Požar v Kemisu: Onesnaženje potoka Tojnica ocenjujejo kot katastrofalno

Predstavniki pristojnih inštitutov so predstavili podatke o onesnaženosti v okolici podjetja Kemis.

Objavljeno
19. maj 2017 19.21
Maja Prijatelj Videmšek
Maja Prijatelj Videmšek

Po nesreči v Kemisu Koncentracije delcev PM10 in živega srebra na Vrhniki znotraj normalnih vrednosti, okoli tovarne še povišane - Odsvetuje se uporaba vrtnin in paša - Potok Tojnica kemična bomba

Ob razburjenih odzivih prebivalcev Sinje Gorice in Vrhnike, ki so odgovorne obtožili pomanjkljivega obveščanja, prikrivanja obsega dejanskega onesnaženja ter vrhniškega župana in direktorja podjetja Kemis pozivali k odstopu, je predstavnica Agencije RS za okolje predstavila rezultate meritev zraka, vode in zemlje po ekološki katastrofi v tovarni nevarnih odpadkov Kemis.

Rezultati analize vode

Občane je zanimalo, kakšen zrak dihajo nekaj dni po nesreči, ali je voda, ki jo pijejo iz pipe, neoporečna, je zelenjava na vrtu užitna in zemlja primerna za kmetijsko pridelavo. Na pogorišču tovarne so še vedno nekoliko povišane koncentracije delcev PM10, drugje so pod mejno vrednostjo. Koncentracije živega srebra na območju tovarne so močno pod standardi, predpisanimi za delovno okolje, na Vrhniki pa so na ravni vrednosti, značilnih za neonesnaženo urbano območje, je strnjevala Janja Turšič z Arsa. Pitna voda za občino prihaja iz drugega vodnega sistema, zato onesnaženje nanjo ni vplivalo, je povedal Peter Otorepec iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Njegova sodelavka Viviana Golja pa je prebivalcem svetovala, naj na območjih, ki so bila izpostavljena dimu, do rezultatov analiz vrtnin ne uživajo tistih, ki jih pridelajo doma, in ne izvajajo paše.

Najbolj kritični so rezultati analiz vod, ki potrjujejo videno na terenu - potok Tojnica je klinično mrtev. A ne samo to, postal je prava ekološka bomba, ki se je deloma sprostila tudi v Ljubljanici, kamor se potok steka. Arso je analize vode izvajal na štirih merilnih mestih: v Tojnici, preden je prišlo do onesnaženja, na dveh merilnih mestih potoka za tovarno in 200 metrov po izlivu v Ljubljanico. Med kovinami sta največji dovoljeni koncentraciji presegla nikelj in kobalt, živo srebro, ki je bilo v povišanih koncentracijah zaznano v zraku okoli Kemisa, pa je bilo pod mejno vrednostjo. Zaznane so bile tudi presežene vrednosti strupenih policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH), ki nastajajo pri nepopolnem izgorevanju, trimetil benzena in formaldehida. Močno povišane so bile koncentracije snovi, za katere ni predpisanih mejnih vrednosti: ksilena, toluena, triklor metana, tetraklorometana in mineralnih olj. V Ljubljanici so se nekatera od teh onesnaževal pojavila, vendar ne v preseženih dovoljenih koncentracijah. »Onesnaženje Tojnice ocenjujemo kot katastrofalno. To sicer ne vpliva neposredno na ljudi, vsekakor pa na živa bitja v potoku,« je ob nezadovoljnem mrmranju krajanov in komentarjih, da so tudi njih naslednje jutro pekla grla, povzela Janja Turšič.

Rezultati meritev zraka in zemlje

Meritve kakovosti zraka je Arso vzpostavil v torek, dan po nočnem požaru v tovarni. Meril je koncentracijo delcev PM10, ki so posledica požara, in živega srebra, ki so ga vsebovale skladiščene odpadne sijalke; njihove količine niso znane. Na lokaciji neposredno ob pogorelem obratu so prvo dopoldne namerili 200 miligramov delcev PM10 na kubični meter. To je približno štirikrat več od dovoljene dnevne mejne koncentracije oziroma po besedah Turšičeve primerljivo z ravnijo v zimskem obdobju v času temperaturnih inverzij. Podnevi in ponoči so se koncentracije drobnih delcev znižale, naslednji dan pa so se zaradi aktivnosti na območju podjetja zopet povišale ter zatem ponoči zopet padle.

Na lokaciji pri trgovini Spar v Sinji Gorici so bile vrednosti delcev PM10 v vseh merilnih poskusih za polovico manjše od dovoljenih dnevnih mejnih koncentracij oziroma približno tolikšne kot na drugih urbanih območjih, je ponazorila Turšičeva.
Koncentracije živega srebra, ki jih Arso spremlja nekaj dni, so bile v torek močno povišane na območju pogorišča; tam so dosegale vrednosti med sto in tisoč nanogramov na kubični meter. Meritve živega srebra v ozračju okoli prodajalne Spar pa so pokazale precej nižje vrednosti, osem nanogramov na kubični meter. Meritve so ponavljali vse dni, podatki za petek pa še niso bili na voljo. Izpuste živega srebra so merili tudi na območju dveh šol in vrtcev in tudi tam so izmerili »koncentracije, tipične za urbano okolje«. Janja Turšič je ob tem poudarila, da mejne vrednosti za živo srebro v ozračju niso določene, veljajo le za delovno okolje. Upoštevajoč mejne vrednosti za slednjega, so bile koncentracije živega srebra tudi na neposrednem prizorišču nesreče »daleč pod priporočljivimi vrednostmi«.

Iz zemljin okoli Kemisa, na otroških igriščih, njivah, travnikih, zelenicah ter na območjih Ulovke in Zaplane, do koder je zaneslo oblak dima, je Arso odvzel vzorce za analize cianidov, PAH in kloriranih obstojnih organskih spojin, med katere spadajo tudi težke kovine, kot je živo srebro. Vse analize zaradi kompleksnosti še niso zaključene, tiste za živo srebro pa kažejo, da se njegove vrednosti v tleh gibljejo okoli mejnih.

Nanut: Kemis ima vsa okoljevarstvena dovoljenja

Na vprašanje krajanov, ali na Arsu vedo, kakšni nevarni odpadki so goreli, je Turšičeva dejala, da je ta dobil le informacijo o nevarnih gospodinjskih odpadkih. Direktorju Kemisa Nanutu so zatem večglasno postavili v zadnjih dnevih mnogokrat izrečeno vprašanje, na katerega odgovor niso dobili niti gasilci: kaj je v skladišču zgorelo in koliko tega je bilo. Po besedah Nanuta je bilo v času požara v skladišču okoli 1500 ton nevarnih odpadkov. Med 90 in 95 odstotkov je bilo industrijskih (kemični, farmacevtski, iz industrije vozil, bele tehnike in jeklarstva) in pet odstotkov iz gospodinjstev. Koliko jih je zgorelo oziroma steklo v Tojnico, bo po njegovih besedah znano šele po zaključku sanacije prizorišča nesreče. Trenutno odpadke, ki niso zgoreli, prepakirajo in pripravljajo za odvoz na sežig v tujino. »Ko bo to zaključeno, bomo naredili bilanco. Razlika med skupno količino odpadkov pred nesrečo in tistih, ki so bili odpeljani na sežig, je količina odpadkov, ki je zgorela.« Poleg teh so pri gašenju in čiščenju Tojnice nastale še odpadne požarne vode, je dodal. Natančnejših pojasnil, kaj vse je zgorelo, ni mogoče podati, je prepričeval vse bolj razjarjene občane, saj je v požaru zgorel tudi strežnik, v katerem je bila shranjena vsa dokumentacija o količinah in lokaciji odpadkov.

Sume občanov, da so v podjetju skladiščili prevelike količine odpadkov, je zavrnil s pojasnilom, da ima vsako podobno podjetje skladišče, kjer lahko odpadke pred naslednjo fazo obdelave zadržuje tri dni. Zagotavljal je, da ima Kemis vsa potrebna okoljevarstvena dovoljenja za zbiranje vseh vrst nevarnih odpadkov, razen radioaktivnih in eksplozivnih. Da je bilo poslopje tovarne zgrajeno skladno z evropsko zakonodajo in da je bil izdelan načrt zaščite in reševanja, ki ga je odobrila civilna zaščita občine Vrhnika in pregledala inšpekcija za zaščito in reševanje. »Zavedamo se, da je prišlo do onesnaženja zraka in vode. Obljubljamo, da bomo izvedli vse ustrezne sanacijske ukrepe, da bi njegove posledice čim bolj zmanjšali,« je neuspešno miril upravičeno razgreto kri.

Trenutno je najbolj pomembna sanacija površine Tojnice, ki jo izvaja Vodnogospodarsko podjetje Drava Ptuj. Med lokacijo, kjer je oljna gošča stela v potok, in izliva Tojnice v Ljubljanico, so postavili 20 pregrad, ki pobirajo olje. Sanacija notranjosti skladišča bo stekla po zaključenih inšpekcijskih pregledih in zavarovalniških cenitvah škode. »Odpadke, ki so na pogorišču, je treba prepakirati in pripraviti na odvoz v tujino za sežig. Sledi gradbena sanacija podjetja,« je našteval Nanut.

Škoda je bila ogromna

Pri gašenju požara so samo gasilci v vrhniški zvezi izgubili četrtino celotne opreme, kar pomeni okoli 226.000 evrov škode, je povedal vodja civilne zaščite Viktor Razdrh. Vrhniški svetniki in svetnice so v četrtek zvečer na občinski seji soglasno potrdili predlog občinske uprave, da se za poškodovano opremo gasilcev in morebitne stroške zdravstvenih ukrepov nameni 150 tisoč evrov iz občinskega rezervnega sklada za naravne in druge nesreče. Ali bo za uničeno gasilsko opremo kaj prispeval tudi Kemisov lastnik Gorenje, nam z Gorenja niso odgovorili, Nanut pa je zagotovil, da bo tovsekakor poskrbelo, da bodo »gasilci dobili določeno število novih oblek«.

V vrhniškem štabu civilne zaščite so vsem gasilcem v četrtek tudi poslali obvestilo, da lahko ob zdravstvenih težavah ali zaradi skrbi, da so bili izpostavljeni nevarnim snovem, obiščejo osebnega zdravnika. Doslej so se v zdravstvenem domu na Vrhniki oglasili trije gasilci, vendar njihovih simptomov ni bilo mogoče povezati z zastrupitvijo. Indici pri dveh bolj kažejo na virusno obolenje, je povedala Špela Rot, ki v štabu vrhniške civilne zaščite skrbi za zdravstveno področje. V prihodnjih dneh bodo na Inštitutu za medicino dela pod vodstvom dr. Metode Dodič Fikfak pripravili tudi program dodatnih toksikoloških preiskav za gasilce, je dodal Peter Otorepec iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje.