljali od ene do druge znamenitosti. V soglasju z lastniki lokalov bi v starem mestu primerno uredili označbo lokalov (svetlobni napisi že danes niso dovoljeni). Odstranila bi klimatske naprave z glavnih fasad in subvencionirala postavitev naprav na fasade, ki niso vidne. Prav tako bi gostincem omogočila tudi postavitev reklamnih prenosnih tabel s ponudbo.

O tem, kar me zdaj sprašujete, sem se v devedesetih pogovarjala z mojim kolegom, ki je te stvari urejal po istrskih mestih, pogovor je potekal tudi v Piranu, vendar je padlo vse v morje.

Ne vem če sem zadela bistvo, vendar pa sprejemam vašo kritiko glede tega in upam, da nam bo v tem mandatu tudi to uspelo urediti.

***

Na vprašanje nista odgovorila Tilen Fabe (Akacije) in Tatjana Voj (Zaab).