Za podjetja z novo odpadkarsko uredbo ni sprememb

Odpadki industrije niso komunalni odpadki, ki jih na novo ureja uredba o komunalnih odpadkih.

Objavljeno
15. maj 2017 18.16
*acr*LJUBLJANSKE ULICE IN CESTE
Borut Tavčar
Borut Tavčar

Ljubljana - »Predlog uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov ureja izključno komunalne odpadke, torej tiste, ki jih državljani na primer iz gospodinjstva ali delovnega mesta odložimo v za to primerne zabojnike. Tako imenovani izmet - odpadni material, ki nastane pri proizvodnem procesu, ni komunalni, temveč industrijski odpadek, ki jih ta predlog uredbe ne omenja,« na ministrstvu za okolje in prostor (MOP) zanikajo očitke v javnosti.

Industrijski odpadki, kot so na primer papir iz papirnic ali kovinski ostružki pri predelavi kovin, torej niso komunalni odpadek in se bodo, tako kot doslej, v skladu s pravili ravnanja z odpadki in s hierarhijo ravnanja z odpadki, oddajali (lahko tudi v odkup) osebam, ki imajo potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov ali osebam z okoljevarstvenim dovoljenjem za njihovo predelavo ali odstranjevanje.

»Glavni namen predloga uredbe je določitev nalog izvajalca zbiranja komunalnih odpadkov tako, da bo dan večji poudarek ločenemu zbiranju komunalnih odpadkov na izvoru in s tem vzpostavljeni pogoji za povečanje deleža komunalnih odpadkov za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo ter posledično zmanjšano odlaganje komunalnih odpadkov,« pojasnjujejo na MOP.

Zahteva računskega sodišča

Na podlagi opravljene revizije je računsko sodišče MOP naložilo izdelavo načrta za pripravo predloga predpisov, ki bodo urejali pravila ravnanja s komunalnimi odpadki in izvajanje gospodarskih javnih služb zbiranja komunalnih odpadkov, obdelave komunalnih odpadkov in odlaganja komunalnih odpadkov, v katerih bodo vključena vsaj pravila ravnanja s komunalnimi odpadk, vrste in najmanjši obseg dejavnosti in nalog, ki morajo biti zagotovljene v okviru izvajanja gospodarske javne službe, oskrbovalni standardi in normativi ter tehnični in drugi ukrepi za opravljanje gospodarske javne službe, obveznost tehtanja vseh frakcij in mešanih komunalnih odpadkov ob predaji izvajalcem nadaljnje obdelave ali odstranjevanja in obveznost poročanja o količinah, ki so bile izmerjene s tehtanjem, obveznost evidentiranja in poročanja o podatkih izvajanja gospodarske javne službe na ravni posamezne občine, v kateri izvajalec opravlja gospodarsko javno službo, nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe in kazenske sankcije za nespoštovanje.

Povsem nova uredba

Zato so na MOP pripravili predlog uredbe, ki v delu, kjer določa naloge, standarde in normative ter druge ukrepe, posodablja in dopolnjuje sedaj veljavno ureditev v odredbi o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (iz leta 2001), ki jo predlog uredbe v celoti razveljavlja in nadomešča. V predlogu so določena tudi merila za vzpostavitev in nadgradnjo ustrezne lokalne infrastrukture, ki je potrebna za zbiranje komunalnih odpadkov, med njimi tudi merila in pogoji za skupno uporabo zbirnih centrov.

Uredba pa ne govori o »odpadnih materialih« iz industrije, temveč o komunalnih odpadkih. Komunalni odpadek je odpadek iz gospodinjstev in njemu podoben odpadek iz trgovine, proizvodnih, poslovnih, storitvenih in drugih dejavnosti ter javnega sektorja.