Podpora za okoljske projekte

Za letos in prihodnje leto je namenjenih 427.000 evrov, nevladne organizacije se lahko prijavijo do 6. aprila.

Objavljeno
09. marec 2018 16.41
rsi*narava
Borut Tavčar
Borut Tavčar

Ljubljana - Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij (NVO), ki delujejo na področju ohranjanja narave, okolja in prostora za leti 2018 in 2019. Projekt se mora pričeti pred julijem 2018 in mora biti izveden do 15. oktobra 2019, ko je skrajni rok za oddajo zaključnega poročila in zadnjega računa. Za obe leti skupaj bo na voljo 427.000 evrov bruto.

Vloge morajo, ne glede na način prenosa, v vložišče MOP na Dunajski cesti 48 v Ljubljani prispeti najkasneje do 6. aprila 2018, do 12. ure.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s trajnostnim razvojem na področju varstva okolja, kar vključuje ukrepe, ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za prehod v zeleno, z viri gospodarno in konkurenčno nizkoogljično družbo in gospodarstvo, ohranjanjem narave, na področjih ohranjanja biotske raznovrstnosti, genskih virov, krajine ali podzemnih jama. Sprejemnjivo je tudi to, da so dejavne na področju prostora: s poudarkom na produktivnem vključevanju javnosti v procese odločanja o razvoju in urejanju prostora in usposabljanju za zaposlene v občinah, upravnih enotah ter urejanju prostorske problematike v romskih naseljih.

Od 20.000 do 40.000 evrov

Prednost bodo imeli projekti, ki bodo vsebovali izvedbo aktivnosti s konkretnimi merljivimi rezultati in učinki na okoljske in naravovarstvene cilje, ob spremljajoči izvedbi aktivnosti informiranja, ozaveščanja, promocije in sodelovanja javnosti.

Kandidira lahko prijavitelj sam ali pa v projektnem partnerstvu. Pri tem mora biti v prijavi jasno razvidna vloga in prispevek vsakega izmed partnerjev k izvedbi projekta. Prijavitelji in partnerji morajo dokazati izpolnjevanje predpisanih zahtev s predložitvijo ustreznih obrazcev in dokazil v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije. Upravičeni prijavitelji so organizacije, ki imajo status delovanja v javnem interesu, prijavljen projekt pa ne sme biti sofinanciran iz drugih državnih, občinskih ali evropskih javnih virov.

MOP bo sofinanciral do 90 odstotkov upravičenih stroškov posameznega projekta, nevladne organizacije pa lahko za 10 odstotkov vložijo tudi prostovoljno delo. Najnižja vrednost sofinanciranja znaša 20.000 evrov za obe leti, najvišja skupna vrednost zaprošenih sredstev za sofinanciranje projektov posameznega prijavitelja pa ne sme presegati 80.000 evrov. En projekt bo v dveh letih dobil največ 40.000 evrov.