Razkrit proračun 2014: dobra milijarda evrov primanjkljaja

Vlada načrtuje 8,63 milijarde evrov prihodkov, kar je 221 milijonov evrov več kot v veljavnem proračunu.

Objavljeno
24. september 2013 17.04
suhadolnik evri
Ni. Č., Delo.si, STA
Ni. Č., Delo.si, STA

Ljubljana - V predlogu sprememb proračuna za leto 2014 vlada načrtuje:

Odhodki se bodo povečali za 324 milijonov evrov na 9,64 milijarde evrov, s tem pa se bo primanjkljaj zvišal za skoraj 103 milijone evrov na 1,01 milijarde evrov, izhaja iz internih dokumentov vlade.

216 mio € od davka na nepremičnine

Pričakovano povečanje proračunskih prihodkov je v veliki večini posledica načrtovane uvedbe davka na nepremičnine, od katerega si vlada obeta 216 milijonov evrov proračunskih prihodkov.

7 milijard € davčnih prihodkov

Davčni prihodki so sicer prihodnje leto ocenjeni v skupni višini 6,87 milijarde evrov, kar je 17 milijonov evrov manj od načrtovanih v sprejetem proračunu za prihodnje leto in 561 milijonov evrov več, kot jih vlada predvideva pobrati z letošnjim rebalansom proračuna.

Manjši izplen od davkov in dobička

Med njimi naj bi se izplen od davkov na dohodek in dobiček znižal za 74 milijonov evrov na 1,32 milijarde evrov. Za skoraj 100 milijonov evrov na 5,14 milijarde evrov se znižujejo tudi domači davki na blago in storitve, kamor se med drugim uvrščajo davek na dodano vrednost in trošarine.

3 milijarde € od DDV

Davka na dodano vrednost, ki se je v letošnjem juliju zvišal, naj bi se v proračun steklo dobre tri milijarde evrov oz. 27 milijonov evrov več, kot je načrtovano zdaj. Po drugi strani se bo izplen od pobranih trošarin zmanjšal za 91 milijonov evrov na 1,56 milijarde evrov.

Od nedavčnih prihodkov naj bi država prihodnje leto v proračun dobila 11 milijonov evrov več, to je skupaj za nekaj več kot pol milijarde evrov. Največ naj bi k temu prispeval višji izplen iz udeležbe na dobičku od premoženja ter višji prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev.

Na račun prejetih sredstev iz EU se prihodki v spremembah proračuna za leto 2014 povečujejo za 210 milijonov evrov na skoraj 1,2 milijarde evrov.

Proračunski odhodki se bodo v primerjavi z veljavnim proračunom povečali za 324 milijone evrov in bodo znašali 9,6 milijarde evrov.

Pri tem se najbolj povečujejo tekoči transferji v sklade socialnega zavarovanja (za 188 milijonov evrov) ter javne sklade in zavode (za skupaj 117 milijonov evrov). Transferjev posameznikom in gospodinjstvom je načrtovanih 15 milijonov evrov manj oz. 1,3 milijarde evrov; znotraj tega pa se povečujejo transferji brezposelnim.

Vlada namerava najbolj varčevati pri izdatkih za blago in storitve, te namerava oklestiti za 115 milijonov na 573 milijonov evrov. Investicijski odhodki se znižujejo za 24 milijonov evrov na 662 milijonov evrov.

Za plače v javnem sektorju 900 milijonov €

Za plače in druge izdatke zaposlenim v javnem sektorju je v letu 2014 predvidenih 902 milijonov evrov proračunskih sredstev, kar je 14 milijonov evrov manj kot v veljavnem proračunu, vendar pa se znotraj tega povečujejo sredstva za delovno uspešnost.

Zadolževanje, ki se je z rebalansom letošnjega proračuna zvišalo na dobre štiri milijarde evrov, se po predlogu še dodatno povečuje, in sicer na 4,87 milijarde evrov. Odplačila dolga pa so za leto 2014 po novem predvidena v višini 3,27 milijarde evrov, povečujejo se torej za več kot 50 odstotkov.

Pregled po proračunskih uporabnikih kaže, da se bodo sredstva nevladnim zmanjšala za 3,23 milijona evrov na 51,59 milijona evrov. Največ oz. 1,41 milijona evrov se bo vzelo DZ, ki naj bi skupaj dobil 22,23 milijona evrov.

Vladni uporabniki naj bi dobili 339,21 milijona evrov sredstev več oz. skupaj 9,42 milijarde evrov, kar je nekaj več kot letos. V vladnih službah bo največ sprememb za urad za narodne skupnosti, ki naj bi dobil dobre štiri milijone evrov več, statistični urad pa dober milijon evrov manj.

Prejemki po ministrstvih

Ministrstvo za finance naj bi jih prihodnje leto dobilo 343,71 milijona evrov več oz. skupaj 3,08 milijarde evrov. Davčna uprava naj bi prejela 11,91 milijona evrov manj oz. skupaj 87,24 milijona evrov. Carinska uprava naj bi prejela 6,31 milijona evrov manj oz. skupaj 50,13 milijona evrov.

Ministrstvo za notranje zadeve naj bi prejelo 9,69 milijona evrov sredstev več ali skupaj 341,60 milijona evrov. Pri tem naj bi se sredstva za policijo znižala za 21,37 milijona evrov in dosegla 280,29 milijona evrov.

Ministrstvo za zunanje zadeve naj bi dobilo 23,29 milijona evrov manj oz. skupaj 62,30 milijona evrov. Postavki politična diplomacija in konzularne storitve naj bi vzeli 15,57 milijona evrov, skupaj pa bi zanjo namenili 55,06 milijona evrov.

Ministrstvu za obrambo se sredstva od predvidenih v proračunu za leto 2014 v predlogu sprememb zmanjšujejo za 45,58 milijona evrov na 333,74 milijona evrov. Pri tem se jih 33,50 milijona evrov namerava vzeti generalštabu slovenske vojske, ki naj bi jih skupaj iz proračuna dobil 267,46 milijona evrov.

Ministrstvo za pravosodje bo po predlogu ob 65,78 milijona evrov, skupaj naj bi jih prejelo 59,21 milijona evrov. Največ ali skoraj 42 milijonov evrov naj bi izgubile splošne javne storitve in skupne administrativne službe.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pa naj bi prejelo za 89,86 milijona evrov sredstev več ali skupaj skoraj 433 milijonov evrov. Za podjetništvo in konkurenčnost naj bi se namenilo 41,51 milijona evrov več ali skupaj 167,15 milijona evrov.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje naj bi prejelo 28,28 milijona evrov sredstev manj od predvidenih ali skupaj 696,92 milijona evrov. Največ naj bi izgubili pri postavki varovanje okolja in okoljska infrastruktura, pri čemer naj bi se za 45 milijonov evrov znižala sredstva za ravnanje z odpadki.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor naj bi imelo za 68,47 milijona evrov sredstev manj oz. naj bi skupaj dobilo 818,50 milijona evrov. Ob tem naj bi se sredstva direkciji za ceste znižala za 61,14 milijona evrov, večino pri postavki cestni promet in infrastruktura.

Sredstva ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naj bi se povečala za 82,94 milijona evrov in dosegla 1,56 milijarde evrov. Največ oz. 92,44 milijona evrov več od predvidenih naj bi se jih namenilo za trg dela in delovne pogoje.

Ministrstvo za zdravje naj bi dobilo 10,30 milijona evrov manj oz. bi v letu 2014 skupaj prejelo 94,17 milijona evrov. Največ oz. 9,50 milijona evrov sredstev naj bi se vzelo pri postavki zdravstveno varstvo.

Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport bi se sredstva zmanjšala za 106,6 milijona evrov na 1,6 milijarde evrov. Največ bi izgubila postavka, namenjena kulturi in civilni družbi, in sicer za 159,7 milijona na 1,9 milijona evrov.

Sredstva za ministrstvo za kulturo ostajajo enaka pri 165,7 milijona evrov.

Sredstva za upravne enote se po predlogu zmanjšujejo za štiri milijone na 67 milijonov evrov. Upravni enoti Ljubljana se sredstva zmanjšajo za 358.000 evrov na 8,6 milijona evrov, Upravni enoti Maribor pa za 487.000 na 3,6 milijona evrov.

Sredstva za Vrhovno sodišče RS se zvišujejo za milijon na 15 milijonov evrov, višjim in okrožnim sodiščem pa se zmanjšujejo za 11,7 milijona na 124 milijonov evrov.

Sredstva za tožilstva se znižujejo za 600.000 evrov na 16 milijonov evrov. Državno pravobranilstvo bo po novem dobilo za 600.000 evrov sredstev manj, in sicer 6,3 milijona evrov. Za delovna in socialna sodišča pa se sredstva zmanjšujejo za 300.000 evrov na 6,9 milijona evrov.