Invalidom dostopnih pet ljubljanskih volišč

Na območju stare Cukrarne pripravljajo projekt sodobnega upravnega središča, ki bo prilagojeno tudi invalidom.

Objavljeno
09. november 2011 18.50
Posodobljeno
10. november 2011 08.30
Andreja Žibret, Ljubljana
Andreja Žibret, Ljubljana
Ljubljana – Kmalu bo leto dni od uveljavitve zakona o izenačevanju možnosti invalidov (Zimi). Na mestni občini, ki se je konec leta 2009 pridružila tistim z listino Občina po meri invalidov, smo vprašali, kako poteka prilagajanje zakonskim zahtevam.

Zimi, ki je začel veljati decembra lani, med drugim v obdobju od petih do petnajstih let predvideva odpravljanje ovir v javnih zgradbah, prilagajanje objektov pri dostopnosti do blaga in javnih storitev, prilagajanje javnega prevoza, odpravljanje komunikacijskih ovir itn. za gibalno in senzorno ovirane invalide. Za kršitve so v zakonu predvidene tudi kazni oziroma globe za tiste, ki ne bodo zagotovili prilagoditev, in sicer za posameznike od 250 do 2500 evrov in za pravne osebe od 2500 do 40.000 evrov.

Na občini so poudarili, da omenjena listina pomeni posebno priznanje za lokalno skupnost. Osrednji namen projekta je izdelava akcijskega načrta z ukrepi in nalogami za vzpostavitev pogojev, da bi se lahko invalidi z različnimi oblikami oviranosti polno in enakopravno vključevali v vsakdanje življenje. Pravijo, da MOL dejavno sodeluje in uresničuje cilje iz projekta ter tako izpolnjuje vsa merila za prejetje listine Občina po meri invalidov.

Po Zimiju morajo občine v petih letih odpraviti ovire v objektih pri dostopnosti do blaga in javnih storitev, petnajst let pa imajo na voljo za prilagoditve s tehničnimi napravami, zvočnimi in svetlobnimi indikatorji, pisnimi informacijami. V mestni službi za razvojne projekte in investicije oziroma njenem odseku za vzdrževanje upravnih prostorov zagotavljajo, da poskušajo upravne stavbe čim bolj prilagoditi različnim vrstam invalidom; pri tem morajo upoštevati smernice zavoda za varstvo kulturne dediščine, saj je večina upravnih zgradb pod spomeniškim varstvom.

Sicer pa na območju stare Cukrarne pripravljajo projekt sodobnega upravnega središča, kjer bodo v skupni stavbi zbrane vse službe in oddelki mestne uprave, javnega holdinga ter tudi službe prihodnje pokrajine in države. Tako želijo uporabnikom javnih storitev omogočiti urejanje teh zadev na enem mestu, ne glede na to, ali so v pristojnosti države ali občine. V novi stavbi bodo upoštevani tudi vsi predpisi in zakoni s področja dostopnosti za invalide. Kdaj bo ta skupna stavba zgrajena, še ne vedo.

Do zdaj so v mestni hiši na Mestnem trgu 1 postavili dvigalo in gibalno oviranim prilagodili stranišče, prav tako na Zarnikovi 3, sedežu mestnega stanovanjskega sklada, in na Adamič-Lundrovem nabrežju 2, sedežu upravne enote, kjer je invalidom omogočen tudi dostop do skupne blagajne javnih podjetij Vodovod-Kanalizacija in Energetika; v sklopu prenove Mačkove ulice in Adamič-Lundrovega nabrežja pa je bila postavljena zapornica za vstop.

Invalidi imajo urejen dostop v zgradbo na Proletarski cesti 1 (s prilagojenim straniščem), kjer deluje izpostava upravne enote Moste-Polje, in na Dalmatinovi 1 (tudi dvigalo), kjer je pisarna za urejanje obveznega zdravstvenega zavarovanja. Na Krekovem trgu 10, sedežu Turizma Ljubljana, pa je gibalno oviranim prilagojeno stranišče.

V okviru projekta Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010 oziroma programa Fabule so bili Muzej in galerije mesta Ljubljana opremljeni z avdio vodili za osebe z okvarami vida.

Za gibalno ovirane pa je urejen dostop do vseh četrtnih mladinskih centrov.