Arso: vsi sanacijski ukrepi bodo bremenili Kemis  

Agencija RS za okolje predstavlja rezultate doslej zaključenih meritev vode, sedimenta in tal po požaru v Kemisu.

Objavljeno
09. junij 2017 20.29
Maja Prijatelj Videmšek
Maja Prijatelj Videmšek

Ker rezultati analiz zemlje, vode, rastlin in hrane po požaru v Kemisu kapljajo po delih in so parcialni, smo se na Agencijo RS za okolje (Arso) obrnili s prošnjo po celoviti predstavitvi doslej zaključenih meritev.

V Tojnici še vedno preseženi vrednosti atrazina in niklja

Vzorčenje vode v Tojnici in Ljubljanici pod izlivom Tojnice je bilo izvedeno 16. maja, približno 20 ur po izbruhu požara, in ponovljeno 22. maja, ko so bili poleg vode odvzeti tudi vzorci sedimenta. Medtem ko so bile ob prvem vzorčenju koncentracije onesnaževal v Tojnici zelo visoke, so bile teden pozneje že občutno nižje. Največjo dovoljeno koncentracijo sta še vedno presegala nikelj in atrazin. Niso pa bile več presežene največje dovoljene koncentracije za kobalt, policiklične aromatske spojine, lahkohlapne aromatske ogljikovodike, formaldehid in nonilfenole, ki so bili preseženi v vzorcih 16. maja.

Vzorčenje se bo nadaljevalo glede na aktivnosti v okviru sanacijskega programa, pojasnjujejo na Arsu. Dolgoročno bo pozornost namenjena tistim lokacijam, kjer bodo ugotovljene prekomerne koncentracije onesnaževal.

V sedimentu Tojnice pri Kemisu težke kovine, aromati, atrazin ...

Znani so tudi rezultati sedimenta, ki so bili odvzeti na štirih lokacijah: v Tojnici pri gasilskem domu, zunaj vpliva onesnaženja zaradi požara, v Tojnici pri obratu Kemisa, kjer so onesnažene vode odtekle v potok, v Tojnici pred izlivom v Ljubljanico, in v Ljubljanici pri ribiškem domu, približno 200 metrov pod izlivom Tojnice. V vzorcih so bili analizirani težke kovine (nikelj, cink in krom), aromati (benzen, ksilen, stiren, etilbenzen), klorirani alifatski ogljikovodiki (diklorometan, triklorometan in tetrakloroeten), policiklični aromatski ogljikovodiki in atrazin.

Za vrednotenje kakovosti sedimenta v Sloveniji nimamo mejnih vrednosti, ker so meritve namenjene le sledenju trendom, so zapisali na Arsu. Zato so koncentracije ovrednotili glede na nizozemske intervencijske vrednosti v tleh oziroma sedimentu. Presežene so bile pri obratu Kemis, in sicer za vse analizne snovi. Podatke je Arso poslal Direkciji RS za vode (DRSV), Zavodu RS za varstvo narave (ZRSVN) in Zavodu za ribištvo Slovenije (ZRS) za mnenje, da bo lahko pripravil odločitev o sanaciji okoljske škode. Na ostalih lokacijah nizozemske intervencijske vrednosti niso presežene.

Onesnaženje v tleh večinoma posledica preteklosti

Vzorčenje tal na Vrhniki je bilo izvedeno v treh nizih. Prvi takoj po požaru, v obdobju med 16. in 17. majem, na 11 lokacijah (tri otroška igrišča, pet njiv, vrt, zelenica v stanovanjskem naselju Zlatica in travnik v bližini Kemisa).

Drugi niz vzorčenja tal je Arso izvedel 25. 5., po močnem deževju na štirih lokacijah, od tega je bila ena lokacija določena kot monitoring točka, in sicer na otroškem igrišču vrtca Vrhnika - enota Želvica. Ena lokacija je bila določena na območju izliva nevarnih snovi iz Kemisa v Tojnico, dve lokaciji pa na vrtovih, kjer je bil možen vpliv požara na onesnaženost tal.

Tretji niz je bil izveden 30. maja z namenom preveritve onesnaženosti tal na lokacijah, kjer so inšpektorji iz Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin vzorčili krmo. Odvzeti so bili vzorci tal na petih lokacijah, od tega na štirih travnikih oziroma pašnikih in na eni njivi.

Skupno je bilo odvzetih 39 vzorcev tal in en vzorec mivke na 19 različnih lokacijah na območju podjetja Kemis, Sinje gorice, Strmca, Miznega dola, Velike Ligojne, Prezida, Poti na Tojnice, ribnika in Sveč hriba. Analizni rezultati so izdelani za 11 lokacij razen za vsebnosti arzena, kobalta in molibdena v enem vzorcu. Na teh lokacijah so bile pod mejo določljivosti naslednja onesnaževala: celotni cianid, lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (vključno stiren), lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki, HCH spojine, drini, heptaklorepoksid, klordan in heptaklor.

Vrednosti onesnaževal (kadmija, kroma, niklja in DDT) so bile presežene na petih lokacijah: treh njivah, enem vrtu in travniku v bližini Kemisa. Glede na to, da so bile presežene vsebnosti onesnaževal primerljive med vzorci, ki so bili odvzeti na globini 0-5 cm in globini 5-20 cm (z izjemo vzorca, kjer je bila presežena vsebnost za DDT/DDD/DDE) rezultati iz prvih enajstih lokacij nakazujejo, da so povišane vsebnosti onesnaževal posledica različnih dejavnosti, ki so se zgodile pred požarom, podatke interpretira Arso.

Analize vsebnosti dioksinov in furanov v zgornjem sloju tal še potekajo. Trenutno je vsebnost dioksinov in furanov določena v enem vzorcu tal, odvzetem na otroškem igrišču vrtca Vrhnika - enota Želvica. Slovenija nima mejne vrednosti za te snovi, zato jo je v primeru vzorčenja povzela po avstrijski zakonodaji, kjer je referenčna vrednost 50 nanogramov toksičnega ekvivalenta na kilogram suhih tal. Vsebnost dioksina in furana z igrišča vrtca je bila bistveno pod avstrijsko referenčno vrednostjo, 0,97 nanogramov.

Za štiri lokacije iz drugega niza vzorčenj tal je agencija za okolje prejela delne rezultate za celotni cianid, mineralna olja, kovine in lahkohlapne aromatske spojine.

Sanacijski program še v pripravi 

Naloga Arsa je tudi priprava sanacijskega programa po požaru. Za posredovanje podatkov, ki so pomembni za odreditev sanacijskih ukrepov Kemisu je zaprosil Direkcijo RS za vode, Zavod RS za varstvo narave in Zavod za ribištvo Slovenije, Inšpektorat RS za okolje in prostor pa za posredovanje okoliščin in dejstev, ki jih je inšpektor ugotovil na podlagi inšpekcijskega nadzora.

Po prejemu podatkov in na podlagi preučitve rezultatov vzorčenja bo Arso z odločbo odredil sanacijske ukrepe. Vsi bodo bremenili povzročitelja okoljske škode, to je podjetje Kemis, so zapisali. Glede okoljevarstvenega dovoljenja bo Arso ukrepal na podlagi ugotovitev inšpekcije za okolje in prostor.