Ilirskobistriški OPN še ne povsem dorečen

Pripravljavlci osnutka OPN se prav tako niso opredelili do prostorske umestitve vetrne elektrarne Volovja reber.

Objavljeno
05. december 2012 22.10
Dragica Jaksetič
Dragica Jaksetič

Ilirska Bistrica - V dopolnjenem osnutku občinskega prostorskega načrta (OPN) problematika poplavnih območjih še ni razrešena, iz obravnave pa je začasno izločeno območje, predvideno za vetrno elektrarno Volovja reber.

Gradbenega dovoljenja nav poplavnih območjih ob reki Reki in njenih pritokih, tudi na zemljiščih, ki so po veljavnem aktu določena kot stavbna zemljišča, ne bo mogoče dobiti najmanj do takrat, ko bo občina Ilirska Bistrica pridobila hidravlično hidrološko analizo. To problematiko bo občina razrešila v okvirsklopu priprave predloga OPN. Gradnja novih objektov ne bo mogoča tudi tam, kjer ne bo urejeno kanalizacijsko omrežje.

Pripravljavlci osnutka OPN se prav tako niso opredelili do prostorske umestitve vetrne elektrarne Volovja reber. Dopolnjeni osnutek le povzema umestitev vetrnic v prostor iz aprila 2004, in to začasno, do pridobitve mnenja o sprejemljivosti vplivov izvedbe načeta, ki ga bo izdalo ministrstvo za kmetijstvo in okolje v zvezi s pritožbo Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije na okoljevarstveno soglasje. Vetrno polje je bilo umeščeno, ko presoja vpliva posega ni bila potrebna. Ilirskobistriški občinski svet je lokacijski načrt sprejel pred uredbo o Naturi 2000 in pred spremembo zakona julija 2004.

Približno 30 hektarov več predlaganih širitev

Osnutek OPN, kakršnega je občina Ilirska Bistrica poslala nosilcem urejanja prostora v presojo pred letom dni, je vseboval približno 30 hektarov več predlaganih širitev stavbnih zemljišč, kot so jih nosilci urejanja prostora dopustili, izrezali pa so jih tam, kjer bi pozidava posegala v kmetijska zemljišča ali v pomembne habitate.

Načrt izdatno širi območja za proizvodne dejavnosti, in to zlasti na območju Plame (približno 30 hektarov) in ter na območju v bližini mejnega prehoda Jelšane, ki je bilo izbrano kot alternativa predlagani gospodarski zazidavi na območju za TiB Transportom v Ilirski Bistrici. Lokacija bo določena, ko bo znana trasa avtoceste.

Razvoj turizma bo občina spodbujala na Mašunu, Sviščakih, akumulacijskem jezeru Mola in v Brkinih, zaradi naravovarstvenih razlogov pa bo morala opustiti svoje načrte na Gomancih. Prvotne načrte za graditev turistične infrastrukture na Mašunu in na Sviščakih so po pridobljenih smernicah z zavodov za varstvo narave ter gozdove oklestili.

Prenočitvene zmogljivosti na Mašunu so omejene na 130 prenočitev, na Sviščakih na 120, na eni strani jezera Mola je načrtovana gradnja bungalovov ter, bazenskega in športnorekreacijskega kompleksa, na drugi strani jezera pa kamp.
Tudi širitev stanovanjske pozidave ob obeh straneh ceste proti Knežaku, ki je edina možnost širitve mestne pozidave, je skrčena le na mogočo gradnjo na desni strani ceste.

Pripombe na osnutek OPN, razgrnjen v Domu na Vidmu, bodo na občini zbirali do 17. decembra.