Arbitražni sporazum med vlado Republike Slovenije in vlado Republike Hrvaške

Objavljamo arbitražni sporazum med vlado Republike Slovenije in vlado Republike Hrvaške, ki sta ga premiera Borut Pahor in Jadranka Kosor včeraj podpisala v Stockholmu.

Objavljeno
05. november 2009 09.24
Uredništvo
Uredništvo
Vladi Republike Slovenije in Republike Hrvaške (v nadaljevanjem besedilu: pogodbenici) sta se - glede na to, da v številnih poskusih v zadnjih letih nista razrešili spora glede meje na kopnem in morju, ob sklicevanju na sredstva za mirno reševanje sporov iz 33. člena ustanovne listine Združenih narodov, ob potrditvi zavezanosti k mirnemu reševanju sporov v duhu dobrososedskih odnosov, odražajoč njune vitalne interese in z odobravanjem posredovanja evropske komisije - sporazumeli:

1. člen: Ustanovitev arbitražnega sodišča

Pogodbenici ustanovita arbitražno sodišče.

2. člen: Sestava arbitražnega sodišča

(1) Pogodbenici v petnajstih dneh sporazumno imenujeta predsednika arbitražnega sodišča in dva člana, ki sta priznana strokovnjaka za mednarodno pravo z liste kandidatov, ki jo ustanovita predsednik evropske komisije in član evropske komisije, odgovoren za širitev. Če se v tem roku ne moreta sporazumeti, predsednika in dva člana arbitražnega sodišča imenuje predsednik meddržavnega sodišča v Haagu z liste.

(2) Vsaka pogodbenica v petnajstih dneh po opravljenih imenovanjih iz prvega odstavka imenuje še po enega člana arbitražnega sodišča. Če v tem roku ni opravljeno nobeno imenovanje, ta dva člana imenuje predsednik arbitražnega sodišča.

(3) Če se pred začetkom postopka ali po njem mesto člana izprazni zaradi smrti, nezmožnosti ali odstopa, se zapolni v skladu s postopkom, predpisanim za prvotno imenovanje.

3. člen: Naloga arbitražnega sodišča

(1) Arbitražno sodišče določi:

(a) potek meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško na kopnem in morju;

(b) stik Slovenije z odprtim morjem;

(c) režim za uporabo ustreznih morskih območij.

(2) Pogodbenici v enem mesecu podrobno določita vsebino spora. Če tega ne storita, arbitražno sodišče uporabi predložene utemeljitve obeh pogodbenic za določitev točnega obsega spora glede meje na morju in kopnem in zahtev med pogodbenicama.

(3) Arbitražno sodišče izreče razsodbo o sporu.

(4) Arbitražno sodišče je pristojno za razlago tega sporazuma.

4. člen: Uporabljeno pravo

Arbitražno sodišče uporablja:

(a) pravila in načela mednarodnega prava za odločitve iz točke (a) prvega odstavka 3. člena;

(b) mednarodno pravo, pravičnost in načelo dobrososedskih odnosov za dosego poštene in pravične odločitve, upoštevajoč vse relevantne okoliščine, za odločitve iz točke (b) in (c) prvega odstavka 3. člena.

5. člen: Odločilni datum

Noben enostranski dokument ali dejanje katere koli strani po 25. juniju 1991 za naloge arbitražnega sodišča nima pravnega pomena in ne zavezuje nobene strani v sporu ter nikakor ne more prejudicirati razsodbe.

6. člen: Postopek

(1) Vsaka pogodbenica arbitražnemu sodišču v dvanajstih mesecih predloži memorandum. Vsaka pogodbenica ima pravico v roku, ki ga določi arbitražno sodišče, dati pripombe na memorandum druge pogodbenice.

(2) Razen če ni drugače predvideno, arbitražno sodišče vodi postopek v skladu z izbirnimi pravili stalnega arbitražnega sodišča za razsojanje v sporih med dvema državama.

(3) Arbitražno sodišče lahko zaprosi za izvedenska mnenja in skliče ustavne obravnave.

(4) Arbitražno sodišče po posvetovanju s pogodbenicami o vseh proceduralnih vprašanjih odloči brez odlašanja z večino glasov svojih članov.

(5) Postopek je zaupen in poteka v angleščini.

(6) Pogodbenici imenujeta predstavnika, ki bosta delovala kot posrednika med njima in arbitražnim sodiščem. V pomoč svojemu predstavniku imata lahko tudi odvetnike.

(7) Arbitražnemu sodišču pomaga sekretariat. Stroški arbitražnega sodišča se enakomerno razdelijo med pogodbenicama. Pogodbenici zaprosita evropsko komisijo, da arbitražnemu sodišču zagotovi pomoč sekretariata. Kraj arbitraže je Bruselj, Belgija.

(8) Arbitražno sodišče lahko v vsaki fazi postopka pomaga pogodbenicama pri njunih prizadevanjih najti prijateljsko rešitev spora, ob njunem soglasju.

7. člen: Razsodba arbitražnega sodišča

(1) Arbitražno sodišče izda razsodbo brez odlašanja ob upoštevanju vseh relevantnih dejstev, ki se nanašajo na primer. Arbitražno sodišče sprejme razsodbo z večino glasov članov. V razsodbi so navedeni razlogi, na katerih temelji. K razsodbi ne smejo biti priložena posamezna ali odklonilna mnenja.

(2) Razsodba arbitražnega sodišča je za pogodbenici zavezujoča in pomeni dokončno rešitev spora.

(3) Pogodbenici v šestih mesecih po sprejetju razsodbe ukreneta vse potrebno za njeno izvajanje, vključno s spremembo nacionalne zakonodaje, če je to potrebno.

8. člen: Dokumenti za pogajanja za pristop k EU

(1) Noben dokument, predložen med pogajanji za pristop k EU enostransko, ne predstavlja prejudica za arbitražno sodišče pri opravljanju njegovih nalog oziroma ne zavezuje ene ali druge strani v sporu.

(2) To velja za vse dokumente in stališča, tako pisna kot ustna, med drugim tudi zemljevide, pogajalska izhodišča, pravne akte in druge dokumente ne glede na obliko, v kateri so sestavljeni, predloženi ali na katere se enostransko sklicuje med pogajanji za pristop k EU. Velja tudi za vse dokumente in stališča EU, ki se nanašajo na omenjene dokumente in stališča ali jih povzemajo.

9. člen: Nadaljevanje pogajanj za pristop k EU v skladu s pogajalskim okvirom

(1) Republika Slovenija umakne pridržke k odprtju in zaprtju pogajalskih poglavij, ki so povezani s sporom.

(2) Pogodbenici se vzdržita vseh dejanj ali izjav, ki bi lahko negativno vplivala na pristopna pogajanja.

10. člen: Ohranitev sedanjega stanja

(1) Pogodbenici se vzdržita vseh dejanj ali izjav, ki bi lahko spor še zaostrili ali ogrozili delo arbitražnega sodišča.

(2) Arbitražno sodišče je pooblaščeno, da odredi kakršne koli začasne ukrepe, za katere meni, da so potrebni za ohranitev sedanjega stanja, če to narekujejo okoliščine.

11. člen

(1) Obe strani ratificirata ta sporazum o arbitraži brez odlašanja v skladu s svojimi ustavnopravnimi zahtevami.

(2) Sporazum začne veljati prvi dan v tednu po izmenjavi diplomatskih not, s katerima pogodbenici izrazita soglasje, da ju sporazum zavezuje.

(3) Vsi postopkovni roki, navedeni v sporazumu, začnejo teči z dnem podpisa hrvaške pristopne pogodbe z Evropsko unijo.

(4) Registrira se pri sekretariatu Združenih narodov v skladu s 102. členom ustanovne listine Združenih narodov.


Skupna izjava

Danes sva predsednika vlad Slovenije in Hrvaške v prisotnosti predsedstva sveta Evropske unije podpisala arbitražni sporazum med vlado Republike Slovenije in vlado Republike Hrvaške.

V skladu s prvim odstavkom 11. člena sporazuma ga bosta obe strani ratificirali brez odlašanja v skladu s svojimi ustavnopravnimi zahtevami. Zato bova (premiera) podpisani sporazum v dveh tednih predložila najinima parlamentoma. Prepričana sva, da bosta parlamenta skladno s svojimi ustavnopravnimi pravili dala soglasje za ratifikacijo do decembra 2009.

 

Iz tiskane izdaje četrtkovega Dela