Po požaru v Kemisu: v koktajlu strupov tudi pesticidi

V Tojnici odkrili kar 175-krat, v Ljubljanici pa štirikrat preseženo vrednost pesticida atrazin.

Objavljeno
23. maj 2017 19.24
Protest
Janez Petkovšek
Janez Petkovšek
Ljubljana - Glede na to, kaj vse so pred požarom hranili v vrhniškem podjetju Kemis, lahko trdimo, da se je pri nas zgodila največja okoljska katastrofa vseh časov. Ker so tam goreli sodi z več sto različnimi najbolj toksičnimi odpadki, je ob gorenju nastal do zdaj še neznan koktajl strupov in plinov. In posledic za zdravje ljudi v širši vrhniški okolici ali celo Sloveniji zdaj sploh še ni mogoče oceniti.

Že samo dejstvo, da je v požaru gorelo in morda ne povsem zgorelo več sto ton različnih ostankov olj, topil, lakov, baterij, sijalk, zdravil, čistil in drugih strupenih odpadkov, najbrž zadošča za oceno, da so bili vsi dosedanji požari v kemičnih tovarnah (Fenolit v Borovnici, Helios na Viru) v primerjavi s Kemisovim »zanemarljivi«.

Da je to res, ne dokazujejo le prve meritve snovi, ki so se po okolici valile z dimom ali so stekle v bližnji potok Tojnica, ampak tudi število merljivih snovi v vodi ali zraku, ki so močno presegale mejne ali celo kritične in smrtne vrednosti. Prvi vidni dokaz za to so bile poginule ribe in drugi vodni ali obvodni organizmi v Tojnici, kjer se je zaradi izjemne vročine voda marsikje segrela za več kot tri stopinje Celzija in je bila prekrita s črno oljno goščo. Tam so 16. maja tik ob obratu namerili 740 μg/L formaldehida, 240 μg/L železa, 130 μg/L niklja (v pitni vodi znaša mejna vrednost 20 μg/L), 70 μg/L mangana, 55 μg/L kroma, 50 μg/L aluminija, 32 μg/L bora, 31 μg/L cinka, 21 μg/L molibdna, 2,2 μg/L kobalta in 0,0076μg/L živega srebra.

Najnovejši podatki

Na spletni strani Arsa objavljeni podatki o preseženih vrednostih atrazina in flufenaceta v Tojnici in Ljubljanici, ki je pokazala tudi močno preseženo vrednost pesticidov atrazina, propazina in flufenaceta, kažejo, da bi morali na vseh merilnih mestih odrediti analizo vseh možnih strupenih snovi, ki bi se lahko pojavile v vodi, zraku ali tleh. To dokazuje izjava okoljske agencije, da je odredila še kvantitativno analizo prisotnih pesticidov na vseh štirih mestih vzorčenja, in sicer v Tojnici pri gasilnem domu v Sinji Gorici, pri obratu Kemisa in pred izlivom v Ljubljanico (lokacija Pot na Tojnice 39) in v Ljubljanici, okoli 200 metrov pod izlivom Tojnice.

To pa zato, ker je bila ugotovljena zelo velika onesnaženost Tojnice s pesticidi, saj je na vzorčnem mestu pri Kemisu izmerjena koncentracija znašala kar 87 mikrogramov atrazina na liter in 31 mikrogramov flufenaceta na liter vode. Ob Poti na Tojnice 39 so bile koncentracije še višje: 350 mikrogramov na liter za atrazin ter 110 mikrogramov na liter za flufenacet. Največja dovoljena koncentracija atrazina v površinski vodi je 2 mikrograma na liter, presežena pa je bila tudi na merilnem mestu Ljubljanica, okoli 200 metrov dolvodno od izliva Tojnice. V potoku so sicer odkrili še pesticide propazin, simazin, desetil-atrazin, dimetenamid, N,N-dietil-m-toluamid in terbutilazin, v Ljubljanici pri ribiškem domu pa atrazin (štirikrat presežena največja dovoljena vrednost), flufenacet, propazin in simazin.

V podrobnejšem poročilu pa so največje dovoljene koncentracije v površinskih vodah v Tojnici pred pivniki pri Kemisu in na mestu Pot na Tojnice 39 štirikrat oziroma 15-krat presežene pri niklju (130 in 530 μg/L), trikrat pri kobaltu (2,2 in 7,5), štirikrat pri 1,2,3-trimetilbenzenu (12 in 78), od dva- do 16-krat pri 1,2,4-trimetilbenzenu (49 in 330) in skoraj štirikrat pri 1,3,5-trimetilbenzenu (v vseh treh primerih gre za lahkohlapne aromatske ogljikovodike). Med policikličnimi aromatskimi ogljikovodiki izstopa koncentracija antracena, kjer je največja dovoljena koncentracija 0,1 μg/L, na obeh merilnih mestih pa je dosegla vrednosti 0,16 oziroma 2,59 μg/L. Med drugimi organskimi spojinami je treba opozoriti na formaldehid, za katerega je predpisani okoljski standard 130, največja dovoljena vrednost 1300 μg/L, na dveh merilnih mestih pa je bila dosežena vrednost 740 oziroma 2300 μg/L.

Četudi niti ena vrednost ni bila presežena na merilnem mestu Tojnica pri gasilskem domu v Sinji Gorici, ne gre pozabiti, da so bili vzorci vzeti 16. maja in da bi pravo sliko lahko pokazale le nove meritve. Oblak dima, ki je zaradi vetra strupene delce nosil proti Vrhniki, Zaplani in Logatcu, je namreč te odložil na zelo veliki površini. Ker je v tem času deževalo, se bo v prihodnjih tednih in letih vse to počasi izpiralo v vodotoke, zemljo in podtalnico.

Že opisani prvi izvidi kemijskih preiskav dajejo slutiti, da bi ob neukrepanju lahko sledili sekundarni pogini in zastrupitve ali vsaj bolj ali manj hude zdravstvene težave. Najprej čebel, potem živine, ki bi se pasla z okuženo travo ali krmo z onesnaženega oziroma nedekontaminiranega območja, in nazadnje človek, ki bi jedel s težkimi kovinami ter kancerogenimi in mutagenimi snovmi preobremenjeno mleko, meso, sadje in vrtnine z Vrhnike in okolice.

Izredna seja vrhniškega občinskega sveta 30. maja

Kaj nas čaka, bodo jutri pojasnili na agenciji za okolje, kjer bodo predstavili prve analize vzorcev tal na štirih lokacijah (od skupno enajstih), odvzetih po požaru v Kemisu in interventne ukrepe čiščenja vode v potoku Tojnica, ki jih pripravlja ali že izvaja direkcija za vode. Na odgovor o subjektivni in objektivni odgovornosti vodstva Kemisa, njegovih lastnikov (Gorenje ekoinvest, Gorenje, d. d., in države, ki je prek Kada največji lastnik delniške družbe Gorenje), državnih in občinskih organov, ki so dajali dovoljenja za umestitev Kemisa v prostor oziroma dali okoljevarstveno ter nato gradbeno in uporabno dovoljenje, inšpekcijskih služb za nadzor gradnje in delovanja tega obrata, pa bomo najbrž čakali še nekaj dni. Morda bo kaj več jasnega že prihodnji torek, po izredni seji vrhniškega občinskega sveta, na kateri bodo obravnavali požar v Kemisu in njegov vpliv na okolje in zdravje ljudi.

Jutri končno podatki o onesnaženju tal po požaru

Poziv vrhniškega župana Stojana Jakina, naj agencija za okolje na občino takoj posreduje vse podatke o vzorčenju tal, zraka in vode v Kemisu in njegovi širši okolici ter razlago ugotovitev, ki bodo razumljiva prebivalstvu, je končno naletel na odziv. Arso bo jutri predstavil manjkajočo analizo vzorcev onesnaženih tal.

Čeprav je poročilo o okoljskih posledicah nesreče v podjetju Kemis na spletni strani Arsa skupaj s kemijskimi analizami voda Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano ter rezultati preiskav vzorcev Tojnice in Ljubljanice (odvzetih 16. maja) že od 19. maja, so za laike podatki težko razumljivi. V tabelah tudi ni navedenih orientacijskih mejnih ali kritičnih vrednosti posameznih za zdravje najškodljivejših snovi (težke kovine, mutagene ali karcinogene organske spojine). Večina izmerjenih koncentracij je bila predstavljena opisno, le za prašne delce PM10 in elementarno živo srebro je nekaj več podatkov. Včeraj pa so jih na spletu predstavili tudi v berljivejši obliki.

Sporno okoljevarstveno dovoljenje

Pričakovati je, da bodo na agenciji za okolje s pomočjo najetih strokovnjakov končno odkrito in podrobno predstavili rezultate meritev ter dodatne preventivne zaščitne ukrepe ali celo prepovedi za prebivalstvo na Vrhniki in v širši regiji. Ter tudi jasno povedali, ali bodo razveljavili okoljevarstveno dovoljenje za Kemis in pod kakšnimi pogoji bi ga to podjetje sploh lahko spet pridobilo, še posebno glede na lokacijo (blizu naselja, Natura 2000, bližina vodotoka) in očitno preslabe protipožarne ukrepe.

Kljub pozivu posameznih občinskih svetnikov, da je takoj treba sklicati izredno sejo vrhniškega občinskega sveta, da bodo neodvisni strokovnjaki na njej predstavili posamezne ugotovitve iz odvzetih vzorcev ter izsledke izrednega inšpekcijskega ogleda kraja požara, bo ta šele 30. maja.

V petek bo predsednik države Borut Pahor sprejel gasilce, reševalce in prostovoljce, vključene v gašenje požara v Kemisu, ki je bil eden najzahtevnejših reševalnih posegov ob požarih v zadnjih letih, saj je v njem sodelovalo skoraj 300 pripadnikov gasilske ter drugih služb iz vse notranjske in dela ljubljanske regije.