Koruptivni predsednik sodišča

Inšpektorica je predlagala razveljavitev trinajstih pogodb o zaposlitvi. Predsednik sodišča je deloval koruptivno. Uslužbenci niso izpolnjevali razpisnih pogojev, dodelil jim je višje plače in jim omogočil napredovanje.

Objavljeno
16. oktober 2009 10.48
Matjaž Albreht
Matjaž Albreht
Ljubljana - Predsednik okrajnega sodišča (domnevno v Kočevju) je deloval koruptivno, je v načelnem mnenju ugotovila komisija za preprečevanje korupcije. Zaposloval je namreč na podlagi objav prostih delovnih mest, ki so neskladne s sistemizacijo, uslužbenci niso izpolnjevali razpisnih pogojev, dodelil jim je višje količnike za izračun plač in jim omogočil napredovanje v višji plačilni razred pred zakonsko določenim rokom. Ugotovitve je potrdila inšpekcija za javne uslužbence, ki je predlagala razveljavitev trinajstih pogodb o zaposlitvi. Ministrstvo za pravosodje je zato predsednika višjega sodišča v Ljubljani prosilo naj preveri ali se ukrepi izvajajo.

Inšpektorica za sistem javnih uslužbencev je avgusta letos opravila nadzor nad pravilnostjo zaposlitev na sodišču za pet javnih uslužbencev zaposlenih od januarja 2006 dalje. Ugotovila je, da je predsednik sodišča kršil predpise o zaposlovanju. Pri treh objavah prostih delovnih
mest so bili objavljeni pogoji, ki so bili v nasprotju s sistemizacijo delovnih mest sodišča. V treh primerih je sklenil pogodbe o zaposlitvi, čeprav kandidatke niso izpolnjevale razpisanih pogojev za zaposlitev. V šestih primerih je določil višje količnike za izračun osnovne plače, kot
bi jim pripadali, jih imenoval v višje nazive in jim določil napačne osnovne plače. Trem javnim uslužbenkam je omogočil napredovanje v višji
plačilni razred pred zakonsko določenim rokom za napredovanje. Namesto po treh letih so napredovale že po enem letu. Pogodbe o zaposlitvi in anekse k pogodbam je predsednik sodišča z uslužbenkami sklepal za nazaj. Tako je aneks, ki je bil sklenjen junija 2007 veljal za nazaj od marca istega leta. Inšpektorica je zato predlagala razveljavitev ali delno razveljavitev trinajstih pogodb o zaposlitvi oziroma aneksov.
Ministrstvo za pravosodje je zadolžilo predsednika višjega sodišča v Ljubljani, da tudi pri drugih sodiščih znotraj območja preveri ali
obstajajo podobne nepravilnosti. Iz ugotovitev inšpekcijskega nadzora jasno izhaja, da je nujna posodobitev organizacije, vodenja in
upravljanja sodišč, ugotavlja ministrstvo. Zato so v okviru reforme sodnega sistema že pripravili spremembe zakona o sodiščih, ki bodo
ločile strokovni del poslovanja sodišča od upravnega. Za slednjega bo zadolžen direktor sodišča, ki bo imel na področju kadrovskih in
finančnih zadev polna pooblastila in odgovornost za zakonito poslovanje. Novost zakona je tudi ustanovitev proračunskega odbora sodstva, ki se bo oblikoval pri vrhovnem sodišču in ga bodo sestavljali predstavniki vrhovnega, višjih, okrožnih in okrajnega sodišča v Ljubljani ter
predstavniki sodnega sveta in ministrstva za pravosodje. Odbor bo obravnaval in usklajeval predloge finančnih načrtov na osnovi njihovih
letnih programov dela, pri oceni finančnih sredstev pa bo moral izhajati iz letnih poročil o učinkovitosti poslovanja sodišč, še sporočajo iz
ministrstva.