Kaj prinaša Cerarjeva koalicijska pogodba

Predvideva ustanovitev 14. ministrstva, specializiranega sodišča, vladne projektne pisarne. Vrača se nepremičninski davek.

Objavljeno
29. julij 2014 09.25
Posodobljeno
29. julij 2014 09.45
Miro Cerar 16.7.2014 Ljubljana Slovenija
Nina Čakarić, Delo.si
Nina Čakarić, Delo.si

Ljubljana − Najverjetnejši mandatar Miro Cerar je vsem strankam, razen SDS, poslal osnutek koalicijske pogodbe, ki nam jo je uspelo pridobiti tudi na Delu. Cerar bo danes začel drugi krog pogovorov za sestavo vladne koalicije. Znova se bo srečal s predstavniki Desusa, SD, ZL, NSi in Zaaba. Preberite odzive strank.

Delovni osnutek koalicijske pogodbe med drugim predvideva nadzorovano privatizacijo, zdravstveno reformo, davek na nepremičnine in spremembe v volilnem sistemu z uvedbo preferenčnega glasu.

Po novem naj bi bilo štirinajst ministrstev, eden več kot v vladi Alenke Bratušek. Nov resor bo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), kmetijstvo pa bo samostojni resor. Javna uprava, ki je bila doslej združena v ministrstvu za notranje zadeve, se seli nazaj pod pravosodje.

Osnutek koalicijske pogodbe predvideva tudi vzpostavitev vladne projektne pisarne v kabinetu predsednika vlade, ki bi skrbela za izvedbo v koaliciji izbranih projektov.

Osrednje politične prioritete 2014−2018:

• Vzpostavitev politike medgeneracijske solidarnosti med različnimi skupinami državljanov (mladi−zaposleni−brezposelni−upokojenci in starostniki)

• Načela projektnega financiranja države (z izjemo socialne politike)

• Nadzorovana privatizacija državnih monopolov (razen infrastrukturnih)

• Zdravstvena reforma, ki je usmerjena v ukinjanje dodatnega zavarovanja in razbitje klientelističnih povezav v sektorju

• Učinkovito črpanje sredstev EU za razvojni potencial države in državljanov

• Optimizacija dela javnega sektorja in posebej javne uprave z vzpostavitvijo čezsektorsko delujočih ukrepov na strokovnih kriterijih podprtega kariernega napredovanja zaposlenih ter procesnega ukrepa VEM − vse na enem mestu

• Povečanje učinkovitosti države pri pobiranju davkov in plačevanju socialnih obveznosti prek davčnih blagajn, davčne izterjave in plačevanja prispevkov

• Učinkovitost in neodvisnost sodne veje oblasti

Ustanovljene bodo nove institucije:

• Ministrstvo za okolje in prostor (MOP)

• Ustanovitev Specializiranega sodišča RS

• Ustanovitev Vladne projektne pisarne − vodja PVP naj bi bil ključni strokovnjak za področje projektnega menedžmenta, ki ga imenuje predsednik vlade

• Ustanovitev kariernih inkubatorjev

• Ustanovitev urada za starejše

15 koalicijskih projektov:

• Vzpostaviti učinkovito strukturo in izboljšati administrativno usposobljenost za črpanje sredstev EU

• Programski proračun

• Vse na enem mestu (VEM) za upravljanje prometa

• Energetska sanacija javnih in spodbuda sanaciji zasebnih stavb

• Zelena javna naročila

• Poenostavitev sistema javnih naročil in vzpostavitev agencije za javna naročila

• Zelena proračunska in davčna reforma

• Sprememba zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

• Vse na enem mestu (VEM) za javno upravo

• Spodbujanje izvajanja skupnih javnih naročil v zdravstvu

• Celovit sistem kriznega upravljanja in vodenja

• Gospodarska diplomacija

• Priprava in uvedba nepremičninskega davka

• Krepitev promocije slovenske kulture in kulturne dediščine v mednarodnem prostoru

Področje vzgoje in izobraževanja:

• Večjo vključenost v programe izobraževanja bomo dosegli z oblikovanjem enotnega modela dostopnosti učbenikov in zagotovitvijo brezplačne prehrane za učence in dijake

• Oblikovanje modela uporabe e-učbenikov

• Vzpostavitev odprtega učnega okolja z uvedbo fleksibilnih oblik izobraževanja in vključevanjem nadarjenih

Visoko šolstvo:

• Sprejetje zakona o visokem šolstvu

• Raziskave bomo umestili v središče razvojne politike države ter zagotovili učinkovit sistem upravljanja raziskovalno-inovacijskega sistema

• Okrepitev projektnega financiranja znanosti

Šport:

• Do konca leta 2016 sprememba zakona o športu

• Do konca prve polovice leta 2015 izdelava in implementacija jasnih meril za uporabo javne športne infrastrukture za vse oblike športa in družbene skupine: kdo, kdaj, zakaj, pod kakšnimi pogoji je upravičen do uporabe javne športne infrastrukture

Trg dela:

• Prizadevali si bomo spodbujati večjo prožno varnost z namenom lažjega vstopanja in izstopanja iz delovnih razmerij (fleksibilnost) ob vzpostavitvi predvidljivega delovnega okolja za delavce (varnost) in učinkovitejše izvajanje zaposlovalne politike, razbremenili bomo stroške dela z uvedbo (delne) socialne kapice ob zagotovitvi alternativnega fiskalnega vira (npr. zelena davčna reforma)

• Digitalna delovna knjižica za mlade, da bodo beležili neformalne delovne izkušnje

• Poostrili bomo inšpekcijski nadzor nad zlorabami delovnopravne zakonodaje

• Postopno poenotenje obdavčitve vseh vrst dela

Socialni in pokojninski sistem:

• Nagrajevali bomo zgodnje zaposlovanje in kasnejše upokojevanje − bonusi v obliki višjih pokojnin pri poznejšem upokojevanju

• Prizadevali si bomo zagotoviti dostojno raven pokojnin in vzdržno pokojninsko blagajno

• Sprejetje zakona o dolgotrajni oskrbi

• Spodbujanje aktivnega sodelovanja nevladnega sektorja v različnih oblikah pomoči − socialno podjetništvo

• Uvedba spodbud in nagrad za prostovoljstvo

Zdravstvo:

• Nov predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju − koalicija obljublja korektiv obstoječega zdravstvenega sistema v okviru krepitve javnega zdravstva, upoštevaje njegovo finančno vzdržnost, s poudarkom na ohranitvi s pravicami čim bolj polnega obveznega zdravstvenega zavarovanja, in jasnejše ločitve izvajanja javne in zasebne zdravstvene dejavnosti

• Ukinitev prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ob prenosu premij v obvezno zdravstveno zavarovanje

• Razmejitev javnega in zasebnega

Mladi:

• Cenovno dostopnejši vrtci za mlade

• Vavčerski sistem za opravljanje obveznega pripravništva in praks

• Karierni inkubator

• Stanovanjske zadruge po zgledu Nemčije in Švice

• Subvencioniranje obrestne mere za nakup/obnovo starejših hiš na podeželju in prevzemanje kmetij za mlade skupaj z javnimi deli za brezposelne mlade na podeželju z namenom oživljanja kmetij in kulturne dediščine − mladim prevzemnikom kmetij bomo omogočiti nadaljevanje družinske tradicije, s katero bodo sebi omogočili preživetje in prispevali k prehranski samopreskrbi v Sloveniji

Kultura:

• Nov kulturni model za zagotovitev programske in finančne avtonomije javnih zavodov, izboljšanje pogojev delovanja nevladnih organizacij in samozaposlenih

Gospodarstvo:

• Okrepljen nadzor nad delodajalci glede plačevanja prispevkov in davkov in uvedba davčnih blagajn za zajezitev sive ekonomije; država mora postati vzoren plačnik ter izboljšati nadzor nad preostalimi neplačniki

• Nadzorovana privatizacija, ključna infrastruktura naj ostane v državi

• Jasna opredelitev pristojnosti DUTB skozi strategijo upravljanja in poslovnega načrta z vidika njene vloge pri prestrukturiranju podjetij

• Zelena davčna reforma

• Pospešili bomo razdolževanje podjetij s spodbujanjem odpravljanja neugodne (kratkoročne) strukture financiranja podjetij

• Izboljšati nadzor nad avtorskimi pravicami in delovanjem Sazasa

Banke:

• Preiskava bančne luknje z jasno opredelitvijo odgovornosti

• Spodbujanje uvedbe tako imenovanih potrpežljivih posojil pri finančnem prestrukturiranju podjetij ter povečanje koordiniranja financiranja podjetij iz virov komercialnih bank z drugimi viri za doseganje optimalne strukture njihovega financiranja.

• Združili bi finančne nadzorne institucije (Banka Slovenije, Agencija za trg vrednostnih papirjev, Agencija za zavarovalni nadzor)

Energetika:

• Neodvisna revizija izvedbe gradnje Teša 6

• Posvetovalni referendum o zgraditvi 2. bloka NEK

• Investicije v verigo hidroelektrarn na Savi

Politični sistem:

• Sprejetje celovite strategije razvoja države do leta 2030

• Postopna optimizacija dela parlamentarnih odborov in njihove nadzorne funkcije v sodelovanju z zunanjo strokovno javnostjo (zgled angleškega parlamentarnega dela)

• Vzpostavitev možnosti elektronskega glasovanja (e-volitve)

• Pobuda za proporcionalni volilni sistem s preferenčnim glasom

Zunanja politika:

• Sprejetje nove strategije zunanje politike do 2020

Javne finance:

• Socialni transferji ostanejo na enaki ravni, kot so zdaj, vse dokler ne bo dosežena 2,5-odstotna gospodarska rast

• Uvedba fiskalnega pravila in vzpostavitev fiskalnega sveta

• Projekt priprave in uveljavitve davka na nepremičnine

Okolje:

• Zapis pravice do pitne vode v ustavo (pravica do pitne vode, pravica do upravljanja voda)

Pravosodje:

• Zavezujemo se za ohranitev instituta generalnega državnega tožilca zaradi preprečevanja vdora politike v tožilstvo − tožilstvo mora ostati v pristojnosti pravosodnega ministrstva, samostojnost tožilstva bomo krepili tudi z njegovimi pristojnostmi za odločanje

• Zmanjševanje sodnih zaostankov

• Učinkovitejše sojenje pri organiziranih oblikah kriminala

• Ustanovitev specializiranega tožilstva