»Romi v Goriči vasi že imajo dostop do vode«

Poziv varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer, naj vlada zagotovi romskemu naselju Goriča vas dostop do pitne vode, je brezpredmeten, ugotavlja vlada. Prebivalci naselja že imajo cisterno, v katero jim gasilci iz Ribnice dobavljajo vodo.

Objavljeno
03. december 2015 16.27
Romi
Matjaž Albreht
Matjaž Albreht

Varuhinja je obiskala naselje septembra 2015

Varuhinja človekovih pravic si je na povabilo prebivalcev naselja 21. septembra 2015 ogledala bivanjske razmere v tem naselju in se seznanila z nekaterimi težavami prebivalcev, npr. da v naselju ni zagotovljene pitne vode in sanitarij.

Varuhinja ugotavlja, da so s tem prebivalcem romskega naselja Goriča vas kršene človekove pravice. Huje je ogroženo tudi njihovo zdravje. Občina Ribnica pa je pri odpravi kršitev že dalj časa neaktivna in neučinkovita. Varuhinja zato meni, da so izpolnjeni pogoji za posredovanje vlade na podlagi zakona o romski skupnosti.

Zato je predlagala vladi, naj čim prej sprejme in izvede vse potrebne ukrepe za zagotovitev dostopa do pitne vode in sanitarij v romskem naselju Goriča vas, in sicer na javnem priključku vodovoda. Do zgraditve priključka pa naj prebivalcem romskega naselja nemudoma zagotovi dovoz pitne vode v cisterni.

Vlada je obiskala naselje maja 2015

Vlada je na podlagi dokazil občine Ribnica, prav tako pa tudi informacij, ki so jih ob obisku predstavnikov urada za narodnosti v naselju dne 20. maja 2015 podali sami prebivalci naselja, ugotovila, da v naselju že imajo cisterno, v katero jim gasilsko društvo Ribnica dobavlja vodo.

Nadalje ugotavlja, da je za področje urejanja prostora in prostorsko načrtovanje na lokalni ravni, s tem tudi za urejanje naselij, kjer živijo Romi, pristojna samoupravna lokalna skupnost. Enako velja tudi za komunalno opremljanje.

Preskrba s pitno vodo je obvezna občinska gospodarska javna služba varstva okolja, kar pomeni, da so za njeno izvajanje kot tudi za zgraditev infrastrukture, ki je potrebna za to, zadolžene občine. Na podlagi obstoječih pravnih aktov vlada nima dovolj trdne podlage, da bi posegala v pristojnosti samouprave lokalne skupnosti, še navajajo v odgovoru varuhinji človekovih pravic.

Občina Ribnica se ne strinja z varuhinjo

Občina Ribnica se z ugotovitvami varuhinje človekovih pravic ne strinja, saj je večkrat načrtovala ureditev bivanjskih razmer v Goriči vasi. Sklenjenih je bilo več dogovorov med občino in prebivalci naselja, saj naj bi si večino stroškov razdelili med seboj. Kljub temu so prebivalci naselja vse poskuse prostorskega urejanja in načrtovanja primernih rešitev na koncu izničili.

Nespoštovani so bili tudi vsi dogovori, ki so bili sklenjeni med prebivalci naselja in občino v primeru začasne rešitve, to je zagotovitev pitne vode s cisterno in elektrike z agregatom. O dobavi pitne vode s cisterno so predstavnikom urada za narodnosti ob njunem obisku v naselju maja letos povedali tudi sami prebivalci naselja, ki so izpostavili, da za dobavo vode plačujejo precej visoko ceno gasilskemu društvu Ribnica in si zato želijo, da bi občina v naselje napeljala javni vodovod, saj bi bila cena v tem primeru nižja.

Župan ne komentira do razsodbe ESČP

Župan občine Ribnica Jože Levstek ni hotel povedati, ali zdaj prebivalcem naselja Goriča vas še dobavljajo vodo s cisterno. Dejal je, da po nasvetu odvetnikov zadeve ne komentira, dokler ne bo znana sodba evropskega sodišča za človekove pravice, ki odloča o pritožbi krajanov zaradi kršene pravice do pitne vode.