Bojan Šrot nezdružljivo župan in nadzornik

Županovo nadzorništvo v celjski Energetiki preverja protikorupcijska komisija. Pri županih ni mogoče začeti postopka za razrešitev, komisija lahko o nezdružljivosti le obvesti javnost in ugotovitve objavi na spletni strani.

Objavljeno
13. marec 2011 19.34
Brane Piano, Celje
Brane Piano, Celje
Celje – V torek bo jasno, koliko politične odgovornosti premorejo celjski mestni svetniki in kako dobro poznajo zakonodajo. V začetku leta so namreč imenovali župana Bojana Šrota v nadzorni odbor javnega podjetja Energetika Celje, čeprav od lani zakon o integriteti in preprečevanju korupcije tudi nepoklicnim funkcionarjem prepoveduje nadzorništvo v podjetjih, ki opravljajo javno gospodarsko službo.

Zaradi konca mandata prejšnjih nadzornikov je mestni svet 25. januarja na predlog župana Bojana Šrota imenoval nov nadzorni odbor Energetike. Šrot, ki je predlagal svoje imenovanje, je ob tem dejal, da je gotovo prav, da vodi nadzornike občinskega podjetja, ki Celjane oskrbuje s plinom, toplo vodo in daljinskim ogrevanjem. Za jutrišnjo sejo mestnega sveta je med realiziranimi sklepi naveden tudi omenjeni, ki je bil po razlagi tajništva mestnega sveta realiziran že s sprejetjem na svetu. To torej pomeni, da Bojan Šrot kot župan in varuh zakonitosti realizacije sklepa ni zadržal.

Namestnica predsednika komisije za preprečevanje korupcije Liljana Selinšek je pojasnila ugotovitve komisije, da je podjetje Energetika sicer oseba zasebnega prava, da pa s spletnih strani družbe izhaja, da opravlja gospodarsko javno službo. Zaradi tega po tretjem odstavku 27. člena zakona o integriteti in preprečevanju korupcije funkciji nepoklicnega župana Celja in predsednika ali člana organa nadzora družbe Energetika nista združljivi.

Komisija zdaj preverja, ali gre za okoliščine, v katerih funkcionar opravlja nezdružljivo funkcijo. Na vprašanje Dela, kakšne pristojnosti ima komisija v takšnih primerih, so pojasnili, da funkcionarja na nezdružljivost funkcij opozorijo in določijo rok, v katerem mora prenehati opravljati dejavnost ali funkcijo. Če nezdružljivosti ne odpravi, komisija o tem obvesti organ, ki je pristojen predlagati ali začeti postopek za prenehanje funkcije funkcionarja.

Toda to ne velja za neposredno voljene funkcionarje, torej niti za župana Bojana Šrota ne. V takšnih primerih lahko komisija o tem le obvesti javnost in ugotovitve objavi na svoji spletni strani. Če torej celjski mestni svetniki na jutrišnji seji ali kasneje Bojana Šrota ne bodo razrešili kot nadzornika v Energetiki ali če Šrot ne bo odstopil kot župan, bo obe funkciji lahko opravljal še naprej, čeprav je to nezakonito.